Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Bóle porodowe, ogólne silne wzruszenie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bóle porodowe, ogólne silne wzruszenie, znużenie fizyczne i psychiczne, wysiłki oddechowe, raptowne opróżnienie macicy po poro- dzie z następowym zaburzeniem krążenia 1 z możliwością aspiracji -z ognisk gruźliczych materiału zakaźnego do zdrowych części płuc, roz- rywanie się naczyń kosmkowych wobec dużej częstości gruźlicy łożyska – te czynniki wywołują nieraz w okresie poporodowym zaostrzenie lub wy- buch gruźlicy u kobiet chorych na gruźlicę płuc, i to nawet w tych przy- padkach, w których w okresie ciąży nastąpiła wyraźna poprawa. W więk- szej jeszcze mierze niebezpieczny jest okres karmienia dziecka, kiedy chora matka musi podpłać zadaniu przekraczającemu jej siły, bo mUSI wytwarzać i dostarczać dziecku co dzień przez szereg miesięcy. dużo po- karmu. Pod tym względem są zgodni wszyscy klinicyści. Słusznie więc twierdzi Bernard, “że nie należy cieszyć się zbyt pośpiesznie, widząc za- trzymanie się gruźlicy w okresie ciąży”. Tej możliwości zaostrzenia gru- źlicy ani jej wybuchu na nowo wkrótce po porodzie nie można pominąć w rozważaniach nad wskazaniami do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc. Jeżeliby zatem nie było z tej sytuacji u chorych na gru-. źlicę płuc innego wyjścia, “to należałoby, pomimo że sama ciąża nie za- ostrza gruźlicy, dojść do wniosku o konieczności przerywania ciąży u cho- rych na gruźlicę płuc, aby w ten sposób uniknąć szkodliwego wpływu porodu. Na szczęście badania Forssnera, chociaż niezupełnie ścisłe, prze- mawiają za tym, że stwarzając odpowiednie warunki można uniknąć szkodliwego wpływu porodu na gruźlicę płuc, dalszy bowiem przebieg gruźlicy płuc u kobiet, które przebyły ciążę i które nie były ciężarne, jest w badaniach Forssnera mniej więcej jednakowy. [podobne: , olejek do włosów, salon fryzjerski mokotów, kosmetyki naturalne ]

Tags: , ,

Comments are closed.