Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Dawniej rozpowszechniony byl poglad, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dawniej rozpowszechniony był pogląd, że predysponuje do zapadania na maja- czenie drżenne pykniczno-syntoniczna struktura osobowości. Podobnie też przypusz- czano, że deliranci częściej niż inni przewlekli alkoholicy cienpią na uszkodzenie wątroby. Obydwa te poglądy obalił Menzi (1955) na podstawie rozległych badań kli- nicznych. Ze spostrzeżeń tegoż autora wynika, że nie tylko wódka może prowadzić do delirium tremens, ale i wino . Przebyte majaczenie drżenne pozostawia gotowość do nawrotu, który cza- sem ponawia się wielokrotnie. Każdy nawrót jest zawsze groźny, gdyż może dać w zejściu albo zespół Korsakowa, albo doprowadzić do śmierci. Dawniej podawano liczbę zgonów na 20%. Obecnie odsetek ten wyncsi poniżej 1%, tak że rokowanie jest zasadniczo pomyślne. Spadek śmiertelności przypisać można w naszych warunkach łatwiejszemu dostępowi chorych we wczesnym stadium do szpitala psychiatrycznego, lepszej opiece pielęgniarsko-lekarskiej oraz być może staranniejszej rektyfikacji napojów wyskokowych. Z dorywczych zesta- wień z czasów okupacji hitlerowskiej zdaje się wynikać, że samogonka “bim- ber” znacznie częściej prowadziła do delirium t1emens i że przebieg psychozy bywał znacznie cięższy i częściej prowadził do zgonu. Ostra mamica alkoholowa (hallucinosis acuia potatorum) bywa rzadszym powikłaniem przewlekłego alkoholizmu niż majaczenie drżenne. Wy- stępuje ono w jednakowym odsetku u obojga płci, również przeważnie u alko- holików i spożywców wódki, jednakże niekoniecznie bardzo daleko posunię- tych, Obraz kliniczny tej psychozy przedstawiliśmy dokładnie w .rozdziale o psy- chozach czynnościowych, jako ostry zespół o obrazie klinicznym zbliżonym do parafrenii. Obłęd alkoholowy (paranoia alcohouca), występuje najczęściej pod postacią obłędu zazdrości, został również szczegółowo omówiony wśród zespo- łów paranoicznych. [więcej w: , ortodonta, odżywki do rzęs, integracja sensoryczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.