Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Dopiero gdy wykluczymy tlo cyklofreniezna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dopiero gdy wykluczymy tło cyklofreniezna i padaczkowe, można myśleć O podlożu psychopatycznym. Nie jest ono jednolite, gdyż chodzić może o psy- chopatów różnego typu. Rozmaite cechy psychopatyczne mogą wychodzić na jaw dopiero w stanach opilstwa okresowego, np. zwykła zadzierżystość prze- istacza się w stanie upojenia w kłótliwość i skłonność do bójki, lekkomyślność erotyczna w rozpasanie płciowe. Podobieństwo osobowości z okresu opilstwa i remisji raczej przemawia przeciwko tłu padaczkowemu. Zagadnienia te wy- magają jeszcze dalszych usilnych badań. PADACZKA ALKOHOLOWA (EPILEPSIA ALCOHOLICA) Ma się tu na myśli nie przypadki współistnienia (coincidentia) padaczki z al- koholizmem przewlekłym” lecz te, w których alkoholizmowi przypisać trzeba sprawstwo. Z pewnymi zastrzeżeniami można by tu zaliczyć przypadki, wyraźnie po- gorszone przez nałogowy alkoholizm. Poszczególne napady padaczkowe mogą być wyzwolone już przez ostre upojenie. Tutaj należą też napady padaczkowe widywane w okresie zwiastunów lub na początku majaczenia drżennego. Ale i niezależnie od tych możliwości zdarzają się, rzadkie co prawda, rrapady pa- daczkowe, które trzeba wiązać przyczynowo z alkoholizmem przewlekłym. To- warzyszą im czasem stany pomroczne. Są one spowodowane niewątpliwie przez zaburzenia gospodarki ustrojowej i ustępują z zasady z chwilą nastania wstrze- mięźliwości. Alkohol zdaje się w ogóle podwyższać pogotowie drgawkowe, stąd znane wszystkim pogorszenia zarówno padaczki samoistnej, jak i pourazowej. U przewlekłych alkoholików występuje czasem późna padaczka, która prowadzi do otępienia typu padaczkowego i do takichże zmian charakterologicznych. Jest to jeden z dowodów klinicznych tożsamości padaczki samoistnej i objawowej, tożsamości potwierdzonej zresztą elektroencefalograficznie. W piśmiennictwie zwraca się czasem nie bez słuszności uwagę na fakt, że późna padaczka jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet i że w przypadkach tych chodzi w większości o alkoholików. Stanowiłoby to poparcie dla zdania, że alkohol jest jednym z ważnych czynników usposabiających do występowania padaczki. [hasła pokrewne: , catering dietetyczny, okulista, masło shea ]

Tags: , ,

Comments are closed.