Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

GRUZLICA A GOSCIEC Dotychczas przewazal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUZLICA A GOŚCIEC Dotychczas przeważał pogląd przeciwstawności gruźlicy i goscca. W uzasadnieniu tego zapatrywania powoływano się na spostrzeżenia przemiawiające za oszczędzaniem przez zakażenie gośćcowe narządów i układów (płuca, węzły chłonne, przewód pokarmowy), w których naj- częściej usadawia się gruźlica. Odwrotnie zakażenie gruźlicze oszczędza tkanki (mięsień sercowy, osierdzie, ścięgna, torebki stawowe), które są siedliskiem zmian gośćcowych. Powoływano się także na rzadkość gru- źlicy płuc w wadach serca, na częstość w rodzinach gruźliczych pląsa- wicy i innych zmian gośćcowych u dzieci, które nie zapadają na gru- źlicę itd. Pogląd ten o przeciwstawności gruźlicy i gośćca został zachwiany przez Ksawerego LewkOwicza. Na podstawie swych mozolnych badań :pad rumieniem guzowatym, którego pochodzenie przypisywano dotych- czas zakażeniu gośćcowemu, doszedł on do wniosku o gruźliczym pocho- dzeniu tej choroby i o jedności etiologicznej gruźlicy i gośćca. Wyraz temu dał Leuikouiicz w mianie: “choroba gruźliczo – goścowa”. Rumień guzowaty ma być wynikiem masowych zatorów tętniczek tkanki podskórnej prątkami gruźlicy. Jego powstaniu towarzyszy wy- sokie swoiste uodpornienie oraz uczulenie tkanek stanowiące cechy zna- mienne tzw. alergii pierowtnej. W związku z tym prątki mogą ulec nawet doszczętnemu zniszczeniu, często jednak zostają uszkodzone i. wtenczas stwierdzić można w rumieniu obok nie uległych zniszczeniu prątków ziarniste, mało kwasoodporne prątki, nazwane przez Lewko- wicza tuberkulokokoidami. Gdy następnie odporność ustroju się obniży, mogą powstawać posocznice prątkowo-kokoidowe z odczynem tkankowym w postaci guzków Aschoffa, znamiennych dla zakażenia gość- cowego. Zatem według Lewkowicza istotnym zarazkiem gośćcowym są tuberkulokokoidy, nie zaś paciorkowce. Nie wyłącza to zI1fłczenia prze- wlekłych, od czasu do czasu zaostrzających się ognisk, przeważnie pa- ciorkowcowych, którym dotychczas przypisuje się rolę w powstawaniu gośćca. Zdaniem Lewkowicza mają one znaczenie- jedynie jako czynniki osłabiające odporność ustroju i przez, to przyczyniające się do nawrotów posocznic. Natomiast istotnym ogniskiem, z którego może wychodzić po- .socznica gruźliczo-gośćcowa, wywołująca zmiany gośćcowe, jest według Leuikouncza ser gruźliczy zespołu pierwotnego czy też zmian później- szych zawierający tuberkulokokoidy. [więcej w: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczalnie przydomowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.