Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOSCI PORADNI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gru- źlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgrużuczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia licz- bowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgru- źliczych na terenie województwa oraz własnej dzia- łalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. . Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej po- winny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Naro- dowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wy- korzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowe] półrocżne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Woje- wódzki.ej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącz- nikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w ter- minie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza kontroluje sprawozdania poradni przeciwgruźliczych pod względem dokładności, kompletności materiału. W razie stwierdzenia nieścisłości odsyła je do poradni celem sprostowania. Po zebraniu wszystkich sprawozdań Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza sporządza arkusze zbiorcze dla całego województwa, przesyła je do Ministerstwa Zdrowia, Departament Medycyny Społecznej, półroczne w ter- minie 45 dni, a roczne 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego, załączając po jednym egzemplarzu sprawozdania poradni. Sprawozdawczość ze szczepień prze- ciwgruźliczych doustnych i doskórnych prowadzi się na podstawie załączonych instrukcji, natomiast sprawozdawczość z małoobrazkowych badań rentgenowskich na podstawie dotychczasowych instrukcji. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, olejek kokosowy, logopeda warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.