Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Majaczenie drzenne, czyli biala goraczka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie drzenne, czyli biała gorączka (delirium tremens), występuje z zasady u wieloletnich, ciężkich alkoholików, którzy już od dawna noszą fizyczne i psychiczne piętno nałogu. Okres zwiastunów trwa czasem bardzo długo; zdarza się, że i kilka tygodni. W okresie tym alkoholik jakby żył na pograniczu majaczenia: jest trwożliwy, łatwo się przestrasza, o zmroku i przed uśnięciem miewa już złudzenia wzrokowe, omamy o cechach snów hipnagogicznych treści przeraźliwej lub czasem żartobliwej, marzenia senne strasznej treści ze zrywaniem się w nocy wśród potów i bicia serca. Jeżeli się w tym okresie wkroczy -i zmusi chorego do wstrzemięźliwości, objawy te ustę- pują. Można w takim przypadku mówić o postaci poronnej. Do niedawna zwal- czało się mniemanie, jakoby nagła wstrzemięźliwość prowadziła do wybuchu majaczenia drżennego . Zdanie to rozpowszechnione jest wśród chirurgów i in- .ternistów, którzy powołują się tu na własne spostrzeżenia. Przypadki te wy- tłumaczyć trzeba innymi szkodliwościami, które zdolne są u alkoholików przyś- pieszyć lub wyzwolić wybuch psychozy, np. ciężkie urazy, złamanie kości, za- palenie płuc, grypa, choroby wątroby, urazy psychiczne w rodzaju aresztowania, narkoza itd. Pamiętać też trzeba o tym, że czasem wypadek lub choroba go- rączkowa nie jest przyczyną, lecz skutkiem psychozy. Psychozy, które wybu- chają w ,kilka dni po przyjęciu na oddział chirurgiczny lub wewnętrzny, nie muszą być majaczeniem alkoholowym. Przed wybuchem majaczenia lub na początku mogą się pojawić pojedyncze napady padaczkowe. Pierwsze omamy wzrokowe mogą mieć wygląd nieokreślony: coś jakby zwierzę, jakiś wielki cień, jakby postać mężczyzny. Omamy takie leżą na pograniczu złudzeń, w dzień przemijają, wieczorem pojawiają się znowu. Właściwe majaczenie, bez względu. na zwiastuny, wybucha nagle i osiąga w ciągu krótkiego czasu pełnię swego obrazu klinicznego. Można je odróżnić od majaczenia gorączkowego po wielu oznakach: przede wszystkim po cechach alkoholizmu przewlekłego, jak czerwona, nabrzmiała twarz, przekrwione po- wieki; nalana otyłość. lub wychudzenie, drżenie języka i rąk, nieżyt gardła i żołądka, wymioty poranne, bóle podobne do reumatycznych, bolesność ucis- kowa pni nerwowych, zmiany w narządach miąższowych, czasem osłabienie odruchów kolanowych. Dalej, w majaczeniu drżennym nie ma jaktacji, nato- miast podniecenie psychoruchowe nie wyklucza możliwości biegania i chodze- nia, zresztą wśród zataczania się. Następnie zamącenie świadomości nigdy nie osiąga tych rozmiarów co w majaczeniu gorączkowym, przy czym chory jest bezsenny. Wreszcie chory jest średnio zdezorientowany w czasie, miejscu i oto- czeniu, natomiast nigdy nie ma zaburzeń orientacji we własnej osobie. Uwagę jego moźna do pewnych granic skupić i prowadzić z nim rozsądną rozmowę, co w majaczeniu gorączkowym niełatwo lub najczęściej wcale się nie udaje. Uwagę chorego odciągają od przedmiotu rozmowy żywe omamy. Od tych prze- żyć można jego uwagę odciągnąć. Jeżeli go pozostawimy samemu sobie, to wżywa się w treść omamów i nic go wówczas innego nie zajmuje. Zwykle mówi się i pisze, że znamienne są omamy wzrokowe w postaci małych zwierząt. Tak, ale prócz tego bywa mnóstwo innych omamów: postacie ludzkie karykatural- nie zniekształcone, sceny z życia zawodowego dziwaczne i jakby w marzeniu sennym poprzekręcane, sceny wojenne, które się nagle rozpływają, groźne mary, które go chcą dusić, lecz zachowujące się ostatecznie tak, jakby go tylko chciały straszyć. Cały pokój może się omamowo przemieniać np. w karczmę, w miej- sce pracy. Pierwiastki zaczerpnięte z życia zawód owego chorego są szczególnie znamienne. Omamy przeplatają się ze złudzeniami. Wystarczy choremu na- ,cisnąć gałki oczne, aby widział wszystko, co mu podsuniemy za pomocą sugestii. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.