Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Nagle odstawienie morfiny powoduje objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nagłe odstawienie morfiny powoduje objawy wstrzemięźliwości. Polegają one na gwałtownym niepokoju i lęku, drżeniu całego ciała, bólu określonych części ciała lub na ogólnych bólach i nudnościach, które wśród potów i. objawów kurczowych mogą dochodzić do wymiotów, dalej na biegunce, biciu serca z przyśpieszeniem i osłabternem napięcia tętna. Niepokój chorego przybiera niekiedy ogromne rozmiary. Aby wymusić na lekarzu morfinę, może chory wszystkie wymienione objawy histeryczne agrawować. Objawy przymusowej wstrzemięźliwości szczególnie ostro występują przy leczeniu odwykowym. Wszyscy są zgodni z tym, że leczenie odwykowe przeprowadzać należy w wa-. runkach oddziału zamkniętego przez nagłe odcięcie choremu morfiny. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy chory przestaje jeść i szybko traci na wadze, odstępuje się od tej zasady, wstrzykując jeszcze jakiś czas mniejsze dawki morfiny. Przykre te objawy można łagodzić insuliną i largaktylem. Chorzy po kilku dniach uspokajają się i czynności ich ustroju powracają do stanu pra-. widłowego. Nie wynika z tego, aby wolno było chorego uważać za wyleczonego. Zmiany charakterologiczne, zależnie od ciężkości przypadku, są rzeczą trudną do wyleczenia. Skłonność do nawrotów jest ogromna. Opium, którego pochodną jest morfina, daje podobne objawy nałogu. Pa- lenie opium jest w Europie, a zwłaszcza w naszym kraju, nałogiem nieznanym. Nie posiadamy też własnego doświadczenia w tym kierunku. W każdym razi€ wiadomo, że zatrucie opium powoduje stany. majaczeniowe z omamami wzro- kowymi .i skoordynowanymi z nimi omamami innych zmysłów, treści przy- jemnej, często z zabarwieniem erotycznym. Takie same stany majaczeniowe widyj e się, zresztą bardzo rzadko, u morfinistów. Niektórzy podają, że w okre- sie leczenia odwykowego nagła wstrzemięźliwość wywołać może zespól maja- czeniowy, który przypomina delirium tremens. Z niewytłumaczonych powodów w ogóle zespoły psychotyczne na tle zatrucia morfiną są wielką rzadkością. Do niezwykłych rzadkości należą halucynozy na tle zatrucia morfiną, przypo- minające halucynozy alkoholiczne. Majaczenie występuje zasadniczo w ostrym zatruciu morfiną, a zwłaszcza opium, najłatwiej na tle przewlekłego morfi- nizmu lub opiumizmu. Sprawa przedstawia się więc analogicznie do delirium tremens, do którego wystąpienia potrzebne jest podłoże przewlekłego zatrucia alkoholem. [patrz też: , protetyka, ból pleców, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.