Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Ogólne oslabienie ustroju, naduzywanie napojów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólne osłabienie ustroju, nadużywanie napojów alkoholowych, rów- noczesna cukrzyca, zapalenie kłębków nerkowych i inne ciężkie cho- roby pogarszają widoki leczenia przewlekłej postępującej gruźlicy płuc” metodami odprężająco-uciskowymi. Ciężkie warunki społeczne chorego, zwłaszcza w pierwszych 6 miesiącach leczenia, kiedy grozi mu powikła– nie zapaleniem opłucnej i przejściem sprawy gruźliczej na drugie płuco” wybitnie pogarszają .możliwości lecznicze odmy opłucnej i innych metod, chirurgicznych. Leczenie . Najmniejsze już podejrzenie istnienia nacieku wczesnego wymaga bardzo troskliwego dozorowania cho- rego i częstego badania radiologicznego płuc. Z chwilą rozpoznania wcze- snego nacieku należy polecić choremu bezwzględne leżenie w łóżku, po- łączone z usunięciem wszelkich czynników osłabiających ustrój oraz z dobrym odżywieniem chorego i dostarczeniem mu dobrego, świeżego powietrza. Z klimatów naj odpowiedniejszy jest klimat umiarkowany natomiast polecany przez niektórych klimat wysokogórski oraz morsld- działają raczej niekorzystnie. Przebywanie na słońcu i . leczenie lampą: kwarcową, w ogóle wszelkie leczenie bodźcowe (tuberkulinowe, pro- teinowe, również hemoterapia) są bezwzględnie szkodliwe. Obok wymienionych zabiegów niezbędna jest z chwilą rozpoznania wczesnego nacieku bardzo czujna dalsza obserwacja cho- rego i częste badanie radiologiczne dalszego losu nacieku a także bada- nie ogólnej ciepłoty ciała i plwociny. Stwierdzenie zejścia nacieku w sero- wacenie z wytwarzaniem się jamy istotnej (nie rzekomej) nakazuje niezwłoczne zastosowanie odmy opłucnej leczniczej. Odma opłucna lecz- nicza w tym okresie wybitnie sprzyja wygojeniu jamy i zapobiega szerze- niu się sprawy gruźliczej w płucach, w tym bowiem okresie często nie ma jeszcze zrostów opłucnych ani łącznotkankowej zbitej otoczki dookoła tworzącej się jamy. Z wczesną odmą opłucną leczniczą nie wolno- w tych przypadkach zwlekać na tej podstawie, że jama wczesna może osta- tecznie samorzutnie się wygoić i zabliźnić, Takie zejście bywa rzadko, natomiast zwlekanie może narazić chorego na bardzo ciężkie następstwo- w postaci suchot płuc, jego otoczenie – na zakażenie gruźlicą a społe- czeństwo na wielkie ofiary związane z leczeniem. Oczywiście, w każdym, przypadku należy się przekonać, że obraz radiologiczny jamy jest wyra- zem jamy istotnej, nie zaś rzekomej. Jeżeli wytworzą się już zrosty unie- :możliwiające zastosowanie leczenia odmą opłucną, to stosuje się inne me- tody lecznicze odprężająco-uciskowe. Sprawę leczenia sanatoryjnego wczesnego nacieku rozstrzygają różni klinicyści rozmaicie. Jedni kierują chorego do sanatorium natychmiast po stwierdzeniu wczesnego nacieku, inni – dopiero wtedy, gdy przedłu- źający się okres ,,grypowy” uspokoi się, a w przypadkach leczonych odmą wkrótce po jej wytworzeniu Dalsze leczenie, zwłaszcza w okresach zaostrzeń sprawy gruźliczej, przeprowadza się zgodnie z wytycznymi, które omówiłem w części ogól- nej w rozdziale “leczenie”. [hasła pokrewne: , ból pleców, stomatologia Kraków, protetyka ]

Tags: , ,

Comments are closed.