Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA) Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA) Zespół ten nie jest jednostką genetycznie i strukturalnie jednolitą. Sprawa polega na tym, że osobnik zasadniczo brzydzący się wódką popada od czasu do czasu w stan pijaństwa, który trwa szereg dni, tygodni lub miesięcy, po czym przeważnie nagle przestaje pić i nie odczuwa już na czas dłuższy pociągu do napojów wyskokowych albo ma do nich wprost wstręt. Okresy opilstwa nachodzić go mogą rzadziej lub częściej. Sprawa przebiega więc okresowo. Pod pojęcie dipsomanii nie podpadają przypadki wywołane czynnikami reaktyw- nymi, a przynajmniej wywołane czynnikami wyłącznie reaktywnymi. Popęd do picia jest więc pierwotnym afektem patologicznym. Opilstwo okresowe nie wyłącza jednak możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w prze- biegu którego czasem również występują okresy natężonego upijania się, pod- czas gdy w okresie remisji ma miejsce umiarkowane spożycie napojów wysko- kowych. Pierwszy okres może czasem wystąpić po pokwitaniu. Z biegiem czasu niekiedy okresy opilstwa stają się częstsze, a czasem trwają też coraz dłużej. Z bliższych badań wynika, że tło opilstwa okresowego może być rozmaite. I tak podstawą tego cierpienia bywają cyklofrenia i padaczka. Cyklofrenia. Najczęściej chodzi tutaj o zespół depresyjny. Przygnębie- nie, lęk, złe samopoczucie, rozpacz, myśli samobójcze itd. skłaniają chorego do szukania •pociechy w kieliszku. Przypadki te póznać można po znamiennych zwiastunach: zanim chory zacznie pić, już na jakiś czas przedtem przeżywa .depresję z lękiem. Okres opilstwa może tu trwać rozmaicie długo, czasem wiele miesięcy. Ody zmusimy chorego do wstrzemięźliwości, stwierdzić można kli- nicznie zespół depresyjny. Także ex juvantibus można potwierdzić rozpozna- nie, przypadki te wymagają bowiem leczenia właściwego dla depresji, alko- holizm bowiem jest tu wszakże sprawą wtórną. Nie ma tu potrzeby przetrzy- mywania chorego w zakładzie zamkniętym, gdy tylko usuniemy zespól depre- syjny. Na tle cyklofrenii może się zdarzyć opilstwo okresowe typu maniakal- nego. Są to przypadki rzadkie. I tutaj przy dokładnym badaniu podłoże maniakalne lub hipomaniakalne musi zdradzić swoją obecność. W opisanej grupie mamy więc do czynienia właściwie z psychozą maniakalno-depresyjną, której okresy przyoblekają się w zewnętrzną szatę. okresowego opilstwa. ” [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.