Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Ostatnio powstalo duze pismiennictwo (Schrappe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio powstało duże piśmiennictwo (Schrappe 1959), poświęcone zagadnieniu Ilościowego określania stopnia morfinowego głodu tkankowego (physical dependence). Spośród różnych metodyk warto poświęcić parę słów tzw. hambur- skiemu systemowi punktowemu, który poza określonymi testami psy- chofarrnakologicznymi stara się wyrazić w. punktach objawy abstynencji. Do obja- wów abstynencji pierwszorzędnych zalicza się: dreszcze, uczucie zimna, gęsią skórkę, ziewanie, kichanie, kaszel, czkawkę, uczucie gorąca z potem, katar, łzawienie, śli- nienie, biegunkę, bóle brzucha ze wzmożoną perystaltyką, wyrażającą się burcze- niem i parciem na stolec, skłonność do wymiotów, rozszerzenie źrenic o 3 mm i wię- cej, niepokój psychoruchowy i ciężki stan lękowy z automatyzmami ruchowymi, bóle i parestezje mięśniowe, w postaci darcia i rwania lub palenia. Za objawy dru- gorzędne uważa się: zwyżkę ciepłoty ciała o 0,30 i więcej, przyśpieszenie oddycha- nia o 3• oddechy i więcej, rozszerzenie źrenic o 1-2 mm, wzrost ciśnienia skurcze- wego o 10 mm i więcej, lęk i niepokój wewnętrzny, nudności, bóle głowy i serca, kołatanie serca, uczucie ociężałości i opresji. Metody te mają raczej znaczenie nau- kowo-badawcze. Ich praktyczne zastosowanie jest minimalne, chociażby ze względu na bardzo wielkie trudności techniczne. Do celów klinicznych wystarczy badanie morfiny w soku żołądkowym i moczu oraz obserwacja objawów abstynencyjnych. Inne pochodne morfiny spotyka się w Polsce jako używki tylko wyjątkowo. Wymienić. tu trzeba heroine (Morphinum diacethylicum), po- dobny w działaniu do morfiny środek euforyzujący, zażywany w tabletkach lub wstrzykiwany. Charłactwo występuje jeszcze rychlej niż przy morfinizmie. Nagła wstrzemięźliwość spowodować może zapaść lub nalcpady padaczkowate, dlatego leczenie odwykowe .wprowadza się nie nagle, lecz w ciągu 8 dni. Roko- wanie zdaje się być jeszcze gorsze niż w morfinizmie. Eukoda i zalecany był swego czasu jako środek stosowany zastępczo przy odzwyczajaniu chorego od morfiny. Eukodal sam jednak może prowadzić do nałogu. To samo można po- wiedzieć o takich pochodnych morfiny, jak dikodid, dionina, paramorfina, pan- topon, laudanon. holopon, eumekon itd. Rzadkim nałogiem jest kodeinizm. Zarówno kodeina, jak i przetwory opium stosowane są często w umiarkowanych dawkach jako środek ieczniczy przeciwko kaszlowi i biegunkcm. Chorzy i ich otoczenie często nie zdają sobie sprawy z nałogu, nie dochodzi bowiem do tak dużych dawek, aby mogły wystąpić bardziej rzucające się w oczy zaburzenia psychiczne. Z biegiem czasu dawki, wciąż podnoszone, osiągają nieprawdopo- dobną wysokość, a wszelkie usiłowania zmniejszenia dawki lub odstawienia leku natrafiają na gwałtowny opór chorego z powodu objawów wstrzemięźli- wości podobnych do opisanych w morfinizmie. Na ogól biorąc można powie- dzieć, że środki zażywane wewnętrznie w tabletkach lub kroplach są mniej niebezpieczne niż środki wstrzykiwane. Opiumizm nosi też nazwę opiofagii. [więcej w: , odwrócona osmoza, ortodonta, salon fryzjerski mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.