Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przewlekla gruzlica pluc wieloogniskowa. Na-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Na- leży tu zaliczać naciek wczesny (typ Assmanna), naciek wczesny z wy- – siewem w tym samym płacie lub wysiewem skrzyżowanym oraz prze- wlekłe płatowe i odoskrzelowe gruźlicze zapalenie płuc. Ostre zapalenie płuc serowate. Należy tu zaliczać: ostre zrazikowe zapalenie płuc i ostre sero;wate rozlane (płatowe) zapalle- nie płuc. Gruźlica płuc jamista. Należy tu zaliczać wszystkie po- staci gruźlicy płuc przewlekłej z jamą, której istnienie zostało potwier- dzone badaniem rentgenowskim. Niedodma i marskość płuc pochodzenia gruźliczego. Należy tu zaliczać te postaci gruźlicy, w których w obra- zie rentgenowskim przeważa obraz niedodmy, a przy użyciu dostępnych metod badania wyłączone niegruźlicze przyczyny niedodmy np. nowo- twory. zamykające światło oskrzeli. Główną przyczyną tej postaci jest zamknięcie światła większych oskrzeli przez. ziarninę gruźliczą (tubercu- lama) lub zmiany bliznowate w przebiegu gruźlicy oskrzeli, rzadziej guzy gruźlicze, położone poza świ.atłem oskrzeli i uciskające oskrzela. Wysiękowe zapalenie opłucnej (gruźlicze). Należy tu zaliczać wysiękowe zapalenie opłucnej surowicze, włókni- kowe i gruźliczy ropniak opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Mianownictwo i klasyfikacja szczegółowa gruźlicy Gruźlica kostno-stawowa. Należy określić w rozpo- znaniach lokalizację oraz cechy anatomo-patologiczne i kliniczne posz- czególnych przypadków. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica skóry toczniowa. Inne postaci gruźlicy skóry. Gruźlica innych narządów. Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzew- nej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rent- genowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gru- źlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją ,jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. [patrz też: , sklep kolagen, psycholog Kraków, catering dietetyczny ]

Comments Off

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓLOWA GRUZLICY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY Prócz obowiązującego mianownictwa postaci chorobowych wprowadza się następującą klasyfikację gruźlicy: Gruźlica pierwotna. Należy tu zaliczyć pierwotną zmianę gruźliczą (pierwotne ognisko gruźlicze) oraz pierwotny zespół gruźliczy (gruźlica pierwotna płucno-gruczołowa) występujący u dzieci. Dalej należy tu zaliczyć naciek okołoogniskowy pierwotny i niedodmę płuca pierwotną (epituberculosis) oraz gruźlicę płuc serowatą pierwotną u dzieci. U dorosłych ze względu na trudności rozpoznawcze, związane z rzadkością występowania pierwotnych zmian gruźliczych, zmiany te są zwykle rozpoznawane i zaliczane do innych grup szczegółowej klasyfi- kacji, zależnie od ich wyglądu w obrazie radiologicznym i charakteru kli- nicznego. Gruźlica węzłów chłonnych, tchawiczo-oskrzelowych i śródpiersia. Należy rozpoznawać tę postać gruźlicy, o ile stwierdza się wyraźne zmiany w węzłach tchawiczo-oskrzelowych stwierdzone bada- niem rentgenowskim, a nie stwierdza się czynnych zmian ogniskowych w płucach, Konieczne jest wyłączenie innych chorób węzłów chłonnych według zasad przyjętych. Ostra prosówkowa gruźlica płuc (uogólniona). Zalicza się tu tylko tę ściśle określoną postać gruźlicy. Przewlekła gruźlica płuc rozsiana drobno i średnioogniskowa. Zalicza się do tej grupy postaci rozsiane drobno i średnioogniskowe, zwykle z lokalizacją w symetrycznych. gór- nych częściach obu płuc. W tych postaciach średnica ognisk nie prze- kracza i cm. Obraz kliniczny może być różny, choroba może przebiegać bez toksemii gruźliczej lub może mieć okresy zaostrzeń z podwyższoną ogólną ciepłotą ciała i objawami toksemii gruźliczej. Zalicza się więc do tej grupy .następujące jednostki: przewlekła (zimna) gruźlica płuc prosówkowa, gruźlica płuc włóknista zagęszczająca rozsiana i ograniczona. Gruźlica płuc drobno- i średnioogniskowa ograniczona. Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnie- niem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierz- chni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźli- cze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płuc- nych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeże-li proces po- stępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, logopeda warszawa, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »