Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Obraz kliniczny zespolu Korsakowa jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny zespołu Korsakowa jest wysoce znamienny. Spośród zwykłych objawów otępienia alkoholicznego (demeńtia alcohoHca) za- burzenia pamięci są szczególnie podkreślone, zresztą przy zupełnie czystym sensorium. Przy powierzchownym badaniu chory może nie zdradzać swych objawów: rozmowa z nim toczy się dość gładko, łączność afektywna może być bardzo dobra, upośledzenie pojmowania, jeżeli z chorym poruszamy dobrze mu znaną i łatwą tematykę, np. sprawy jego zdrowia, może nie rzucać się w oczy. Dopiero po dokładniejszym badaniu stwierdzamy znaczne osłabienie zdolności zapamiętywania i rozległe ubytki pamięciowe przy ciężkich zaburze- niach orientacji w czasie, a często i w miejscu. Chorzy zapominają wydarzenia, które miały miejsce nawet przed chwilą, wskutek czego nawet przybliżeniu nie potrafią nam wyjaśnić, co dzisiaj porabiali. W ten sposób nawet bardzo ważne wydarzenia dnia nie utkwią w ich pamięci. Przy bardzo dokładnym ba- daniu udaje się czasem stwierdzić, że w pewnym stopniu następuje zapamię- tanie, jednakże równocześnie zdolność przypominania jest do tego stopnia . upośledzona, że te słabe zapisy pamięciowe nie mogą być odtwarzane. Powyżej wspominaliśmy już o rozległych lukach pamięciowych i ich wypełnianiu kon- fabulacjami, jako najbardziej znamiennym objawie zespołu Korsakowa. Luki pamięciowe obejmować tu mogą nawet wiele lat na długo przed wystąpieniem tej sprawy. Konfabulacje czasem wypowiadane są samorzutnie, czasem dopiero, gdy pobudzimy je odpowiednimi pytaniami i sugestiami. W zespole Korsakowa alkoholicznym bywają one szczególnie bujne, fantastyczne, bezkrytyczne i nie- pohamowane. Treść ich.czasem wyraźnie nawiązuje do omamów i urojeń z cza- sów majaczenia. Czasem minione te przeżycia utrwalają się jakoby złudy pa- mięciowe i okazują nawet dążność do pewnej systematyzacji w znaczeniu “psy- chozy szczątkowej” (psychosis residualis). Towarzyszące zespołowi Korsakowa inne objawy psychoorganiczne, jak bezkrytycyzm i otępienie, zdają się być po- wodem tego, że chory nie spostrzega sprzeczności w wypowiedziach konfabu- lacyjnych. Nastrój jest tępy, czasem płytko euforyczny, kiedy indziej drażliwy, rzadziej bojaźliwy. Chorzy są przeważnie bez inicjatywy, spędzają czas bez- czynnie, nie mają żadnych dążeń ani ambicji. Poczucie choroby psychicznej rzadko bywa głębsze, przeważnie brak go w ogóle. Pod względem cielesnym, zwłaszcza w przypadkach powstałych ostro, chorzy często przedstawiają obraz wyniszczenia. Rzadziej zdarza się nalana otyłość ośrodkowego pochodzenia. Bardzo często dają się chorym we” znaki uporczywe objawy zapalenia wiele- nerwowego, naśladujące wiąd rdzenia. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Obraz kliniczny zespolu Korsakowa jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SKOJARZENIE GRUŹLICY PŁUC Z INNYMI CHOROBAMI Na przebieg gruźlicy płuc mogą wywierać wybitny wpływ równo- czesne inne choroby. Z drugiej strony gruźlica płuc może być przeszkodą w stosowaniu niektórych metod leczniczych, pomimo ich skuteczności w chorobie toczącej się w ustroju, dotknitym gruźlicą płuc.
GRUŹLICA PŁUC A GRUŹLICA POZAPŁUCNA Utarte jest zdanie, że gruźlrca pozapłucna chroni od gruźlicy płuc. Cho- ry na tocznia (lupus), zołzy (scrofulosis), gruźlicę kostno-stawową – głosi prawo Marfana (1886 i 1921 r.) – po wyleczeniu tych chorób prawie nigdy nie zapada na gruźlicę płucną, a nieleczony zapada na nią rzadko. Rist zmodyfikował prawo Marfana stosownie do nowoczesnych pojęć o patogenezie gruźlicy. Według niego, stan alergii ustroju, wywo- łany przez pierwotną zmianę gruźliczą, która sadowi się przeważnie w płucach, jest, przyczyną łagodnego przebiegu gruźlicy pozapłucnej j. usadawiania się gruźlicy w skórze, węzłach, kościach itd., gruźlica zaś – pozapłucna podtrzymując alergię chroni poniekąd tych chorych od suchot płuc. Dokładniejsze studia nad tym zagadnieniem nie potwierdziły jednak prawa Marfana. Okazało się wprawdzie, że osoby, które po wyleczeniu gruźlicy pozapłucnej przestrzegają przez długi czas przepisów higienicz- nych i unikają wszelkiego przemęczania się, przeważnie nie zapadają na suchoty płuc. Ci jednak chorzy, którzy trafiają po wyleczeniu w ciężkie warunki bytu, umierają bardzo często na suchoty płuc. Spostrzeżenia te przemawiają przeciwko uodparniającemu działaniu na płuca gruźlicy pozapłucnej. Przyczyna zjawiska, spostrzeżonego przez Marfana, leży w dobrych warunkach higieniczno-dietetycznych odpowiednich osób. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne, Bielizna nocna damska ]

Comments Off