Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘ból pleców’

GRUZLICA PLUC A CHOROBY SERCA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBY SERCA Rokitansky pierwszy głosił (w r. 1845) zasadę przeciwności chorób serca i gruźlicy tłumacząc ją biernym przekrwieniem płuc stwarzającym w chorobach serca gorsze warunki, dla rozwoju prątków gruźlicy. Isto- tnie osoby z wadami serca, zwłaszcza zastawki dwudzielnej (Traube), szczególnie ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, zapadają rzadziej na gruźlicę płuc niż osoby bez wady se-rca, gdy zaś na nią zachorują, to gruźlica przebiega przeważnie łagodnie ze skłonnością do włóknienia i wyleczenia. Obecnie taki przebieg gruźlicy stawia się w związku z, prze- wlekłym podrażnieniem układu mezenchymaJnego, wywołanym przez. za- każenie gośćcowe, które jest naj częstszą przyczyną wad serca. Zwolen- nicy tego poglądu powołują się na to, że inne zakażenia (kiłowe, durowe, zakażenia przewlekłe – tzw. chrcniosepsis itd.) oraz skazy, np. dnawa, podrażniające układ meze:nchymalny wywierają także korzystny wpływ na przebieg gruźlicy płuc a nawet do pewnego stopnia zabezpieczają ustrój od zachorowania na gruźlicę. Spostrzegłem dwa przypadki przewlekłej niewydolności krążenia u osób w wieku 50 i 56 lat, powstałej w związku z wadą serca, które skończyły się śmier- cią wskutek dołączenia się ostrej gruźlicy prosówkowej (Jan Roguski). Wspominam tutaj o nich, bo takie powikłanie wady serca należy do wielkiej rzadkości, nadto rzadka jest także gruźlica prosówkowa w podeszłym wieku. Godzi się także zazna- czyć, że ostra gruźlica prosówkowa przebiegała w obu przypadkach z bardzo małym odczynem gorączkowym. O wiele częściej wikłają się gruźlicą płup wady serca wrodzone, w za- leżności jednak. -nie od biernego przekrwienia płuc (w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej płuca są na odwrót niedokrwione), lecz od wrodzonej mniejszej ogólnej oporności ustroju, co sprzyja zapadaniu na gruźlicę. [podobne: , krem neutrogena, Prywatne przedszkole Kraków, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

GRUZLICA PLUC A CHOROBY SERCA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nagłe odstawienie morfiny powoduje objawy wstrzemięźliwości. Polegają one na gwałtownym niepokoju i lęku, drżeniu całego ciała, bólu określonych części ciała lub na ogólnych bólach i nudnościach, które wśród potów i. objawów kurczowych mogą dochodzić do wymiotów, dalej na biegunce, biciu serca z przyśpieszeniem i osłabternem napięcia tętna. Niepokój chorego przybiera niekiedy ogromne rozmiary. Aby wymusić na lekarzu morfinę, może chory wszystkie wymienione objawy histeryczne agrawować. Objawy przymusowej wstrzemięźliwości szczególnie ostro występują przy leczeniu odwykowym. Wszyscy są zgodni z tym, że leczenie odwykowe przeprowadzać należy w wa-. runkach oddziału zamkniętego przez nagłe odcięcie choremu morfiny. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy chory przestaje jeść i szybko traci na wadze, odstępuje się od tej zasady, wstrzykując jeszcze jakiś czas mniejsze dawki morfiny. Przykre te objawy można łagodzić insuliną i largaktylem. Chorzy po kilku dniach uspokajają się i czynności ich ustroju powracają do stanu pra-. widłowego. Nie wynika z tego, aby wolno było chorego uważać za wyleczonego. Zmiany charakterologiczne, zależnie od ciężkości przypadku, są rzeczą trudną do wyleczenia. Skłonność do nawrotów jest ogromna. Opium, którego pochodną jest morfina, daje podobne objawy nałogu. Pa- lenie opium jest w Europie, a zwłaszcza w naszym kraju, nałogiem nieznanym. Nie posiadamy też własnego doświadczenia w tym kierunku. W każdym razi€ wiadomo, że zatrucie opium powoduje stany. majaczeniowe z omamami wzro- kowymi .i skoordynowanymi z nimi omamami innych zmysłów, treści przy- jemnej, często z zabarwieniem erotycznym. Takie same stany majaczeniowe widyj e się, zresztą bardzo rzadko, u morfinistów. Niektórzy podają, że w okre- sie leczenia odwykowego nagła wstrzemięźliwość wywołać może zespól maja- czeniowy, który przypomina delirium tremens. Z niewytłumaczonych powodów w ogóle zespoły psychotyczne na tle zatrucia morfiną są wielką rzadkością. Do niezwykłych rzadkości należą halucynozy na tle zatrucia morfiną, przypo- minające halucynozy alkoholiczne. Majaczenie występuje zasadniczo w ostrym zatruciu morfiną, a zwłaszcza opium, najłatwiej na tle przewlekłego morfi- nizmu lub opiumizmu. Sprawa przedstawia się więc analogicznie do delirium tremens, do którego wystąpienia potrzebne jest podłoże przewlekłego zatrucia alkoholem. [patrz też: , protetyka, ból pleców, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries