Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Dopiero gdy wykluczymy tlo cyklofreniezna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dopiero gdy wykluczymy tło cyklofreniezna i padaczkowe, można myśleć O podlożu psychopatycznym. Nie jest ono jednolite, gdyż chodzić może o psy- chopatów różnego typu. Rozmaite cechy psychopatyczne mogą wychodzić na jaw dopiero w stanach opilstwa okresowego, np. zwykła zadzierżystość prze- istacza się w stanie upojenia w kłótliwość i skłonność do bójki, lekkomyślność erotyczna w rozpasanie płciowe. Podobieństwo osobowości z okresu opilstwa i remisji raczej przemawia przeciwko tłu padaczkowemu. Zagadnienia te wy- magają jeszcze dalszych usilnych badań. PADACZKA ALKOHOLOWA (EPILEPSIA ALCOHOLICA) Ma się tu na myśli nie przypadki współistnienia (coincidentia) padaczki z al- koholizmem przewlekłym” lecz te, w których alkoholizmowi przypisać trzeba sprawstwo. Z pewnymi zastrzeżeniami można by tu zaliczyć przypadki, wyraźnie po- gorszone przez nałogowy alkoholizm. Poszczególne napady padaczkowe mogą być wyzwolone już przez ostre upojenie. Tutaj należą też napady padaczkowe widywane w okresie zwiastunów lub na początku majaczenia drżennego. Ale i niezależnie od tych możliwości zdarzają się, rzadkie co prawda, rrapady pa- daczkowe, które trzeba wiązać przyczynowo z alkoholizmem przewlekłym. To- warzyszą im czasem stany pomroczne. Są one spowodowane niewątpliwie przez zaburzenia gospodarki ustrojowej i ustępują z zasady z chwilą nastania wstrze- mięźliwości. Alkohol zdaje się w ogóle podwyższać pogotowie drgawkowe, stąd znane wszystkim pogorszenia zarówno padaczki samoistnej, jak i pourazowej. U przewlekłych alkoholików występuje czasem późna padaczka, która prowadzi do otępienia typu padaczkowego i do takichże zmian charakterologicznych. Jest to jeden z dowodów klinicznych tożsamości padaczki samoistnej i objawowej, tożsamości potwierdzonej zresztą elektroencefalograficznie. W piśmiennictwie zwraca się czasem nie bez słuszności uwagę na fakt, że późna padaczka jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet i że w przypadkach tych chodzi w większości o alkoholików. Stanowiłoby to poparcie dla zdania, że alkohol jest jednym z ważnych czynników usposabiających do występowania padaczki. [hasła pokrewne: , catering dietetyczny, okulista, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Dopiero gdy wykluczymy tlo cyklofreniezna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista (Phthisis pulmonum ulcerosofibrosa chronica) Gruźlica płuc rozpadowo-włóknista stanowi zejście niepomyślne prze- wlekłej gruźlicy płuc zagęszczającej włóknistej ograniczonej oraz prze- wlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej. Zdarza się takie zejście mniej więcej w 7% przypadków tych postaci gruźlicy. Spostrzega się je prze- ważnie w wieku podeszłym, w którym odporność ustroju maleje. W wieku młodszym spotyka się takie zejście, jeżeli siły obronne chorego osłabną. W tych warunkach ogniska gruźlicze mogą serowacieć a masy serowate po przebiciu się do oskrzela ?awać za pośrednictwem oskrzeli początek .nowym ogniskom gruźliczym. Po wydaleniu mas serowatych pozostaje jama. Sprawa szerzy się teraz w sposób mieszany, przez krew i przez drogi oddechowe. Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej jest nieraz prawie taki sam jak pospolitych suchot płuc szerzą- cych się od początku przeważnie przez drogi oddechowe. Toteż można tę postać gruźlicy płuc nazwać “wtórnymi suchotami płuc” dla zaznaczenia jednolitości obrazu z suchotami płuc pospolitymi oraz po- wstawania z innej postaci gruźlicy płuc. Jamy są częściej małe i zazwy- czaj nie ma w nich większej ilości zawartości płynnej. Zatem są to raczej “jamy suche”. Ich skłonność do gojenia jest bardzo mała. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, właściwe pospolitym suchotom płuc, nieraz są zamaskowane, a to dlatego, że poprzedzająca chorobę gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona lub rozlana wiedzie do wybi- tnego rozdęcia płuc a z czasem do rozedmy płuc. Gdy powstanie postać rozpadowo-włóknista, wtedy często można już wykryć w plwocinie prątki, chociaż plwociny nadal może być niewiele. Opadanie krwinek przyśpiesza się wybitnie w okresie zaostrzeń, zwalnia się natomiast w okresie przy- cichania sprawy, tak iż w przebiegu choroby nietaz znacznie się waha. Gdy sprawa zaostrza się, wtedy spostrzega się także przesunięcie białych· . krwinek w obrazie krwi w lewo. Znamienny objaw tej postaci stanowi postępujące charłactwo. Stąd pochodzi jej nazwa: “suchoty płuc rozpadowo- włókniste wyniszczające” (phthisis pulmonum ulcerosofibrosa cachectisans). Charłactwo bywa niekiedy tak duże; jak w przypadkach nowotworów złośliwych. [przypisy: , implanty zębów, olejowanie włosów, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries