Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Padaczka bywa tez czestym podlozem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczka bywa też częstym podłożem tej sprawy. Często chodzi tutaj o stany pomróczne, sprowadzające rozdwojenie osobowości. Niełatwo jest pod- łoże to wykryć, gdyż napadów padaczkowych może w wywiadzie nie być. Wa- runkiem właściwego rozpoznania jest i tutaj dokładne badanie z położeniem nacisku na wywiady. W wielu przypadkach opilstwa okresowego udaje się stwierdzić wyraźne cechy epileptoid ii. Czasem w wywiadach znajdziemy wia- domość o epizodycznych równoważnikach padaczkowych, którym niekoniecz- nie towarzyszyło pijaństwo. Przeważnie chodzi tu o padaczkę samoistną. Bleu- ler podaje przypadek po urazie mózgu z popędami wędrowczymi (poriomanici). Rozstrzygające znaczenie ma tutaj badanie elektroencefalograficzne. Nie po- trzeba dodawać, że ten typ opilstwa okresowego musi pozostawiać niepamięć zupełną lub niemal zupełną, tj. z wyspami wspomnień, znamienną dla zamro- czeń. W przypadkach tych okres opilstwa trwa zazwyczaj krótko, 2 do 4. dni. Ciekawa rzecz, że nie widuje się tutaj upojenia patologicznego. Przymus picia bywa tu tak gwałtowny, że z braku wódki chorzy piją okowitę skażoną, wodę kolońską, eter, nawet naftę. Niektórzy uciekają wówczas od ludzi, przenoszą się z karczmy do karczmy, aby uniknąć spotkania ze znajomymi, piją w domu zamknąwszy się na klucz. Przeważnie okres kończy się snem terminalnym. Chory budzi się w rowie lub w areszcie, chociaż powinien się zbudzić w szpi- talu psychiatrycznym. Inni są w okresie pijaństwa bezwstydni, piją w najgor- szym towarzystwie, ich osobowość rozszczepienna jest zupełnie niepodobna do prawidłowej. Po przeminięciu okresu pijaństwa chory wstydzi się, obiecuje poprawę, jestpodmiotowo pewny, że to się więcej nie powtórzy. Pod opilstwem okresowym kryć się mogą ponadto przypadki padaczki jaw- nej lub nieujawnionej (epileptoidii), przebiegające z tzw. endogennymi zmia- nami nastroju, którym poświęcimy więcej uwagi przy omawianiu zaburzeń psychicznych padaczkowych. Stany te nie należą do rzadkości. Ponieważ wy- stępują okresowo, chory pod wpływem przykrego nastroju w tymże okresie może zdradzać pociąg do pijaństwa, do wędrówek (poriomania) lub ucieczek (fugae) itd -. Stany te przebiegają bez zaburzeń świadomości i nie pozostawiają niepamięci. Trzeba je zaliczyć do działań impulsywnych. Istotnie hidzie ci po- dają, że w okresie takim zaczynają odczuwać. nieprzeparty pociąg do pijań- stwa. Samopoczucie ich jest tak przykre, tak nieznośne, że niepodobna oprzeć się temu pociągowi. W przypadkach tych chodzi niewątpliwie o afekt patolo- giczny, zwężający w znacznym stopniu pole świadomości. Nie ma tu wprawdzie niepamięci, ale mimo to wspomnienia z okresu pijaństwa bywają chaotyczne, zamazane, niejasne, mgliste. W stanach tych niewątpliwie zniesiona jest zdol- ność kierowania postępowaniem, chociaż zdolność rozpoznawania czynu jest zachowana. Okoliczność tę trzeba podkreślić ze względu na znaczenie sądowo- psychiatryczne di psomanii. [hasła pokrewne: , okulista, dentysta Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Padaczka bywa tez czestym podlozem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SKOJARZENIE GRUŹLICY PŁUC Z INNYMI CHOROBAMI Na przebieg gruźlicy płuc mogą wywierać wybitny wpływ równo- czesne inne choroby. Z drugiej strony gruźlica płuc może być przeszkodą w stosowaniu niektórych metod leczniczych, pomimo ich skuteczności w chorobie toczącej się w ustroju, dotknitym gruźlicą płuc.
GRUŹLICA PŁUC A GRUŹLICA POZAPŁUCNA Utarte jest zdanie, że gruźlrca pozapłucna chroni od gruźlicy płuc. Cho- ry na tocznia (lupus), zołzy (scrofulosis), gruźlicę kostno-stawową – głosi prawo Marfana (1886 i 1921 r.) – po wyleczeniu tych chorób prawie nigdy nie zapada na gruźlicę płucną, a nieleczony zapada na nią rzadko. Rist zmodyfikował prawo Marfana stosownie do nowoczesnych pojęć o patogenezie gruźlicy. Według niego, stan alergii ustroju, wywo- łany przez pierwotną zmianę gruźliczą, która sadowi się przeważnie w płucach, jest, przyczyną łagodnego przebiegu gruźlicy pozapłucnej j. usadawiania się gruźlicy w skórze, węzłach, kościach itd., gruźlica zaś – pozapłucna podtrzymując alergię chroni poniekąd tych chorych od suchot płuc. Dokładniejsze studia nad tym zagadnieniem nie potwierdziły jednak prawa Marfana. Okazało się wprawdzie, że osoby, które po wyleczeniu gruźlicy pozapłucnej przestrzegają przez długi czas przepisów higienicz- nych i unikają wszelkiego przemęczania się, przeważnie nie zapadają na suchoty płuc. Ci jednak chorzy, którzy trafiają po wyleczeniu w ciężkie warunki bytu, umierają bardzo często na suchoty płuc. Spostrzeżenia te przemawiają przeciwko uodparniającemu działaniu na płuca gruźlicy pozapłucnej. Przyczyna zjawiska, spostrzeżonego przez Marfana, leży w dobrych warunkach higieniczno-dietetycznych odpowiednich osób. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries