Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Dawniej rozpowszechniony byl poglad, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dawniej rozpowszechniony był pogląd, że predysponuje do zapadania na maja- czenie drżenne pykniczno-syntoniczna struktura osobowości. Podobnie też przypusz- czano, że deliranci częściej niż inni przewlekli alkoholicy cienpią na uszkodzenie wątroby. Obydwa te poglądy obalił Menzi (1955) na podstawie rozległych badań kli- nicznych. Ze spostrzeżeń tegoż autora wynika, że nie tylko wódka może prowadzić do delirium tremens, ale i wino . Przebyte majaczenie drżenne pozostawia gotowość do nawrotu, który cza- sem ponawia się wielokrotnie. Każdy nawrót jest zawsze groźny, gdyż może dać w zejściu albo zespół Korsakowa, albo doprowadzić do śmierci. Dawniej podawano liczbę zgonów na 20%. Obecnie odsetek ten wyncsi poniżej 1%, tak że rokowanie jest zasadniczo pomyślne. Spadek śmiertelności przypisać można w naszych warunkach łatwiejszemu dostępowi chorych we wczesnym stadium do szpitala psychiatrycznego, lepszej opiece pielęgniarsko-lekarskiej oraz być może staranniejszej rektyfikacji napojów wyskokowych. Z dorywczych zesta- wień z czasów okupacji hitlerowskiej zdaje się wynikać, że samogonka “bim- ber” znacznie częściej prowadziła do delirium t1emens i że przebieg psychozy bywał znacznie cięższy i częściej prowadził do zgonu. Ostra mamica alkoholowa (hallucinosis acuia potatorum) bywa rzadszym powikłaniem przewlekłego alkoholizmu niż majaczenie drżenne. Wy- stępuje ono w jednakowym odsetku u obojga płci, również przeważnie u alko- holików i spożywców wódki, jednakże niekoniecznie bardzo daleko posunię- tych, Obraz kliniczny tej psychozy przedstawiliśmy dokładnie w .rozdziale o psy- chozach czynnościowych, jako ostry zespół o obrazie klinicznym zbliżonym do parafrenii. Obłęd alkoholowy (paranoia alcohouca), występuje najczęściej pod postacią obłędu zazdrości, został również szczegółowo omówiony wśród zespo- łów paranoicznych. [więcej w: , ortodonta, odżywki do rzęs, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Dawniej rozpowszechniony byl poglad, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI EUFORYZUJĄCE SYNTETYCZNE Przeważnie chodzi tu o związki chemiczne grupy benzedrynowej, które rozpo- wszechniły się w czasie drugiej wojny światowej, ale już przed wojną były propa- gowane jako środek przeciw depresji, rzekomo nieszkodliwy i nie prowadzący do nałogu. Po krótkim czasie okazało się, że środki te są wysoce szkodh:ve l ze nałog jest zwykłym następstwem ich dłuższęgo nadużywania. Znane są one Jako. specyfiki pod różnymi nazwami: ortedryna, psychedryna, aktedron, kratedyna, perwitina, am- fetamina fenamina itd. W polskim urzędowym spisie leków znajduje się jako psy- chedryny, zalecana przez Centralny Zarząd Aptek niebacznie jako skuteczny środ.ek przeciw różnym chorobom psychicznym, nerwowym i stanom nerwicowym, co WIę- cej jako środek, dzięki któremu następuje “wzrost wydajności pracy, zwiększenie pewności czujności i przedsiębiorczości, brak potrzeby snu, ogólne podniecenie – stan graniczący z euforią, zmniejszenie uczucia zmęczenia”. Toteż stosuje się ją – jak głosi ta niebezpieczna reklama – W trudnych warunkach życiowych, np. u skoczków spadochronowych wysadzanych w desancie, w ratownictwie, w wy- prawach wysokogórskich, przed egzaminami itd. Pod względem chemicznym psy- . chedryna jest siarczanem beta-fenyloizopropyloaminy, należy do grupy związków sympatykomimetycznych, a więc do tej samej grupy, do której należą adrenalina,- sympatol, efedryna itd. Toksyczność tego leku jest duża, znany jest przypadek sa- mobójstwa przez zażycie 140 mg benzedryny. Psychedryna jest w sprzedaży w tablet- kach po 0,005. W działaniu i skutkach lek podobny jest do kokainy. W czasie wojny hitlerowcy używali perwityny do podniecania lotników w czasie bombardowania. Środków tych, które stosowane są w postaci doustnej lub pozajelitowo, używają też niektórzy dla wzmocnienia samopoczucia przed zawodami sportowymi, przed egza- minem, celem usunięcia uczucia zmęczenia w tańcu, w ciężkiej pracy itd. Ze stanowiska psychiatrycznego trzeba przed używkami takimi jak najbardziej -stanowczo przestrzec. Ze względu na rozbudzające działanie tych związków, nadano im w piśmiennictwie niemieckim nazwę Weckamine (wecken – budzić). W niektórych środowiskach, np. wśród złotej młodzieży amerykańskiej, wytwo- rzył się niebezpieczny obyczaj zbiorowego euforyzowania się używkami tego typu na równi z kokainą i haszyszem. Ten ostatni środek stal się modny np. pod po- stacią papierosów marihuana. Kiedy po dłuższym użyciu środki te stają się zbyt słabe, sięga narkoman po coraz mocniejsze, np. pe heroinę, meskalinę (peyotl) wy- dobywaną z kaktusa Anhalonium Lewinii itd. [więcej w: , integracja sensoryczna, bielizna damska sklep internetowy, kosmetyki organiczne ]

Comments Off