Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Obraz kliniczny zespolu Korsakowa jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny zespołu Korsakowa jest wysoce znamienny. Spośród zwykłych objawów otępienia alkoholicznego (demeńtia alcohoHca) za- burzenia pamięci są szczególnie podkreślone, zresztą przy zupełnie czystym sensorium. Przy powierzchownym badaniu chory może nie zdradzać swych objawów: rozmowa z nim toczy się dość gładko, łączność afektywna może być bardzo dobra, upośledzenie pojmowania, jeżeli z chorym poruszamy dobrze mu znaną i łatwą tematykę, np. sprawy jego zdrowia, może nie rzucać się w oczy. Dopiero po dokładniejszym badaniu stwierdzamy znaczne osłabienie zdolności zapamiętywania i rozległe ubytki pamięciowe przy ciężkich zaburze- niach orientacji w czasie, a często i w miejscu. Chorzy zapominają wydarzenia, które miały miejsce nawet przed chwilą, wskutek czego nawet przybliżeniu nie potrafią nam wyjaśnić, co dzisiaj porabiali. W ten sposób nawet bardzo ważne wydarzenia dnia nie utkwią w ich pamięci. Przy bardzo dokładnym ba- daniu udaje się czasem stwierdzić, że w pewnym stopniu następuje zapamię- tanie, jednakże równocześnie zdolność przypominania jest do tego stopnia . upośledzona, że te słabe zapisy pamięciowe nie mogą być odtwarzane. Powyżej wspominaliśmy już o rozległych lukach pamięciowych i ich wypełnianiu kon- fabulacjami, jako najbardziej znamiennym objawie zespołu Korsakowa. Luki pamięciowe obejmować tu mogą nawet wiele lat na długo przed wystąpieniem tej sprawy. Konfabulacje czasem wypowiadane są samorzutnie, czasem dopiero, gdy pobudzimy je odpowiednimi pytaniami i sugestiami. W zespole Korsakowa alkoholicznym bywają one szczególnie bujne, fantastyczne, bezkrytyczne i nie- pohamowane. Treść ich.czasem wyraźnie nawiązuje do omamów i urojeń z cza- sów majaczenia. Czasem minione te przeżycia utrwalają się jakoby złudy pa- mięciowe i okazują nawet dążność do pewnej systematyzacji w znaczeniu “psy- chozy szczątkowej” (psychosis residualis). Towarzyszące zespołowi Korsakowa inne objawy psychoorganiczne, jak bezkrytycyzm i otępienie, zdają się być po- wodem tego, że chory nie spostrzega sprzeczności w wypowiedziach konfabu- lacyjnych. Nastrój jest tępy, czasem płytko euforyczny, kiedy indziej drażliwy, rzadziej bojaźliwy. Chorzy są przeważnie bez inicjatywy, spędzają czas bez- czynnie, nie mają żadnych dążeń ani ambicji. Poczucie choroby psychicznej rzadko bywa głębsze, przeważnie brak go w ogóle. Pod względem cielesnym, zwłaszcza w przypadkach powstałych ostro, chorzy często przedstawiają obraz wyniszczenia. Rzadziej zdarza się nalana otyłość ośrodkowego pochodzenia. Bardzo często dają się chorym we” znaki uporczywe objawy zapalenia wiele- nerwowego, naśladujące wiąd rdzenia. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Obraz kliniczny zespolu Korsakowa jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

METODA GRAFICZNA ZAPISYWANIA WYNIKOW BADANIA FIZYCZNEGO PŁUC Polski Związek Przeciwgruźliczy opracował osobne znaki w celu ujed- nostajnienia i uproszczenia pracy technicznej lekarzy w poradniach szpitalach oraz w celu szybszej orientacji w zmianach w zakresie płuc. Przy pomocy tych znaków zapisuje się na osobnych schematach ważniejsze zmiany, które stwierdza się obmacywaniem, opukiwa- niem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. Zmiany wykryte obmacywaniem, zapisuje się na odpowiednim poziomie linii granicznej. Mianowicie znak oznaczony przez 1 na tej linii jest wyrazem wzmożonego drżenia piersiowego, znak 2 – drżenia piersiowego osłabionego, znak 3 – drżenia piersiowego znie- sionego. Zmiany opukowe zapisuje się na odpowiednim poziomie w przestrzeni E znajdującej się między linią graniczną B a linią pomoc- niczą A rysując dokładnie kształt stłumienia. Przytłumienie oznacza się za pomocą cienkich kresek, zapisywanych skośnie ołówkiem niebieskim, stłumienie – w ten sam sposób z tą tylko różnicą, że kreski są grubsze i mniej lub więcej do siebie zbliżone, zależnie od stopnia stłumienia. Odgłos opukowy lekko bębenkowy i bębenkowy oznacza się w taki sam sposób, tylko ołówkiem czerwonym. Odgłos opukowy metaliczny ozna- cza się w tej samej przestrzeni E czerwonym ołówkiem. Znaki dla szmerów dodatkowych rysuje się w linii poziomej w liczbie od jednego do, czterech, zależnie od obfitości odpowiedniego szmeru. Dźwięczność rzężeń oznacza się przez podkreślenie znaku linią poziomą. Wzmaganie się kaszlu oznacza się przez zakreślenie odpowiednich zna- ków jedną linią, a pojawienie się szmeru tylko po kaszlu – przez zakre- ślenie dwiema liniami. Miejsce, w którym słyszy się szmery dodatkowe, oznacza się za pomocą Iinii poziomej, przeprowadzonej od tego miejsca do znaku. [więcej w: , dentysta Kraków, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off