Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewatpliwie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewątpliwie istnieje, chociaż czasem trudno jest odróżnić ją od częstego u alkoholików przygnębie- nia. O zespole depresyjnym mamy prawo mówić, jeżeli okres jego powstania wyraźnie odcina się na. tle zwykłego nastroju osobnika. Lęk i zamiary samo- bójcze każą zawsze myśleć o melancholii. W przypadkach tych “zalewanie ro- baka” nic nie pomaga, przeciwnie, pogłębia jeszcze rozpaczliwy nastrój alko- holika, Większa część samobójstw, które u alkoholików są zjawiskiem częstym, położyć trzeba na karb nie zawsze w• porę rozpoznawanych zespołów depre- syjnych. Stosunek tych psychoz do cyklofrenii nie jest jasny. Powtarzające się okresy depresji z remisjami przemawiają za współistnieniem dwóch spraw chorobowych, mianowicie podłoża cyklofrenicznego i alkoholizmu. Jeżeli okresy depresji występują już w czasie leczenia odwykowego, to wszelkie wątpliwości co do tła cyklofrenicznego odpadają. Natomiast trwałe ustąpienie melancholii od chwili podjętej przez chorego wstrzemięźliwości przemawia raczej za zespo- łem depresyjnym, nawarstwionym epigenetyczni e na podłożu alkoholizmu prze- wlekłego. Zresztą zespól depresyjny z niewytłumaczonych bliżej przyczyn zwykle nie trwa długo, nawet jeżeli jest pochodzenia cyklofrenicznego, mianowicie najczęściej ok. 2 tyg. Inne zespoły psychotyczne i psychonerwicowe odgrywają mniejszą rolę. Histeria pod rozmaitą postacią wikłać może jak zwykle obraz kliniczny alkoholizmu. przewlekłego.
MORFINIZM Ostre zatrucie morfiną znieczula ból i sprowadza błogostan roz- nego stopnia, zależnie od dawki. Ludzie nie przyzwyczajeni do morfiny nie odczuwają przy przeciętnych dawkach euforii, czasem wręcz przeciwnie, przykry stan oszołomienia. Ponieważ najczęściej stosuje się w lecznictwie morfinę dla uśmierzenia bólu, błogostan może mieć charakter względny, może być miano- wicie zależny od przyjemności odczuwanej z powodu ustąpienia cierpienia. Dawki trujące zdają się jednak zawsze sprowadzać błogostan, zazwyczaj wśród przyjemnych myśli i omamów wzrokowych o typie wizji, w których spełniają się marzenia. U morfinistów każdorazowe wstrzyknięcie- morfiny w dużej dawce daje również euforię przede wszystkim dzięki temu, że ustępują przykre uczu- cia niepokoju, lęku, znuże6ia” przygnębienia, niechęci do życia, do pracy itd. W ostrym zatruciu morfiną apatia i bezwład wśród milej senności przechodzą stopniowo w stan półśpiączki i śpiączki z objawami porażennymi. W szczegól- ności zagrożony jest ośrodek oddechowy. [patrz też: , trener personalny, Stomatolog Kraków, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewatpliwie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bóle porodowe, ogólne silne wzruszenie, znużenie fizyczne i psychiczne, wysiłki oddechowe, raptowne opróżnienie macicy po poro- dzie z następowym zaburzeniem krążenia 1 z możliwością aspiracji -z ognisk gruźliczych materiału zakaźnego do zdrowych części płuc, roz- rywanie się naczyń kosmkowych wobec dużej częstości gruźlicy łożyska – te czynniki wywołują nieraz w okresie poporodowym zaostrzenie lub wy- buch gruźlicy u kobiet chorych na gruźlicę płuc, i to nawet w tych przy- padkach, w których w okresie ciąży nastąpiła wyraźna poprawa. W więk- szej jeszcze mierze niebezpieczny jest okres karmienia dziecka, kiedy chora matka musi podpłać zadaniu przekraczającemu jej siły, bo mUSI wytwarzać i dostarczać dziecku co dzień przez szereg miesięcy. dużo po- karmu. Pod tym względem są zgodni wszyscy klinicyści. Słusznie więc twierdzi Bernard, “że nie należy cieszyć się zbyt pośpiesznie, widząc za- trzymanie się gruźlicy w okresie ciąży”. Tej możliwości zaostrzenia gru- źlicy ani jej wybuchu na nowo wkrótce po porodzie nie można pominąć w rozważaniach nad wskazaniami do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc. Jeżeliby zatem nie było z tej sytuacji u chorych na gru-. źlicę płuc innego wyjścia, “to należałoby, pomimo że sama ciąża nie za- ostrza gruźlicy, dojść do wniosku o konieczności przerywania ciąży u cho- rych na gruźlicę płuc, aby w ten sposób uniknąć szkodliwego wpływu porodu. Na szczęście badania Forssnera, chociaż niezupełnie ścisłe, prze- mawiają za tym, że stwarzając odpowiednie warunki można uniknąć szkodliwego wpływu porodu na gruźlicę płuc, dalszy bowiem przebieg gruźlicy płuc u kobiet, które przebyły ciążę i które nie były ciężarne, jest w badaniach Forssnera mniej więcej jednakowy. [podobne: , olejek do włosów, salon fryzjerski mokotów, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries