Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przewlekle zatrucie morfina. Morfina szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo pro- wadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej le- karze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od któ- rych zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad ka- micy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innegs morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze mor- finiści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z. naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności prze- pisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia .się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przed- chorobowej jako. czyrmrka usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypad- ków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych po- wyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoz- nania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicz- nego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w ro- dzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez mor- finy zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego. czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przewlekle zatrucie morfina. Morfina szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI EUFORYZUJĄCE SYNTETYCZNE Przeważnie chodzi tu o związki chemiczne grupy benzedrynowej, które rozpo- wszechniły się w czasie drugiej wojny światowej, ale już przed wojną były propa- gowane jako środek przeciw depresji, rzekomo nieszkodliwy i nie prowadzący do nałogu. Po krótkim czasie okazało się, że środki te są wysoce szkodh:ve l ze nałog jest zwykłym następstwem ich dłuższęgo nadużywania. Znane są one Jako. specyfiki pod różnymi nazwami: ortedryna, psychedryna, aktedron, kratedyna, perwitina, am- fetamina fenamina itd. W polskim urzędowym spisie leków znajduje się jako psy- chedryny, zalecana przez Centralny Zarząd Aptek niebacznie jako skuteczny środ.ek przeciw różnym chorobom psychicznym, nerwowym i stanom nerwicowym, co WIę- cej jako środek, dzięki któremu następuje “wzrost wydajności pracy, zwiększenie pewności czujności i przedsiębiorczości, brak potrzeby snu, ogólne podniecenie – stan graniczący z euforią, zmniejszenie uczucia zmęczenia”. Toteż stosuje się ją – jak głosi ta niebezpieczna reklama – W trudnych warunkach życiowych, np. u skoczków spadochronowych wysadzanych w desancie, w ratownictwie, w wy- prawach wysokogórskich, przed egzaminami itd. Pod względem chemicznym psy- . chedryna jest siarczanem beta-fenyloizopropyloaminy, należy do grupy związków sympatykomimetycznych, a więc do tej samej grupy, do której należą adrenalina,- sympatol, efedryna itd. Toksyczność tego leku jest duża, znany jest przypadek sa- mobójstwa przez zażycie 140 mg benzedryny. Psychedryna jest w sprzedaży w tablet- kach po 0,005. W działaniu i skutkach lek podobny jest do kokainy. W czasie wojny hitlerowcy używali perwityny do podniecania lotników w czasie bombardowania. Środków tych, które stosowane są w postaci doustnej lub pozajelitowo, używają też niektórzy dla wzmocnienia samopoczucia przed zawodami sportowymi, przed egza- minem, celem usunięcia uczucia zmęczenia w tańcu, w ciężkiej pracy itd. Ze stanowiska psychiatrycznego trzeba przed używkami takimi jak najbardziej -stanowczo przestrzec. Ze względu na rozbudzające działanie tych związków, nadano im w piśmiennictwie niemieckim nazwę Weckamine (wecken – budzić). W niektórych środowiskach, np. wśród złotej młodzieży amerykańskiej, wytwo- rzył się niebezpieczny obyczaj zbiorowego euforyzowania się używkami tego typu na równi z kokainą i haszyszem. Ten ostatni środek stal się modny np. pod po- stacią papierosów marihuana. Kiedy po dłuższym użyciu środki te stają się zbyt słabe, sięga narkoman po coraz mocniejsze, np. pe heroinę, meskalinę (peyotl) wy- dobywaną z kaktusa Anhalonium Lewinii itd. [więcej w: , integracja sensoryczna, bielizna damska sklep internetowy, kosmetyki organiczne ]

Comments Off