Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘masło shea’

Dopiero gdy wykluczymy tlo cyklofreniezna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dopiero gdy wykluczymy tło cyklofreniezna i padaczkowe, można myśleć O podlożu psychopatycznym. Nie jest ono jednolite, gdyż chodzić może o psy- chopatów różnego typu. Rozmaite cechy psychopatyczne mogą wychodzić na jaw dopiero w stanach opilstwa okresowego, np. zwykła zadzierżystość prze- istacza się w stanie upojenia w kłótliwość i skłonność do bójki, lekkomyślność erotyczna w rozpasanie płciowe. Podobieństwo osobowości z okresu opilstwa i remisji raczej przemawia przeciwko tłu padaczkowemu. Zagadnienia te wy- magają jeszcze dalszych usilnych badań. PADACZKA ALKOHOLOWA (EPILEPSIA ALCOHOLICA) Ma się tu na myśli nie przypadki współistnienia (coincidentia) padaczki z al- koholizmem przewlekłym” lecz te, w których alkoholizmowi przypisać trzeba sprawstwo. Z pewnymi zastrzeżeniami można by tu zaliczyć przypadki, wyraźnie po- gorszone przez nałogowy alkoholizm. Poszczególne napady padaczkowe mogą być wyzwolone już przez ostre upojenie. Tutaj należą też napady padaczkowe widywane w okresie zwiastunów lub na początku majaczenia drżennego. Ale i niezależnie od tych możliwości zdarzają się, rzadkie co prawda, rrapady pa- daczkowe, które trzeba wiązać przyczynowo z alkoholizmem przewlekłym. To- warzyszą im czasem stany pomroczne. Są one spowodowane niewątpliwie przez zaburzenia gospodarki ustrojowej i ustępują z zasady z chwilą nastania wstrze- mięźliwości. Alkohol zdaje się w ogóle podwyższać pogotowie drgawkowe, stąd znane wszystkim pogorszenia zarówno padaczki samoistnej, jak i pourazowej. U przewlekłych alkoholików występuje czasem późna padaczka, która prowadzi do otępienia typu padaczkowego i do takichże zmian charakterologicznych. Jest to jeden z dowodów klinicznych tożsamości padaczki samoistnej i objawowej, tożsamości potwierdzonej zresztą elektroencefalograficznie. W piśmiennictwie zwraca się czasem nie bez słuszności uwagę na fakt, że późna padaczka jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet i że w przypadkach tych chodzi w większości o alkoholików. Stanowiłoby to poparcie dla zdania, że alkohol jest jednym z ważnych czynników usposabiających do występowania padaczki. [hasła pokrewne: , catering dietetyczny, okulista, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Dopiero gdy wykluczymy tlo cyklofreniezna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA POSTĘPUJĄCA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI, KRWIONOŚNYMI I OSKRZELOWYMI . W okresie pokwitania i bliskim niego spostrzega się postać gruźlicy płuc, odmienną od pospolitych suchot płuc. Jest to gruźlica płuc wieku pokwitania (phthisis pulmonum pubertatis). Znamienną jej cechą jest szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach jednocześnie drogami chłonnymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego w płucu toczą się zmiany przeważnie wysiękowe, po części wytwórcze, gruzełkowe. Często też dochodzi do wytworzenia jam na tle serowacenia ognisk gru- źliczych. Badaniem klinicznym chorych stwierdza się w zakresie klatki piersiowej odgłos opukowy przytłumiony, a w miejscu jam bębenkowy z objawami odgłosu czerepowego, Wintricha, Gerhardta i Friedreicha oraz objawy osłuchowe w postaci zmienionego szmeru pęcherzykowego (za- ostrzony, osłabiony itd.), szmeru oskrzelowego i szmerów dodatkowych, tak jak to stwierdza, się w suchotach płuc pospolitych. Objawy te wy- krywa się przede wszystkim w okolicy podobojczykowej i u podstawy płatów płuc, w przeciwieństwie do suchot płuc pospolitych, w których pierwsze objawy kliniczne stwierdza się prawie zawsze w okolicy nad- grzbietowej i w okol icy wnęki płuc w miejscu rzutu szczytu dolnego płata. Swieże nawały powstające przeważnie dro- gą oskrzeli sadowią się najczęściej atypowo, chaotycznie. Tak jak w in- nych postaciach gruźlicy płuc krwiopochodnej stwierdza się zwykle nadto stwardnienie tętnic -obwodowych oraz powiększenie śledziony dające się wykryć przewaźnie tylko opukiwaniem. Przebieg choroby jest najczęściej ciężki, złośliwy, ze stanami go- rączkowymi, obfitymi potami, kaszlem i wykrztuszaniem plwociny zawie- rającej włókna sprężyste i prątki gruźlicy. Choroba kończy się przeważnie szybko śmiercią, czasami wszakże przechodzi w okres łagodniejsży, a wtenczas jej przebieg jest taki sam jak suchot płucnych pospolitych. Rokowanie w gruźlicy płuc wieku pokwitania jest niepewne. Leczenie polega na wzmacnianiu chorego i na leczeniu streptomycyną. Gdy choroba przybiera przebieg przewlekłej postępującej gru- źlicy płuc, wskazane jest leczenie odmą opłucną. Niestety przeszkodą. w leczeniu odprężająco-uciskowym bywa częstsze, wczesne przerzucanie się sprawy na drugie płuco. [patrz też: , masło shea, odwrócona osmoza, olejowanie włosów ]

Comments Off