Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Powiklania psychozami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI Powikłania psychozami czynnościowymi są na podłożu alkoholizmu rzeczą bardzo częstą, co trzeba położyć na karb ogromnego rozpowszechnienia napo- jów wyskokowych. Najważniejsze w praktyce są następujące zespoły psycho- tyczne: Upojenie patologiczne, którego obraz kliniczny w krótkości przed- stawiliśmy w rozdziale poprzednim, jest zasadniczo krótkotrwałym zespołem zamroczeniowym wywołanym przez ostre upojenie. Może on wystąpić albo po małej ilości alkoholu przy nietolerancji, albo po większej ilości. Istotną rzeczą jest to, że chodzi tu o odczyn psychotyczny. Ciężki alkoholizm przewlekły bywa naj częstszym podłożem, ale i inne czynniki wchodzą w grę, jak stany poura- zowe, miażdżyca mózgu, padaczka. Nie każde upojenie alkoholika przewlek- łego musi być patologiczne, raczej zdarza się to rzadko, w szczególnych oko- licznościach, do których zalicza się upał, przepracowanie, przeżycia wstrząsa- jące, ozdrowieństwo po ciężkich chorobach, somatycznych itd. W praktyce sądowo-psychiatrycznej miewamy do czynienia z natury rzeczy z przypadkami, które popadły w zatarg z kodeksem karnym. Jednakże poza tym niewątpliwie zdarzają się, i to nierzadko, przypadki upojenia patologicznego, które nie dały powodu ani do wkraczania władz, ani do umieszczania chorego na oddziale psychiatrycznym. Wszystkie przy.padki upojenia przebiegające ze zmianą jakoś- ciową świadomości i pozostawiające niepamięć zupełną lub niemal zupełną zaliczyć trzeba w lekarskim znaczeniu do upojenia chorobliwego. Znamienne jest też podniecenie psychoruchówe, zamilknięcie hamulców-rozumowych i ucżu- ciowych, dezorientacja i sen terminalny. Chorym takim w przeważającej liczbie przypadków zaopiekuje się doraźnie ktoś z “otoczenia pijackiego i nie trafia lon na badanie psychiatryczne. Wskutek tego statystyka tych przypadków jest nie do przeprowadzenia. O ile wiadomo, są pewne odmiany upojenia patol 0-• gicznego. U niektórych podniecenie psychoruchowe z głębokim zamroczeniem i napastliwością przypomina zamroczeni owe wybuchy wściekłości u epilepty- ków. U innych I odnaleźć można pewne cechy zamroczenia histeryczriego. Opi- sywano też stany upojenia patologicznego z lękiem i omamami, głównie wzro- kowymi, pod nazwą upojenia majaczeniowego (deliranter Rausch). Uzyskać w tych przypadkach, których na własne oczy psychiatra nigdy nie ogląda, pewność rozpoznawczą ex post, jest czasem bardzo trudno, gdyż pijcy często zasłaniają się niepamięcią, a czasem ktoś postronny może pouczyć oskarżonego, jak wygląda typowy przebieg tej psychozy. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, logopeda warszawa, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Powiklania psychozami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio powstało duże piśmiennictwo (Schrappe 1959), poświęcone zagadnieniu Ilościowego określania stopnia morfinowego głodu tkankowego (physical dependence). Spośród różnych metodyk warto poświęcić parę słów tzw. hambur- skiemu systemowi punktowemu, który poza określonymi testami psy- chofarrnakologicznymi stara się wyrazić w. punktach objawy abstynencji. Do obja- wów abstynencji pierwszorzędnych zalicza się: dreszcze, uczucie zimna, gęsią skórkę, ziewanie, kichanie, kaszel, czkawkę, uczucie gorąca z potem, katar, łzawienie, śli- nienie, biegunkę, bóle brzucha ze wzmożoną perystaltyką, wyrażającą się burcze- niem i parciem na stolec, skłonność do wymiotów, rozszerzenie źrenic o 3 mm i wię- cej, niepokój psychoruchowy i ciężki stan lękowy z automatyzmami ruchowymi, bóle i parestezje mięśniowe, w postaci darcia i rwania lub palenia. Za objawy dru- gorzędne uważa się: zwyżkę ciepłoty ciała o 0,30 i więcej, przyśpieszenie oddycha- nia o 3• oddechy i więcej, rozszerzenie źrenic o 1-2 mm, wzrost ciśnienia skurcze- wego o 10 mm i więcej, lęk i niepokój wewnętrzny, nudności, bóle głowy i serca, kołatanie serca, uczucie ociężałości i opresji. Metody te mają raczej znaczenie nau- kowo-badawcze. Ich praktyczne zastosowanie jest minimalne, chociażby ze względu na bardzo wielkie trudności techniczne. Do celów klinicznych wystarczy badanie morfiny w soku żołądkowym i moczu oraz obserwacja objawów abstynencyjnych. Inne pochodne morfiny spotyka się w Polsce jako używki tylko wyjątkowo. Wymienić. tu trzeba heroine (Morphinum diacethylicum), po- dobny w działaniu do morfiny środek euforyzujący, zażywany w tabletkach lub wstrzykiwany. Charłactwo występuje jeszcze rychlej niż przy morfinizmie. Nagła wstrzemięźliwość spowodować może zapaść lub nalcpady padaczkowate, dlatego leczenie odwykowe .wprowadza się nie nagle, lecz w ciągu 8 dni. Roko- wanie zdaje się być jeszcze gorsze niż w morfinizmie. Eukoda i zalecany był swego czasu jako środek stosowany zastępczo przy odzwyczajaniu chorego od morfiny. Eukodal sam jednak może prowadzić do nałogu. To samo można po- wiedzieć o takich pochodnych morfiny, jak dikodid, dionina, paramorfina, pan- topon, laudanon. holopon, eumekon itd. Rzadkim nałogiem jest kodeinizm. Zarówno kodeina, jak i przetwory opium stosowane są często w umiarkowanych dawkach jako środek ieczniczy przeciwko kaszlowi i biegunkcm. Chorzy i ich otoczenie często nie zdają sobie sprawy z nałogu, nie dochodzi bowiem do tak dużych dawek, aby mogły wystąpić bardziej rzucające się w oczy zaburzenia psychiczne. Z biegiem czasu dawki, wciąż podnoszone, osiągają nieprawdopo- dobną wysokość, a wszelkie usiłowania zmniejszenia dawki lub odstawienia leku natrafiają na gwałtowny opór chorego z powodu objawów wstrzemięźli- wości podobnych do opisanych w morfinizmie. Na ogól biorąc można powie- dzieć, że środki zażywane wewnętrznie w tabletkach lub kroplach są mniej niebezpieczne niż środki wstrzykiwane. Opiumizm nosi też nazwę opiofagii. [więcej w: , odwrócona osmoza, ortodonta, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries