Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Co do jam gruzliczych, to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do jam gruźliczych, to badania anatomiczno-patologiczne i radiologiczne dowodzą, e jamy w płucach tak “wczesne”, jak i “późne” mogą goić się samorzutnie. Zejście takie zdarza się jednak bardzo rzadko, Natomiast jama w płucach, prócz owych bardzo rzadkich wyjątków, zawsze wybitnie pogarsza rokowanie, ponieważ sprzyja powstawaniu, w płucach nowych ognisk gruźliczych. Dzieje się to przede wszystkim przez rozsiewanie drogą oskrzeli zakażonej zawartości jam. Prócz tego, jamy są często źródłem krwotoków płucnych, które mogą przyczynić się do rozsiewania prątków z krwią, aspirowaną przez oskrzela do innych części płuc. Prątki znajdujące się obficie w błonie ropotwórczej ściany jamy mogą być źródłem szerzenia się zakażenia gruźliczego z jamy także na sąsiednie części płuc drogą limfy oraz krwi. Przebijając się do opłuc- nej jama może wywołać odmę samorodną. Nagłe powstanie tego powikła- nia często wprost zagraża życiu chorego. Rokowanie niepomyślne poprawia się nieraz wybitnie pod wpływem leczenia odprężająco-uciskowego, zwłaszcza wtedy, jeżeli leczenie to za- stosowano wcześnie, gdy ściany jamy nie uległy jeszcze zgrubieniu i ze: sztywnieniu i, nie ma jeszcze zrostów opłucnych, utrudniających lub- uniemożliwiających wytworzenie odmy opłucnej całkowitej lub wybiór- czej. Rokowanie w tych przypadkach jest tym lepsze, im natężenie sprawy gruźliczej w płucu jest mniejsze. Jest ono też pomyślniejsze, jeżeli sprawa zajmuje jedno tylko płuco a przy zajęciu obu płuc — w tych przypadkach, w których zmiana gruźlicza w jednym z nich nie ma wielkiej skłonności do postępu. Jeżeli nie można uzyskać całkowi- tego odprężenia chorych części płuca, to nadzieja, by zmiany gruźlicze wygoiły się, jest znacznie mniejsza. W takich przypadkach w toku lecze– nia odmą często powstaj ą powikłania w postaci przerzucenia się sprawy na drugie płuco, zapalenia opłucnej i in., które pogarszają rokowanie.. Burzliwy początek zapalenia opłucnej, szybkie przejście wysięku w wy- sięk ropny, wytworzenie się przetoki opłucnej rokują źle. Na odwrót: zejście zapalenia opłucnej w “pachypleulitis plastica” z następowym. stwardnieniem płuc pociąga za sobą przeważnie tak znaczną poprawę” że nieraz można by mówić nawet o wyleczeniu. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, olej kokosowy, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Co do jam gruzliczych, to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA POSTĘPUJĄCA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI, KRWIONOŚNYMI I OSKRZELOWYMI . W okresie pokwitania i bliskim niego spostrzega się postać gruźlicy płuc, odmienną od pospolitych suchot płuc. Jest to gruźlica płuc wieku pokwitania (phthisis pulmonum pubertatis). Znamienną jej cechą jest szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach jednocześnie drogami chłonnymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego w płucu toczą się zmiany przeważnie wysiękowe, po części wytwórcze, gruzełkowe. Często też dochodzi do wytworzenia jam na tle serowacenia ognisk gru- źliczych. Badaniem klinicznym chorych stwierdza się w zakresie klatki piersiowej odgłos opukowy przytłumiony, a w miejscu jam bębenkowy z objawami odgłosu czerepowego, Wintricha, Gerhardta i Friedreicha oraz objawy osłuchowe w postaci zmienionego szmeru pęcherzykowego (za- ostrzony, osłabiony itd.), szmeru oskrzelowego i szmerów dodatkowych, tak jak to stwierdza, się w suchotach płuc pospolitych. Objawy te wy- krywa się przede wszystkim w okolicy podobojczykowej i u podstawy płatów płuc, w przeciwieństwie do suchot płuc pospolitych, w których pierwsze objawy kliniczne stwierdza się prawie zawsze w okolicy nad- grzbietowej i w okol icy wnęki płuc w miejscu rzutu szczytu dolnego płata. Swieże nawały powstające przeważnie dro- gą oskrzeli sadowią się najczęściej atypowo, chaotycznie. Tak jak w in- nych postaciach gruźlicy płuc krwiopochodnej stwierdza się zwykle nadto stwardnienie tętnic -obwodowych oraz powiększenie śledziony dające się wykryć przewaźnie tylko opukiwaniem. Przebieg choroby jest najczęściej ciężki, złośliwy, ze stanami go- rączkowymi, obfitymi potami, kaszlem i wykrztuszaniem plwociny zawie- rającej włókna sprężyste i prątki gruźlicy. Choroba kończy się przeważnie szybko śmiercią, czasami wszakże przechodzi w okres łagodniejsży, a wtenczas jej przebieg jest taki sam jak suchot płucnych pospolitych. Rokowanie w gruźlicy płuc wieku pokwitania jest niepewne. Leczenie polega na wzmacnianiu chorego i na leczeniu streptomycyną. Gdy choroba przybiera przebieg przewlekłej postępującej gru- źlicy płuc, wskazane jest leczenie odmą opłucną. Niestety przeszkodą. w leczeniu odprężająco-uciskowym bywa częstsze, wczesne przerzucanie się sprawy na drugie płuco. [patrz też: , masło shea, odwrócona osmoza, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »