Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Dawniej rozpowszechniony byl poglad, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dawniej rozpowszechniony był pogląd, że predysponuje do zapadania na maja- czenie drżenne pykniczno-syntoniczna struktura osobowości. Podobnie też przypusz- czano, że deliranci częściej niż inni przewlekli alkoholicy cienpią na uszkodzenie wątroby. Obydwa te poglądy obalił Menzi (1955) na podstawie rozległych badań kli- nicznych. Ze spostrzeżeń tegoż autora wynika, że nie tylko wódka może prowadzić do delirium tremens, ale i wino . Przebyte majaczenie drżenne pozostawia gotowość do nawrotu, który cza- sem ponawia się wielokrotnie. Każdy nawrót jest zawsze groźny, gdyż może dać w zejściu albo zespół Korsakowa, albo doprowadzić do śmierci. Dawniej podawano liczbę zgonów na 20%. Obecnie odsetek ten wyncsi poniżej 1%, tak że rokowanie jest zasadniczo pomyślne. Spadek śmiertelności przypisać można w naszych warunkach łatwiejszemu dostępowi chorych we wczesnym stadium do szpitala psychiatrycznego, lepszej opiece pielęgniarsko-lekarskiej oraz być może staranniejszej rektyfikacji napojów wyskokowych. Z dorywczych zesta- wień z czasów okupacji hitlerowskiej zdaje się wynikać, że samogonka “bim- ber” znacznie częściej prowadziła do delirium t1emens i że przebieg psychozy bywał znacznie cięższy i częściej prowadził do zgonu. Ostra mamica alkoholowa (hallucinosis acuia potatorum) bywa rzadszym powikłaniem przewlekłego alkoholizmu niż majaczenie drżenne. Wy- stępuje ono w jednakowym odsetku u obojga płci, również przeważnie u alko- holików i spożywców wódki, jednakże niekoniecznie bardzo daleko posunię- tych, Obraz kliniczny tej psychozy przedstawiliśmy dokładnie w .rozdziale o psy- chozach czynnościowych, jako ostry zespół o obrazie klinicznym zbliżonym do parafrenii. Obłęd alkoholowy (paranoia alcohouca), występuje najczęściej pod postacią obłędu zazdrości, został również szczegółowo omówiony wśród zespo- łów paranoicznych. [więcej w: , ortodonta, odżywki do rzęs, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Dawniej rozpowszechniony byl poglad, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

DRGAWKI I PSYCHOZY PO NAGŁEJ ABSTYNENCJI Już dawno było wiadomo, że nagle odstawienie środka, którym narkoman za- truwa się przewlekle, prowadzi do zespołu bardzo przykrych objawów somatycz- nych i psychicznych: lęku, niepokoju, przygnębienia, rozdrażnienia, biegunki, bez- senności itd. Wiadomo również, ze nagłe odstawienie barbituranów u chorych na padaczkę może wywołać zwiększenie liczby napadów, a nawet stan padaczkowy. Ostatnio jednak Kalinowsky (1958) dokonał przypadkiem nowego spostrzeżenia. Otóż w jednym z amerykańskich szpitali psychiatrycznych stosowano na oddziale dla chroników w ciągu półtora roku u przebywających tam schizofreników wysokie dawki medynalu. Kiedy pewnego dnia w aptece nagle zabrakło tego leku, 7 schi- zofreników zareagowało na nagłe przerwanie leczenia na 4-5 dzień jednym lub wieloma napadami drgawkowymi. Żaden z tych chorych nie cierpiał przedtem na padaczkę i u wszystkich po pewnym czasie krzywa eeg byla prawidłowa. W jednym ze szpitali dla nałogowców dokonano wśród 35 pacientów, którzy dobrowolnie się na to zgodzili, doświadczenia polegającego na tym, że zażywali oni w ciągu 19-40 dni do 2,6 g sekobarbitalu dziennie. Nagła wstrzemięźliwość spowodowała u wszyst- kich lęk, skłonność do omdleń, bezsenność, zaburzenia łaknienia i utratę wagi ciała, ponadto u 79010 pacjentów wystąpiły po 2-3 dniach pojedyncze lub do 4 napadów drgawkowych, a między 5-7 dniem u 65% psychozy typu majaczeniowego. Podobne następstwa widywano już dawniej po nagłym odstawieniu wodzianu chloralu i par- aldehydu. Natomiast nagłe przerwanie pochodnych opium albo leków neuroplegicz- nych nigdy nie pociąga za sobą takich następstw. W przeciwieństwie do tych leków Meprobamate (Miltown) przy nagłym odstawieniu może prowadzić do drgawek i psy- choz. Kalinowsky sądzi również wbrew powszechnie panującym zapatrywaniom, że nagłe odstawienie alkoholu może prowadzić do napadów drgawkowych i do de- lirium tremens. We wspomnianym wyżej szpitalu dla narkomanów (Lexington, Ken- tucky) 10 ochotników poddało się pijaństwu dzieli i noc. Czterech przerwało doświad- czenie przedwcześnie; lecz sześciu wytrwało 48 dni i więcej. Po nagłym przerwaniu pijaństwa z pozostałych sześciu; 2 dostało napady drgawkowe, 3 typowe delirium tremens, 2 halucynowało tak jakby chodziło o tielirtumi poronne, tylko jeden nie mial ani drgawek, ani psychozy. U wszystkich występowało drżenie, poty, biegunka, gorączka, podobnie jak w doświadczeniu z barbituranami, Kalinowsky tłumaczy to tym, że wielkie dawki alkoholu działają przeciw drgawkowo, tak iż nagła wstrze- mięźliwość u ciężkich alkoholików prowadzi do takich samych następstw, jak nagłe odstawienie innych leków przeciwdrgawkowych. Ze spostrzeżeń tych płynie nie- jedna przestroga. W Ameryce zwłaszcza masowe zatruwanie się ludności niewinnymi -rzekomo “uspokajaczarni” staje się zjawiskiem groźnym społecznie. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Zdrowa żywność, odżywki do rzęs ]

Comments Off