Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘okulista’

Padaczka bywa tez czestym podlozem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczka bywa też częstym podłożem tej sprawy. Często chodzi tutaj o stany pomróczne, sprowadzające rozdwojenie osobowości. Niełatwo jest pod- łoże to wykryć, gdyż napadów padaczkowych może w wywiadzie nie być. Wa- runkiem właściwego rozpoznania jest i tutaj dokładne badanie z położeniem nacisku na wywiady. W wielu przypadkach opilstwa okresowego udaje się stwierdzić wyraźne cechy epileptoid ii. Czasem w wywiadach znajdziemy wia- domość o epizodycznych równoważnikach padaczkowych, którym niekoniecz- nie towarzyszyło pijaństwo. Przeważnie chodzi tu o padaczkę samoistną. Bleu- ler podaje przypadek po urazie mózgu z popędami wędrowczymi (poriomanici). Rozstrzygające znaczenie ma tutaj badanie elektroencefalograficzne. Nie po- trzeba dodawać, że ten typ opilstwa okresowego musi pozostawiać niepamięć zupełną lub niemal zupełną, tj. z wyspami wspomnień, znamienną dla zamro- czeń. W przypadkach tych okres opilstwa trwa zazwyczaj krótko, 2 do 4. dni. Ciekawa rzecz, że nie widuje się tutaj upojenia patologicznego. Przymus picia bywa tu tak gwałtowny, że z braku wódki chorzy piją okowitę skażoną, wodę kolońską, eter, nawet naftę. Niektórzy uciekają wówczas od ludzi, przenoszą się z karczmy do karczmy, aby uniknąć spotkania ze znajomymi, piją w domu zamknąwszy się na klucz. Przeważnie okres kończy się snem terminalnym. Chory budzi się w rowie lub w areszcie, chociaż powinien się zbudzić w szpi- talu psychiatrycznym. Inni są w okresie pijaństwa bezwstydni, piją w najgor- szym towarzystwie, ich osobowość rozszczepienna jest zupełnie niepodobna do prawidłowej. Po przeminięciu okresu pijaństwa chory wstydzi się, obiecuje poprawę, jestpodmiotowo pewny, że to się więcej nie powtórzy. Pod opilstwem okresowym kryć się mogą ponadto przypadki padaczki jaw- nej lub nieujawnionej (epileptoidii), przebiegające z tzw. endogennymi zmia- nami nastroju, którym poświęcimy więcej uwagi przy omawianiu zaburzeń psychicznych padaczkowych. Stany te nie należą do rzadkości. Ponieważ wy- stępują okresowo, chory pod wpływem przykrego nastroju w tymże okresie może zdradzać pociąg do pijaństwa, do wędrówek (poriomania) lub ucieczek (fugae) itd -. Stany te przebiegają bez zaburzeń świadomości i nie pozostawiają niepamięci. Trzeba je zaliczyć do działań impulsywnych. Istotnie hidzie ci po- dają, że w okresie takim zaczynają odczuwać. nieprzeparty pociąg do pijań- stwa. Samopoczucie ich jest tak przykre, tak nieznośne, że niepodobna oprzeć się temu pociągowi. W przypadkach tych chodzi niewątpliwie o afekt patolo- giczny, zwężający w znacznym stopniu pole świadomości. Nie ma tu wprawdzie niepamięci, ale mimo to wspomnienia z okresu pijaństwa bywają chaotyczne, zamazane, niejasne, mgliste. W stanach tych niewątpliwie zniesiona jest zdol- ność kierowania postępowaniem, chociaż zdolność rozpoznawania czynu jest zachowana. Okoliczność tę trzeba podkreślić ze względu na znaczenie sądowo- psychiatryczne di psomanii. [hasła pokrewne: , okulista, dentysta Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Padaczka bywa tez czestym podlozem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dopiero gdy wykluczymy tło cyklofreniezna i padaczkowe, można myśleć O podlożu psychopatycznym. Nie jest ono jednolite, gdyż chodzić może o psy- chopatów różnego typu. Rozmaite cechy psychopatyczne mogą wychodzić na jaw dopiero w stanach opilstwa okresowego, np. zwykła zadzierżystość prze- istacza się w stanie upojenia w kłótliwość i skłonność do bójki, lekkomyślność erotyczna w rozpasanie płciowe. Podobieństwo osobowości z okresu opilstwa i remisji raczej przemawia przeciwko tłu padaczkowemu. Zagadnienia te wy- magają jeszcze dalszych usilnych badań. PADACZKA ALKOHOLOWA (EPILEPSIA ALCOHOLICA) Ma się tu na myśli nie przypadki współistnienia (coincidentia) padaczki z al- koholizmem przewlekłym” lecz te, w których alkoholizmowi przypisać trzeba sprawstwo. Z pewnymi zastrzeżeniami można by tu zaliczyć przypadki, wyraźnie po- gorszone przez nałogowy alkoholizm. Poszczególne napady padaczkowe mogą być wyzwolone już przez ostre upojenie. Tutaj należą też napady padaczkowe widywane w okresie zwiastunów lub na początku majaczenia drżennego. Ale i niezależnie od tych możliwości zdarzają się, rzadkie co prawda, rrapady pa- daczkowe, które trzeba wiązać przyczynowo z alkoholizmem przewlekłym. To- warzyszą im czasem stany pomroczne. Są one spowodowane niewątpliwie przez zaburzenia gospodarki ustrojowej i ustępują z zasady z chwilą nastania wstrze- mięźliwości. Alkohol zdaje się w ogóle podwyższać pogotowie drgawkowe, stąd znane wszystkim pogorszenia zarówno padaczki samoistnej, jak i pourazowej. U przewlekłych alkoholików występuje czasem późna padaczka, która prowadzi do otępienia typu padaczkowego i do takichże zmian charakterologicznych. Jest to jeden z dowodów klinicznych tożsamości padaczki samoistnej i objawowej, tożsamości potwierdzonej zresztą elektroencefalograficznie. W piśmiennictwie zwraca się czasem nie bez słuszności uwagę na fakt, że późna padaczka jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet i że w przypadkach tych chodzi w większości o alkoholików. Stanowiłoby to poparcie dla zdania, że alkohol jest jednym z ważnych czynników usposabiających do występowania padaczki. [hasła pokrewne: , catering dietetyczny, okulista, masło shea ]

Comments Off