Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Co do jam gruzliczych, to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do jam gruźliczych, to badania anatomiczno-patologiczne i radiologiczne dowodzą, e jamy w płucach tak “wczesne”, jak i “późne” mogą goić się samorzutnie. Zejście takie zdarza się jednak bardzo rzadko, Natomiast jama w płucach, prócz owych bardzo rzadkich wyjątków, zawsze wybitnie pogarsza rokowanie, ponieważ sprzyja powstawaniu, w płucach nowych ognisk gruźliczych. Dzieje się to przede wszystkim przez rozsiewanie drogą oskrzeli zakażonej zawartości jam. Prócz tego, jamy są często źródłem krwotoków płucnych, które mogą przyczynić się do rozsiewania prątków z krwią, aspirowaną przez oskrzela do innych części płuc. Prątki znajdujące się obficie w błonie ropotwórczej ściany jamy mogą być źródłem szerzenia się zakażenia gruźliczego z jamy także na sąsiednie części płuc drogą limfy oraz krwi. Przebijając się do opłuc- nej jama może wywołać odmę samorodną. Nagłe powstanie tego powikła- nia często wprost zagraża życiu chorego. Rokowanie niepomyślne poprawia się nieraz wybitnie pod wpływem leczenia odprężająco-uciskowego, zwłaszcza wtedy, jeżeli leczenie to za- stosowano wcześnie, gdy ściany jamy nie uległy jeszcze zgrubieniu i ze: sztywnieniu i, nie ma jeszcze zrostów opłucnych, utrudniających lub- uniemożliwiających wytworzenie odmy opłucnej całkowitej lub wybiór- czej. Rokowanie w tych przypadkach jest tym lepsze, im natężenie sprawy gruźliczej w płucu jest mniejsze. Jest ono też pomyślniejsze, jeżeli sprawa zajmuje jedno tylko płuco a przy zajęciu obu płuc — w tych przypadkach, w których zmiana gruźlicza w jednym z nich nie ma wielkiej skłonności do postępu. Jeżeli nie można uzyskać całkowi- tego odprężenia chorych części płuca, to nadzieja, by zmiany gruźlicze wygoiły się, jest znacznie mniejsza. W takich przypadkach w toku lecze– nia odmą często powstaj ą powikłania w postaci przerzucenia się sprawy na drugie płuco, zapalenia opłucnej i in., które pogarszają rokowanie.. Burzliwy początek zapalenia opłucnej, szybkie przejście wysięku w wy- sięk ropny, wytworzenie się przetoki opłucnej rokują źle. Na odwrót: zejście zapalenia opłucnej w “pachypleulitis plastica” z następowym. stwardnieniem płuc pociąga za sobą przeważnie tak znaczną poprawę” że nieraz można by mówić nawet o wyleczeniu. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, olej kokosowy, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Co do jam gruzliczych, to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Suchoty płuc niepostępujące z jamą (Phthisis pulmonum cavitaria statonaris) Suchoty płuc nie postępujące z jamą powstają z odosobnionego na- cieku wczesnego lub w okresie rozpoczynających się suchot płuc pospo- litych, gdy sprawa gruźlicza po wytworzeniu się jamy przycicha. Ze stanowiska anataomiczno-patologicznego cechuje tę postać obecność dużej jamy w górnym płacie, najczęściej lewego płuca, czasami w środkowym płacie prawego. Chory często nie ma żadnych dolegliwości, co najwyżej uskarża się na krótki oddech, albo istnieje nieznaczny kaszel, na który chory za- zwyczaj nie zwraca żadnej uwagi. W innych przypadkach chorzy uskar- żają się na dolegliwości sercowe, zależnie od przesunięcia serca lub od jego zrostów przy zapadaniu się płuca. W wywiadach słyszy się nieraz o przebytej “grypie”, o obfitym krwotoku płucnym, o przebytym “katarze płuc” itd. Chorzy bardzo często są szczególnie skłonni do nie- żytów oskrzeli, w czasie których kaszel zwiększa się i chorzy wykrztu- sżają większą ilość plwociny, zwykle śluzowej. Zmianę w płucach wy- krywa się nieraz zupełnie przypadkowo, gdy chory zgłosi się do lekarza z powodu nieżytu oskrzeli lub innych dolegliwości. Przedmiotowo w suchotach płuc nie postępujących z jamą stwierdza się dobry stan odżywienia i prawidłową barwę skóry. Ogólna ciepłota ciała poza okresem nieżytu oskrzelowego jest prawidłowa. Pole szczytowe po stronie chorego płuca bywa zniesione lub znacznie zwę- żone, odgłos opukowy w zakresie górnego płata stłumiony lub przy- tłumiono-bębenkowy z odgłosem czerepowym. szmer oddechowy oskrze- lowy lub dzbanowy, słowem badaniem fizycznym stwierdza się wyraźne objawy jamy. W innych przypadkach opukiwaniem i osłuchiwaniem stwierdza się tylko zagęszczenie tkanki płucnej, badanie zaś radiolo- giczne wykrywa dużą jamę, otoczoną wyraźnym zacienieniem, zależnym od tkanki bliznowatej. Plwociny bywa przeważnie bardzo mało. Dokła- dnym badaniem można w niej wykryć od czasu do czasu, chociaż rzadko, bardzo nieliczne prątki. Odczyn Biernackiego jest przeważnie prawi- dłowy. Sprawa trwa latami, nie przyczyniając chorym większych dole-:- gliwości. Chorzy nie uważają się zwykle za chorych na gruźlicę. Pomimo najczęściej dobrego ogólnego stanu, chorych, dotkniętych tą postacią gruźlicy płuc, należy leczyć, ponieważ obecność jamy. w płucu stanowi pewne niebezpieczeństwo dla nich i dla otoczenia. Leczenie polega na zapobieganiu częstym u tych chorych nieżytom oskrzeli, na zabiegach skierowanych do usunięcia jamy (odma lecznicza i in.) i na usu- waniu czynników osłabiających ustrój. Trzeba także dążyć do wzmocnie- nia sił obronnych chorego. [przypisy: , olej kokosowy, gabinet ginekologiczny, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries