Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespół ten nie jest cZynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w zna- czeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u dlugoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, miano- wicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w, znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alko- holem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u męż- czyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych auto- rów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psy- chotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodii tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycz- nego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa W począt- kach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami ma- Jaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szcze- gólne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijań- stwa; wreszcie w ogóle powstaje na Ue bardzo grubych uszkodzeń tkanki mozgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze móz- gowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionoś- nych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupelnie ściśle) poUoence- pruuui« iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze wystę- powanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkohotu etylowego uboczne skład- niki. Dawniej mowiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Kor- sakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie konczą się śmiercią, przechodzą w obraz knniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy wzrokowe kojarzą się harmonijnie ze słuchowymi i dotykowymi. Można choremu wmówić, że stetoskop jest słuchawką telefoniczną, a będzie prowadził rozmowy. Podajemy mu niewidzialną nić lub drut; pod naszą su- gestią podnosi te przedmioty z podłogi, zwija w kłębek, odrzuca. Czyta z czystej kartki wśród parafatycznych objawów zniewagi i przezwiska. Pismo jest w tym okresie drżące i pełne paragraficznych pomyłek. Wszystko dokoła, zarówno przedmioty dobrych spostrzeżeń, jak i omamowych, jest w ustawicznym ruchu. Omamy odznaczają się wyrazistością, często z cechami mikropsji. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt, które są mniejsze niż w przyrodzie. Ludzie też mogą mieć rozmiary karzełków. Lęk przeniknięty jest euforią, która nadaje mu podbar- wienie humorystyczne, podobne do miłego nastroju pijackiego starych alko- holików. Chory nie zawsze potrafi powiedzieć czy to sen, czy mara, czy jawa. To wierzy w rzeczywistość widziadeł, to przekonuje się o ich zwodniczości. Swoje pomyłki stara się niekiedy otoczeniu wytłumaczyć. W usprawiedliwie- niach tych posługuje się naiwnymi wymówkami, które zakrawają na konfa- bulacje. Te ostatnie mają na celu wypełnienie ubytków pamięciowych powsta- jących wskutek upośledzenia zdolności zapamiętywania, a w związku z tym dezorientacji w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji. Podniecenie psychoru- chowe naraża. chorych na zranienia, a ponadto na osłabienie mięśnia sercowego i następowe zapalenie płuc. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie małe dawki alkoholu mdgą być wskazane jako środek nasercowy. Delirium tremens trwa przeciętnie 3 do 7 dni, czasem w przypadkach po- ronnych krócej, wyjątkowo tylko dłużej o 1 do 2 dni. Sprawa kończy się snem terminalnym, przeważnie długotrwałym i głębokim, z którego chory budzi się rozbity, z trudnościami zebrania myśli, z osłabieniem uwagi i zdolności za- pamiętywania, lecz z czystą świadomością. Wspomnienia z przeżyć majaczenio- wych są niedokładne, mgliste, ale zupełnej niepamięci nie ma. Pod względem cielesnym, poza objawami alkoholizmu przewlekłego stwierdza się ,przeważnie drżenie grubofaliste, leniwy odczyn źrenic na światło, bardzo często białko w moczu, rzadziej cukier, a zawsze urobilinogen i przyśpieszony opad krwi- nek oraz leukocytozę. Przypadki z gorączką ośrodkowego pochodzenia są pod wzglę- dem rokowania nie bardzo pomyślne. Często stwierdza się oligurię, słabo napięte; przyśpieszone tętno, czasem silne poty. W przypadkach kończących się zejściem śmiertelnym stwierdza się często porażenie mięśni ocznych, ogólne osłabienie, które chorego przykuwa do łóżka, sopor z jaktacjami i śmierć w śpiączce. Na sekcji stwierdzamy wówczas obraz opisany przez Wernickego pod nieścisłą nazwą polioen- cephalitis haemorrhagica superior. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries