Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Czasem wyniszczenie prowadzi do zej-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasem wyniszczenie prowadzi do zej- ścia śmiertelnego. W pewnych przypadkach możliwa jest poprawa, ina ona jednak swoje granice, gdyż podstawowe objawy zespołu psychoorganicznego dadzą się zawsze odnaleźć, nawet w przypadkach praktycznie wyleczonych., Nigdy zdolność zarobkowa nie osiąga już dawnego poziomu. Wskutek bezkry- tycyzmu i osłabienia woli chorzy łatwo mogą powrócić do pijaństwa. Prowadzi to z zasady do rychłego: nawrotu z pełnymi objawami zespołu Korsakowa i do śmierci wśród objawów wyniszczenia. Zespół Korsakowa może się niekiedy wikłać epigenetycznie, zwłaszcza w pierwszym okresie, z niektórymi zespołami czynnościowymi. Rozpoznanie bywa wówczas bardzo trudne. Zwykle odczeka- nie wyjaśnia sprawę, gdyż zespół czynnościowy mija, a organiczny pozostaje. RZEKOME PORAŻENIE ALKOHOLOWE (PSEUDOPARALYSIS ALCOHOLICA) Zespół ten sprawiał dawniej, gdy nie badano jeszcze płynu mózgowo-rdze- niowego, ogromne trudności w różnicowaniu i bywał źródłem pomyłek rozpoz- nawczych. Jednostki tej nie trzeba mieszać ż tym, co Kraepelin opisał jako paraLysis aLcoholica, mając na myśli sprzężenie porażenia postępującego z ma- jaczeniem drżennym lub innymi psychozami alkoholowymi. Pod nazwą rze- komego porażenia alkoholowego rozumie się dzisiaj pewną postać Korsakowa, w której zaburzenia ze strony źrenic i mowy, przy zniesionych lub osłabio- nych odruchach kolanowych i skokowych, naśladują porażenie postępujące. Wówczas konfabulacje wielkościowej treści łatwo wziąć za urojenia wielkoś- ciowe, a sam zespół psycheorganiczny i tu, i tam bywa jednaki. Dawniej od- czekiwano, czy proces będzie postępował, czy cofał się. W pierwszym przypadku rozpoznanie przechylało się na stronę porażenia postępującego, w drugim na stronę porażenia rzekomego. Dzisiaj w wątpliwych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. [przypisy: , olejek cbd, dezynsekcja warszawa, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Czasem wyniszczenie prowadzi do zej-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE ATROPINĄ LeKkie zatrucie atropiną zdarza się czasem w praktyce okulistycznej. Objawia się ono brakiem łaknienia, bólami i zawrotami głowy, bezsennością, ospałością i uczu- ciem oszołomienia. W ciężkich zatruciach dochodzi do stanów psychotycznych z du- żym podnieceniem psychoruchowym i omamami typu majaczeniowego. Stany te trwają .od kilku godzin do kilku dni. Po przejaśnieniu się świadomości, która jest zwężona i zamącona, chorzy są przygnębieni i senni, ale i później długo jeszcze utrzymuje się u nich uczucie znużenia, zahamowania wszystkich czynności psy- chicznych i utrudnienie mowy. W rozpoznawaniu zwracać trzeba uwagę na zaru- mienioną twarz, drobne tętno, rozszerzenie źrenic, czasem niezborność chodu i drga- nia mięśniowe. Zatrucie skopolamina daje podobne zaburzenia psychiczne. Schrammowa i Woźniak (1960) opisali przypadki uczulenia na atropinę i skopola- minę z hiperergiczną reakcją psychotyczną po zwykłych dawkach leczniczych. Poglądy na toksyczność atropiny zmienny się radykalnie od czasu wprowadzenia do aktywnego lecznictwa psychiatrycznego śpiączek atropinowych. Metodzie tej poświęcimy jeszcze bardziej szczegółowe rozważania. Tutaj warto podnieść, że w ogóle trudno mówić o dawce śmiertelnej nawet po wstrzyknięciu olbrzymich ilości atropiny, 100-150 mg i więcej Podane w podręcznikach farmakologii informacje okazały się nieścisłe. Nawet jeżeli się chorego nie ratuje, po kilkunastu godzinach śpiączki atropinowej zwykł się on budzić samorzutnie. Antidotum niezawodnie sku- tecznym jest fizostygmina. Z doświadczeń klinicznych, przeprowadzonych w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku, wynika; że wstrzyknięcie olbrzymiej dawki atro- piny powoduje w ciągu kilku do kilkunastu minut śpiączkę, przy; czym chory nie przeżywa szczególnych ierpień. Natomiast wstrzyknięcie dawki zbyt małej prowadzi do nader przykrego okresu delirium, z którego wspomnienia pozostają w pamięci chorego jako przeżycia wprost przerażające. Również budzenie ze stanu śpiączko- wego musi być dokonane za pomocą ogromnych dawek fizostygminy, w przeciwnym razie chory narażony jest również na bardzo przykre przeżycia majaczeniowe. Atro- pina może więc być zaliczona do środków psychotomimetycznych. Samorzutne za- trucia wilczą jagodą lub atropiną w innej postaci nie są groźne. Należy natychmiast wstrzyknąć choremu dużą dawkę fizostygrniny, również oczy należy zakroplić 2% roztworem fizostygminy. Z drugiej strony jednakże trzeba przestrzec- przed możli- wością zatrucia fizostygminą. [podobne: , proktolog, olejek cbd, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries