Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Badania eeg.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Badania eeg dokonane trzykrotnie w okresie od 28. VI. do 29. VII. 1958 wykazały: zapis spoczynkowy ze zmianami patologicznymi nieznacznego stopnia w odprowadzeniu centralnociemieniowym po stronie lewej. Podczas hiperwentylacji, a zwłaszcza pod jej koniec, pojawiają się występujące w sposób napadowy wyładowania średnio- i wysokonapięciowych serii fal wolnych, obfitsze i o wyższej amplitudzie w odprowadzeniach lewostronnych, szczególnie w okolicy przedniej skroniowej lewej. Po trzytygodniowym leczeniu mysoliną (3 tabletki dziennie) przeprowadzono kontrolne badanie: zapis spoczynkowy wykazuje pojawienie się sporadycznych fal 6-7 na sekundę do 40 miliwoltów. W czasie hiperwentylacji pojawiają się liczne serie fal 5-6 na sekundę o amplitudzie 50-120 mV oraz 2-5 na sek. o amplitudzie 1ao-2M mV (najwyraźniej w odprowadzeniach czołowych). Interpretacja: zapis wybitnie patologiczny o zmianach charakteru napadowego, występujących w czasie hiperwentylacji. Na dnie upojenia patologicznego szukać więc należy podłoża patologicznego, w tym przypadku padaczkowego. Alkohol jest tylko czynnikiem wyzwalającym. Dzięki badaniom nad psychopatologią płatów skroniowych inaczej się dzisiaj zapatrujemy na problem upojenia patologicznego i podobne stany. Marinacci (1963) przebadał 402 pijaków, którzy pod wpływem alkoholu stracili chwilowo przytomność, zachowywali się nienormalnie, mieli stany psychotyczne, stany wściekłości z niszczycielstwem oraz napady drgawkowe. U 322 chorych eeg był prawidłowy, u 80 wykazywał pewne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanym podano napoje wyskokowe, po których u 55 wystąpiły krzywe eeg typowe dla przednich płatów skroniowych, z tego u 13 obustronne: u 42 jednostronne. Pod względem klinicznym alkohol wyzwolił z tej grupy 55 ludzi u 18 epizody psychomotoryczne, u 21 różne inne zaburzenia psychiczne (nazywane w piśmiennictwie anglosaskim i francuskim confusion), 16 badanych nie wykazywało w czasie wyładowań bioelektrycznych żadnych objawów klinicznych. Z badań tych wynika, że alkohol zdolny jest wyzwolić napady padaczkowe typu psychoruchowego. Stany upojenia patologicznego wiązać więc dzisiaj należy ze schorzeniem płatów skroniowych. Do tego rzędu należy zaliczyć przytoczony wyżej przypadek. [podobne: , protetyka, olejek kokosowy, uprawnienia sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Badania eeg.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH. Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gruźlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia liczbowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgruźliczych na terenie województwa oraz własnej działalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej powinny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wykorzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej półroczne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącznikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w terminie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza kontroluje sprawozdania poradni przeciwgruźliczych pod względem dokładności, kompletności materiału. W razie stwierdzenia nieścisłości odsyła je do poradni celem sprostowania. Po zebraniu wszystkich sprawozdań Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza sporządza arkusze zbiorcze dla całego województwa, przesyła je do Ministerstwa Zdrowia, Departament Medycyny Społecznej, półroczne w terminie 45 dni, a roczne 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego, załączając po jednym egzemplarzu sprawozdania poradni. Sprawozdawczość ze szczepień przeciwgruźliczych doustnych i doskórnych prowadzi się na podstawie załączonych instrukcji, natomiast sprawozdawczość z małoobrazkowych badań rentgenowskich na podstawie dotychczasowych instrukcji. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, olejek kokosowy, logopeda warszawa ]

Comments Off