Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA) Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA) Zespół ten nie jest jednostką genetycznie i strukturalnie jednolitą. Sprawa polega na tym, że osobnik zasadniczo brzydzący się wódką popada od czasu do czasu w stan pijaństwa, który trwa szereg dni, tygodni lub miesięcy, po czym przeważnie nagle przestaje pić i nie odczuwa już na czas dłuższy pociągu do napojów wyskokowych albo ma do nich wprost wstręt. Okresy opilstwa nachodzić go mogą rzadziej lub częściej. Sprawa przebiega więc okresowo. Pod pojęcie dipsomanii nie podpadają przypadki wywołane czynnikami reaktyw- nymi, a przynajmniej wywołane czynnikami wyłącznie reaktywnymi. Popęd do picia jest więc pierwotnym afektem patologicznym. Opilstwo okresowe nie wyłącza jednak możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w prze- biegu którego czasem również występują okresy natężonego upijania się, pod- czas gdy w okresie remisji ma miejsce umiarkowane spożycie napojów wysko- kowych. Pierwszy okres może czasem wystąpić po pokwitaniu. Z biegiem czasu niekiedy okresy opilstwa stają się częstsze, a czasem trwają też coraz dłużej. Z bliższych badań wynika, że tło opilstwa okresowego może być rozmaite. I tak podstawą tego cierpienia bywają cyklofrenia i padaczka. Cyklofrenia. Najczęściej chodzi tutaj o zespół depresyjny. Przygnębie- nie, lęk, złe samopoczucie, rozpacz, myśli samobójcze itd. skłaniają chorego do szukania •pociechy w kieliszku. Przypadki te póznać można po znamiennych zwiastunach: zanim chory zacznie pić, już na jakiś czas przedtem przeżywa .depresję z lękiem. Okres opilstwa może tu trwać rozmaicie długo, czasem wiele miesięcy. Ody zmusimy chorego do wstrzemięźliwości, stwierdzić można kli- nicznie zespół depresyjny. Także ex juvantibus można potwierdzić rozpozna- nie, przypadki te wymagają bowiem leczenia właściwego dla depresji, alko- holizm bowiem jest tu wszakże sprawą wtórną. Nie ma tu potrzeby przetrzy- mywania chorego w zakładzie zamkniętym, gdy tylko usuniemy zespól depre- syjny. Na tle cyklofrenii może się zdarzyć opilstwo okresowe typu maniakal- nego. Są to przypadki rzadkie. I tutaj przy dokładnym badaniu podłoże maniakalne lub hipomaniakalne musi zdradzić swoją obecność. W opisanej grupie mamy więc do czynienia właściwie z psychozą maniakalno-depresyjną, której okresy przyoblekają się w zewnętrzną szatę. okresowego opilstwa. ” [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

OPILSTWO OKRESOWE (DIPSOMANIA) Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KOKAINIZM Działanie euforyzujące liści Elythroxylon coca znane już było tubylcom Peru, gdy Hiszpanie zdobyli ten kraj. W Europie kokaina rozpowszechniła się po pierwszej wojnie światowej początkowo jaką rzekomy środek przeciw morfi- nizmowi, później jako używka. W Polsce nałóg ten odgrywa bardzo małą rolę. Używany bywa jako proszek do wąchania. Nałóg wytwarza się albo wskutek uwiedzenia, albo w przypadkach, w których lekarze zapisują kokainę jako środek znieczulający np. w uporczywym świądzie. Kokaina w tym ostatnim przypadku może się wchłaniać poprzez przeczosy i zadrapania. Jednorazowe , zatrucie wytwarza błogostan, wzmożone samopoczucie i oszołomienie, dające podmiotowe złudzenie lepszej sprawności w pracy fizycznej i umysłowej. Cho- ciaż pod względem ilościowym istotnie można stwierdzić zwiększoną wydajność pracy, to jednak pod względem jakościowym wartość osiągnięć znacznie spada. Tok myśli ulega przyśpieszeniu aż do gonitwy myśli i bezładu w kojarzeniu. Równolegle z tym ożywiają się ruchy. Zatruty odczuwa pobudzenie do gadania, do tańca, do miłosnych uniesień, do towarzyskich popisów. Działanie pobudza- jące nie trwa długo. Wkrótce pojawia się otrzeźwienie, znużenie, zblednięcie twarzy. W zatruciu kokainowym źrenice są rozszerzone, ciśnienie podwyższone, tętno przyśpieszone, oddech szybszy. Pojawiają się przykre objawy wegeta- tywne, wśród których poty i kołatanie serca najbardziej zatrutemu dokuczają. Przedawkowanie kokainy powoduje często lęk o cechach prękordialnych. Przy wielokrotnym ponawianiu dawek zwiększa się tolerancja ustroju, tak iż z bie- giem czasu wytwarza się nałóg, zmuszający do podwyższania dawek aż do wielu gramów na raz. Przeważnie kokainistami stają się psychopaci, którzy odczuwają potrzebę oszałamiania się. Kokainizm przewlekły prowadzi niezwykle szybko do stoczenia się chorego pod względem cielesnym, moralnym i intelektualnym. Przy badaniu stwierdza się zaburzenia uwagi, obniżenie zdolności zapamiętywania i ubytki pamięciowe, szybkie nużenie się przy wysiłkach umysłowych i postępujące upośledzenie sprawności umysłowej. Zaburzenia charakterologiczne są podobne do alkoho- licznych: chory staje się brutalny, bezwzględny, samolubny, zanika w-nim uczu- ,ciowosc wyższa, pojawiają się lub rozbudzają skłonności niespołeczne i prze- stępcze. Pod względem cielesnym chorzy ci uderzają swoim charłaczym wy- glądem, ziemistą cerą; wyczerpaniem sit Niemoc płciowa pojawia się rychło. U wąchaczy kokainowych stwierdza się stany zapalne błony śluzowej nosa, a nawet przedziurawienie przegrody, co ma znaczenie rozpoznawcze. Kokai- niści, którzy wstrzykują sobie kokainę, mają takie same zmiany ropne na skórze i blizny jak morfiniści. Przy wstrzykiwaniu kokainy rozwija się char- łactwo daleko szybciej niż przy wąchaniu. [przypisy: , olejki do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, magnez i witamina b6 ]

Comments Off