Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przewlekla gruzlica pluc rozpadowo-wlóknista (Phthisis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista (Phthisis pulmonum ulcerosofibrosa chronica) Gruźlica płuc rozpadowo-włóknista stanowi zejście niepomyślne prze- wlekłej gruźlicy płuc zagęszczającej włóknistej ograniczonej oraz prze- wlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej. Zdarza się takie zejście mniej więcej w 7% przypadków tych postaci gruźlicy. Spostrzega się je prze- ważnie w wieku podeszłym, w którym odporność ustroju maleje. W wieku młodszym spotyka się takie zejście, jeżeli siły obronne chorego osłabną. W tych warunkach ogniska gruźlicze mogą serowacieć a masy serowate po przebiciu się do oskrzela ?awać za pośrednictwem oskrzeli początek .nowym ogniskom gruźliczym. Po wydaleniu mas serowatych pozostaje jama. Sprawa szerzy się teraz w sposób mieszany, przez krew i przez drogi oddechowe. Obraz kliniczny i przebieg przewlekłej gruźlicy płuc rozpadowo- włóknistej jest nieraz prawie taki sam jak pospolitych suchot płuc szerzą- cych się od początku przeważnie przez drogi oddechowe. Toteż można tę postać gruźlicy płuc nazwać “wtórnymi suchotami płuc” dla zaznaczenia jednolitości obrazu z suchotami płuc pospolitymi oraz po- wstawania z innej postaci gruźlicy płuc. Jamy są częściej małe i zazwy- czaj nie ma w nich większej ilości zawartości płynnej. Zatem są to raczej “jamy suche”. Ich skłonność do gojenia jest bardzo mała. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, właściwe pospolitym suchotom płuc, nieraz są zamaskowane, a to dlatego, że poprzedzająca chorobę gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona lub rozlana wiedzie do wybi- tnego rozdęcia płuc a z czasem do rozedmy płuc. Gdy powstanie postać rozpadowo-włóknista, wtedy często można już wykryć w plwocinie prątki, chociaż plwociny nadal może być niewiele. Opadanie krwinek przyśpiesza się wybitnie w okresie zaostrzeń, zwalnia się natomiast w okresie przy- cichania sprawy, tak iż w przebiegu choroby nietaz znacznie się waha. Gdy sprawa zaostrza się, wtedy spostrzega się także przesunięcie białych· . krwinek w obrazie krwi w lewo. Znamienny objaw tej postaci stanowi postępujące charłactwo. Stąd pochodzi jej nazwa: “suchoty płuc rozpadowo- włókniste wyniszczające” (phthisis pulmonum ulcerosofibrosa cachectisans). Charłactwo bywa niekiedy tak duże; jak w przypadkach nowotworów złośliwych. [przypisy: , implanty zębów, olejowanie włosów, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przewlekla gruzlica pluc rozpadowo-wlóknista (Phthisis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA POSTĘPUJĄCA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI, KRWIONOŚNYMI I OSKRZELOWYMI . W okresie pokwitania i bliskim niego spostrzega się postać gruźlicy płuc, odmienną od pospolitych suchot płuc. Jest to gruźlica płuc wieku pokwitania (phthisis pulmonum pubertatis). Znamienną jej cechą jest szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach jednocześnie drogami chłonnymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego w płucu toczą się zmiany przeważnie wysiękowe, po części wytwórcze, gruzełkowe. Często też dochodzi do wytworzenia jam na tle serowacenia ognisk gru- źliczych. Badaniem klinicznym chorych stwierdza się w zakresie klatki piersiowej odgłos opukowy przytłumiony, a w miejscu jam bębenkowy z objawami odgłosu czerepowego, Wintricha, Gerhardta i Friedreicha oraz objawy osłuchowe w postaci zmienionego szmeru pęcherzykowego (za- ostrzony, osłabiony itd.), szmeru oskrzelowego i szmerów dodatkowych, tak jak to stwierdza, się w suchotach płuc pospolitych. Objawy te wy- krywa się przede wszystkim w okolicy podobojczykowej i u podstawy płatów płuc, w przeciwieństwie do suchot płuc pospolitych, w których pierwsze objawy kliniczne stwierdza się prawie zawsze w okolicy nad- grzbietowej i w okol icy wnęki płuc w miejscu rzutu szczytu dolnego płata. Swieże nawały powstające przeważnie dro- gą oskrzeli sadowią się najczęściej atypowo, chaotycznie. Tak jak w in- nych postaciach gruźlicy płuc krwiopochodnej stwierdza się zwykle nadto stwardnienie tętnic -obwodowych oraz powiększenie śledziony dające się wykryć przewaźnie tylko opukiwaniem. Przebieg choroby jest najczęściej ciężki, złośliwy, ze stanami go- rączkowymi, obfitymi potami, kaszlem i wykrztuszaniem plwociny zawie- rającej włókna sprężyste i prątki gruźlicy. Choroba kończy się przeważnie szybko śmiercią, czasami wszakże przechodzi w okres łagodniejsży, a wtenczas jej przebieg jest taki sam jak suchot płucnych pospolitych. Rokowanie w gruźlicy płuc wieku pokwitania jest niepewne. Leczenie polega na wzmacnianiu chorego i na leczeniu streptomycyną. Gdy choroba przybiera przebieg przewlekłej postępującej gru- źlicy płuc, wskazane jest leczenie odmą opłucną. Niestety przeszkodą. w leczeniu odprężająco-uciskowym bywa częstsze, wczesne przerzucanie się sprawy na drugie płuco. [patrz też: , masło shea, odwrócona osmoza, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries