Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘ortodonta’

Statystyki nie rozstrzygaja zagadnenia wplywu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Statystyki nie rozstrzygają zagadnenia wpływu ciąży na gruźlicę płuc, tym bardziej że nie uwzględniono w nich nie tylko postaci gruźlicy, ale i wa- runków społecznych, które odgrywają tak wielką rolę, gdy chodzi o los chorego na gruźlicę. Zwłaszcza nie mają wartości przekonywającej statystyki, które opierają się na spostrzeżeniach z przerywaniem ciąży we wczesnych jej okresach. Wprawdzie, gruźlica płuc dość często za- ostrza się w przebiegu ciąży w pierwszych jej. miesiącach oraz – po Po.- przedniej nawet poprawie – około VI-VIII miesiąca. Nie daje to jed- nak prawa do twierdzenia, że właśnie ciąża wpłynęła szkodliwie. Prze- cież znamienną cechę gruźlicy płuc stanowi to, że ona bardzo. często za- ostrza się nawet po dłuższym okresie spokoju, przy tym nieraz bez uchwyt- nych przyczyn. Zatem nie każde pogorszenie gruźlicy płuc w czasie ciąży można od .niej uzależniać. Za tym przemawiają przypadki, w których gruźlica płuc nie postępuje w okresie ciąży i dłuższy cas po niej, a póź- niej nagle pogarsza saę, niekiedy bez widocznej- przyczyny. Są to przy- padki, które zwolennicy poglądu o szkodliwym wpływie ciąży na gru- źlicę płuc wyzyskaliby niewątpliwie na korzyść swego twierdzenia, je- żeliby gruźlica pogorszyła się w czasie ciąży. A jednak byłoby to. nie- zgodne z istotnym stanem rzeczy. O zgubnym wpływie ciąży na gruźlicę płuc nie świadczy również i to, że gruźlica płuc zdarza się rzadko wśród wieloródek. Wiadomo bowiem, że znaczna część chorych na gruźlicę p łuc umiera i bez ciąży w ciągu paru lat z samej gruźlicy. Szkodliwe działanie ciąży w gruźlicy płuc można by przyjąć z zupełną pewnością tylko wtedy, gdyby zaostrzenie gruźlicy następowało zawsze lub bardzo często. w cza- sie ciąży. Tego jednak nikt jeszcze nie dowiódł. [patrz też: , olejek arganowy, ortodonta, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Statystyki nie rozstrzygaja zagadnenia wplywu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A KIŁA Doświadczenie kliniczne dowodzi, że zakażenie kiłowe nie stwarza podłoża bardziej sprzyjającego powstawaniu gruźlicy płuc. Gdy jednak obydwa zakażenia istnieją u tego samegd chorego, to przebieg gruźlicy płuc jest różny, zależnie od okresu zakażenia kiłowego. Jeżeli gruźlica płuc powstaje u chorego na kiłę dawniej nabytą, wtenczas przybiera najczęściej charakter włóknisty, a to. wskutek rozrostu tkanki łącznej na tle kiły i jej bliznowacenia z następowym otorbieniem ognisk gruźliczych . Ogólna ciepłota ciała bywa w tych przy- padkach zwykle prawidłowa, w każdym razie często nie odpowiada cha- rakterowi zmian w płucach. Stan ogólny bywa względnie dobry, pomimo rozległości zmian w płucach. Zmiany dotyczą jednego płuca albo prze- ważnie jednego. Klatka piersiowa po stronie chorego płuca bywa często zapadnięta wskutek rozległych zmian marskich w płucu i zajęcia opłuc- nej (pachypleuritis). Częste są krwioplucia. Krwotoki płucne opierają się zwykłemu leczeniu, natomiast ustępują po leczeniu przeciwkiłowym. Sprawie często towarzyszy kiła tętnicy głównej przebiegająca zazwyczaj skrycie, dająca się stwierdzić tylko badaniem radiologicznym. Rozległe zmiany w płucach utrudniając pracę serca wiodą z czasem do osłabienia jego czynności na tle następowego zwyrodnienia mięśnia sercowego. Obja- wy niewydolności. krążenia mogą w tym okresie górować nad całym obra- zem klinicznym. Toteż ci chorzy uchodzą nieraz za chorych na serce. Na odwrót świeże zakażenie kiłowe dołączające się do- istniejącej gruźlicy płuc przeważnie wybitnie pogarsza jej przebieg. Rów- nież gruźlica płuc dołączająca się do niedawno nabytej kiły rokuje· w większości przypadków niepomyślnie. Ujemny wpływ zakażenia kiło- wego na gruźlicę płuc w obu przypadkach da się przeważnie usunąć przez. zastosowanie energicznego leczenia przeciwkiłowego. U chorych skłon- nych do częstego krwioplucia nowarsenobenzolu unika się, a już sta- nowczo nie należy stosować leczenia przetworami arsenowymi w przy- padkach podejrzanych o niewydolność wątroby. Leczenie przetworarru. jodu w skojarzeniach kiły z gruźlicą płuc jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do energicznego leczenia kiły świeżej, leczenie przeciwkiłowe w przypadkach gruźlicy płuc u chorych z trzeciorzędną kiłą powinno być łagodne. Tutaj prócz penicylyny stosuje się za- zwyczaj małe dawki przetworów bizmutu lub rtęci. Stan serca i narządu krążenia w ogóle wymaga często stosowania leków sercowych i naczy- niowych. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, ortodonta, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries