Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Majaczenie drzenne, czyli biala goraczka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie drzenne, czyli biała gorączka (delirium tremens), występuje z zasady u wieloletnich, ciężkich alkoholików, którzy już od dawna noszą fizyczne i psychiczne piętno nałogu. Okres zwiastunów trwa czasem bardzo długo; zdarza się, że i kilka tygodni. W okresie tym alkoholik jakby żył na pograniczu majaczenia: jest trwożliwy, łatwo się przestrasza, o zmroku i przed uśnięciem miewa już złudzenia wzrokowe, omamy o cechach snów hipnagogicznych treści przeraźliwej lub czasem żartobliwej, marzenia senne strasznej treści ze zrywaniem się w nocy wśród potów i bicia serca. Jeżeli się w tym okresie wkroczy -i zmusi chorego do wstrzemięźliwości, objawy te ustę- pują. Można w takim przypadku mówić o postaci poronnej. Do niedawna zwal- czało się mniemanie, jakoby nagła wstrzemięźliwość prowadziła do wybuchu majaczenia drżennego . Zdanie to rozpowszechnione jest wśród chirurgów i in- .ternistów, którzy powołują się tu na własne spostrzeżenia. Przypadki te wy- tłumaczyć trzeba innymi szkodliwościami, które zdolne są u alkoholików przyś- pieszyć lub wyzwolić wybuch psychozy, np. ciężkie urazy, złamanie kości, za- palenie płuc, grypa, choroby wątroby, urazy psychiczne w rodzaju aresztowania, narkoza itd. Pamiętać też trzeba o tym, że czasem wypadek lub choroba go- rączkowa nie jest przyczyną, lecz skutkiem psychozy. Psychozy, które wybu- chają w ,kilka dni po przyjęciu na oddział chirurgiczny lub wewnętrzny, nie muszą być majaczeniem alkoholowym. Przed wybuchem majaczenia lub na początku mogą się pojawić pojedyncze napady padaczkowe. Pierwsze omamy wzrokowe mogą mieć wygląd nieokreślony: coś jakby zwierzę, jakiś wielki cień, jakby postać mężczyzny. Omamy takie leżą na pograniczu złudzeń, w dzień przemijają, wieczorem pojawiają się znowu. Właściwe majaczenie, bez względu. na zwiastuny, wybucha nagle i osiąga w ciągu krótkiego czasu pełnię swego obrazu klinicznego. Można je odróżnić od majaczenia gorączkowego po wielu oznakach: przede wszystkim po cechach alkoholizmu przewlekłego, jak czerwona, nabrzmiała twarz, przekrwione po- wieki; nalana otyłość. lub wychudzenie, drżenie języka i rąk, nieżyt gardła i żołądka, wymioty poranne, bóle podobne do reumatycznych, bolesność ucis- kowa pni nerwowych, zmiany w narządach miąższowych, czasem osłabienie odruchów kolanowych. Dalej, w majaczeniu drżennym nie ma jaktacji, nato- miast podniecenie psychoruchowe nie wyklucza możliwości biegania i chodze- nia, zresztą wśród zataczania się. Następnie zamącenie świadomości nigdy nie osiąga tych rozmiarów co w majaczeniu gorączkowym, przy czym chory jest bezsenny. Wreszcie chory jest średnio zdezorientowany w czasie, miejscu i oto- czeniu, natomiast nigdy nie ma zaburzeń orientacji we własnej osobie. Uwagę jego moźna do pewnych granic skupić i prowadzić z nim rozsądną rozmowę, co w majaczeniu gorączkowym niełatwo lub najczęściej wcale się nie udaje. Uwagę chorego odciągają od przedmiotu rozmowy żywe omamy. Od tych prze- żyć można jego uwagę odciągnąć. Jeżeli go pozostawimy samemu sobie, to wżywa się w treść omamów i nic go wówczas innego nie zajmuje. Zwykle mówi się i pisze, że znamienne są omamy wzrokowe w postaci małych zwierząt. Tak, ale prócz tego bywa mnóstwo innych omamów: postacie ludzkie karykatural- nie zniekształcone, sceny z życia zawodowego dziwaczne i jakby w marzeniu sennym poprzekręcane, sceny wojenne, które się nagle rozpływają, groźne mary, które go chcą dusić, lecz zachowujące się ostatecznie tak, jakby go tylko chciały straszyć. Cały pokój może się omamowo przemieniać np. w karczmę, w miej- sce pracy. Pierwiastki zaczerpnięte z życia zawód owego chorego są szczególnie znamienne. Omamy przeplatają się ze złudzeniami. Wystarczy choremu na- ,cisnąć gałki oczne, aby widział wszystko, co mu podsuniemy za pomocą sugestii. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Majaczenie drzenne, czyli biala goraczka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo pro- wadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej le- karze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od któ- rych zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad ka- micy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innegs morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze mor- finiści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z. naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności prze- pisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia .się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przed- chorobowej jako. czyrmrka usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypad- ków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych po- wyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoz- nania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicz- nego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w ro- dzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez mor- finy zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego. czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries