Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘proktolog’

ZATRUCIE ATROPINA LeKkie zatrucie atropina

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIE ATROPINĄ LeKkie zatrucie atropiną zdarza się czasem w praktyce okulistycznej. Objawia się ono brakiem łaknienia, bólami i zawrotami głowy, bezsennością, ospałością i uczu- ciem oszołomienia. W ciężkich zatruciach dochodzi do stanów psychotycznych z du- żym podnieceniem psychoruchowym i omamami typu majaczeniowego. Stany te trwają .od kilku godzin do kilku dni. Po przejaśnieniu się świadomości, która jest zwężona i zamącona, chorzy są przygnębieni i senni, ale i później długo jeszcze utrzymuje się u nich uczucie znużenia, zahamowania wszystkich czynności psy- chicznych i utrudnienie mowy. W rozpoznawaniu zwracać trzeba uwagę na zaru- mienioną twarz, drobne tętno, rozszerzenie źrenic, czasem niezborność chodu i drga- nia mięśniowe. Zatrucie skopolamina daje podobne zaburzenia psychiczne. Schrammowa i Woźniak (1960) opisali przypadki uczulenia na atropinę i skopola- minę z hiperergiczną reakcją psychotyczną po zwykłych dawkach leczniczych. Poglądy na toksyczność atropiny zmienny się radykalnie od czasu wprowadzenia do aktywnego lecznictwa psychiatrycznego śpiączek atropinowych. Metodzie tej poświęcimy jeszcze bardziej szczegółowe rozważania. Tutaj warto podnieść, że w ogóle trudno mówić o dawce śmiertelnej nawet po wstrzyknięciu olbrzymich ilości atropiny, 100-150 mg i więcej Podane w podręcznikach farmakologii informacje okazały się nieścisłe. Nawet jeżeli się chorego nie ratuje, po kilkunastu godzinach śpiączki atropinowej zwykł się on budzić samorzutnie. Antidotum niezawodnie sku- tecznym jest fizostygmina. Z doświadczeń klinicznych, przeprowadzonych w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku, wynika; że wstrzyknięcie olbrzymiej dawki atro- piny powoduje w ciągu kilku do kilkunastu minut śpiączkę, przy; czym chory nie przeżywa szczególnych ierpień. Natomiast wstrzyknięcie dawki zbyt małej prowadzi do nader przykrego okresu delirium, z którego wspomnienia pozostają w pamięci chorego jako przeżycia wprost przerażające. Również budzenie ze stanu śpiączko- wego musi być dokonane za pomocą ogromnych dawek fizostygminy, w przeciwnym razie chory narażony jest również na bardzo przykre przeżycia majaczeniowe. Atro- pina może więc być zaliczona do środków psychotomimetycznych. Samorzutne za- trucia wilczą jagodą lub atropiną w innej postaci nie są groźne. Należy natychmiast wstrzyknąć choremu dużą dawkę fizostygrniny, również oczy należy zakroplić 2% roztworem fizostygminy. Z drugiej strony jednakże trzeba przestrzec- przed możli- wością zatrucia fizostygminą. [podobne: , proktolog, olejek cbd, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

ZATRUCIE ATROPINA LeKkie zatrucie atropina

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio mnożą się poza tym alarmy (np. Battegay, 1958), żądające położenia kresu Przewlekłemu nadużywaniu środków przeciwbólowych i to za- równo pochodnych fenacytyny, jak i leków od niej wolnych. Jest to nałóg częsty. Prowadzi on do zwyrodnienia charąkteru (Staehelin, 1952). Osobnicy ci tracą poczu- cie odpowiedzialności, słuszności i obowiązku, zainteresowania ich tępieją, zanika dążności ku wyższym wartościom i orientacja życiowa. Chorzy ci stają się nieszcze- rzy, kłamliwi, nieobliczalni i drażliwi. Nagle odstawienie analgetyków powoduje cięż- kie zjawiska abstynencyjne: niepokój, lęk, przygnębienie, tendencje samobójcze, rów- nież napady padaczkowate, majaczenia i omarnice. Polipragmazja na tym polu jest więc niebezpieczna. Nałóg ten nazywa się analgetomania. PSYĆHOZY EKSPERYMENTALNE Srodków zdolnych wywołać u normalnych ludzi stany psychotyczne jest bardzo dużo. Właściwie wszelkie leki zażyte w dawkach trujących mogą doprowadzić do toksycznych .objawów psychotycznych. Używki używane przez narkomanów, jak ko- kaina, haszysz, opium, meskalina itd., posiadają te właściwości w wybitnym. stopniu. Środki te zażyte W odpowiedni sposób i w odpowiedniej dawce krótko- trwale stany psychotyczne, których istotą jest jakościowa zmiana swiadomosci i omamy wzrokowe. Te ostatnie częstokroć mają charakter fantastycznych wizji, i dlatego -związkom tym nadano w piśmiennictwie już dawno nazwę phantasttca. Najwcześniej zbadano zjawiska psychotyczne typu flajaczemowego, wywołane za- truciem meskaliną (peyotl). Osoby zatrute opisują swoje podmiotowe prze- życia w następujący sposób: zmienia się natężenie wrażeń zmysłowych zwykłe podniety słuchowe lub wzrokowe odczuwane są Jako głośniejsze lub zbyt Jaskrawe, otoczenie lśni niezwykłym blaskiem, zdaje się być bardzlej harmonijne, pełne ta- jemniczego znaczenia lub scenicznego wyrazu. Po okresie pobudzenia dźwięki i barwy stają się uboższe, chłodne, szare i pospolite. Iowarzysząee tym przezyciom nastroje przypisuje się oddziaływaniu trucizny na wzgórze. Cierpi również sfera spostrze- żeń: ruchy otaczających osób jakby się tajemniczo zwalniały lub ożywiały, Spostrze- żenie czasu i przestrzeni jest upośledzone: zatruty widzi np. dokonaną zmianę w prze- strzeni chociaż nie dostrzegł ruchu. Pojawiają się synestezje: podrażnienie jednych zmysłÓw uczynnia inne, np. pewne tony zamieniają się jakby na barwę, dźwięki przeżywane są jako zmiana oświetlenia lub kolorytu. Złudzenia te zmieniają się łatwo w prawdziwe omamy wzrokowe, które współdźwięcząc z omamami innych zmysłów, tworzą fantastyczne wizje. Często zresztą nie ma spodziewanego nastroju przyjemnego z zabarwieniem erotycznym, zamiast tego pojawia się lęk, przygnę- bienie i prostracja. Pokusa częstego powtarzania tych doświadczeń prowadzi łatwo do nałogu, zwłaszcza u psychopatów lub pod wpływem zdemoralizowanego otoczenia. Doświadczenia z meskaliną i inny-mi związkami tego typu powtarzano na całym świecie wielokrotnie. Nie brakło takich prób i w naszym kraju. Jeżeli badacz do- świadczenie robi sam na sobie, to nie może tu być zastrzeżeń .Teżeli jednak do do- świadczeń używa powierzonych jego opiece chorych lub zależnych służbowo osób personelu, to postępowanie takie jest sprzeczne z etyką lekarską. [podobne: , prawo medyczne, proktolog, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries