Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Rokowanie w starczych suchotach pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie w starczych suchotach płuc jest mniej pomyślne niż w starej gruźlicy płuc. W leczeniu w przypadkach starej gruźlicy płuc oraz starczych su- chot płucnych należy unikać wszelkich zabiegów czynnych i ograniczać się do leczenia higieniczno-dietetycznego i objawowego. Ponieważ gruźlicę płuc starczą nieraz wyzwala cukrzyca, gdy się jej zaniedba, przeto w celu zapobiegawczym należy ją starannie leczyć.
GRUZLICA PŁUC A PŁEC Gruźlica płuc wśród chłopców i dziewcząt jest w pierwszych latach życia prawie jednakowo częsta, od 6 roku życia zaczyna przeważać wśród dziewcząt w zależności prawdopodobnie od ściślejszego niż chłopców sty- kania się dziewcząt w tym wieku z chorą matką. Przewaga dziewcząt wzrasta zwłaszcza w miarę zbliżania się do wieku pokwitania, w związku z cechującymi ten okres dużymi przemianami w ustroju dziewcząt, zna- cznie większymi niż u chłopców. Natomiast po 30 roku życia gruźlica jak dotychczas przeważa u mężczyzn. Wraz z udostępnieniem kobietom cięż- kich zawodów, które przedtem były wykonywane wyłącznie przez męż- czyzn, różnica ta może zatrzeć się. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia sprawy wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i ciąży. Zagadnienie to zaprzą- tało od dawna umysły naj wybitniej szych przedstawicieli medycyny we- wnętrznej i położnictwa. Ostatecznie wyłoniły się dwa poglądy na postę- powanie lekarza w przypadkach zajścia w ciążę chorej na gruźlicę płuc. Jedni utrzymują, że każda ciąża działa szkodliwie na przebieg gruźlicy płuc, i żądają wobec tego przerywania ciąży nie tylko w postaciach gru- źlicy jawnej, bez różnicy okresu choroby, ale nawet i w postaci utajo- nej. Zwolennicy tego poglądu godzą się na zachowanie ciąży, ze względu na płód, jedynie w ostatnich okresach gruźlicy bardzo daleko posunie- tej. W celu uniemożliwienia następnych ciąży zalecają oni wyjałowienie kobiety chorej na gruźlicę płuc przez przecięcie lub· podwiązanie jajo- wodów albo przez zupełne jej wytrzebienie. Z tymi skrajnymi poglądami walczy obóz konserwatywny, pragnący zachować i życie płodu, i zdrowie matki. Według niego pogląd, że ciąża wywiera niepożądany wpływ na gruźlicę płuc, jest nieuzasadniony. [podobne: , odzież dla dzieci, olej kokosowy, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Rokowanie w starczych suchotach pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC A GRYPA Ciekawą ewolucję naszych zapatrywań przedstawia sprawa wpływu grypy na przebieg gruźlicy płuc. Przez dłuższy czas powszechnie pano- wał pogląd, którego rzecznikami u nas byli Władysław Biegański i Alfred Sokołowski. Biegański utrzymywał, że grypa wpływa najczęściej fatalnie na gruźlicę płuc, sprawy bowiem gruźlicze przewlekłe wygasłe lub za- trzymywane w rozwoju wybuchają po przebyciu grypy w postaci ostrej gruźlicy i kończą się często śmiercią. Alfred Sokołowski także utrzymy- wał, że ciężka grypa wybitnie pogarsza stan suchotników wywołując nieraz szybki rozwój sprawy, zastrzegł się jednak, że u ludzi zdrowych grypa, nawet naj cięższa, rzadko kiedy wywołuj-e gruźlicę płuc. Włodzi- mierz Fili.ński starał się rozstrzygnąć zagadnienie .wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i grypy na podstawie obserwacji 300 chorych w uzdro- wisku dla chorych piersiowych w Bojarce i w kijowskiej Klinice Chorób Wewnętrznych w okresie epidemii grypy w r. 1918-1919. Okazało się, że 70% tych chorych przebyło grypę, czasami 2-3 razy, przy czym tylko w 17,5% grypa nie wywarła wpływu na ogólny stan chorych, natomiast w 32,5% sprawa płucna pogorszyła się, a w 20% suchoty płuc rozwinęły się dopiero po przebytej grypie. DoŚĆ często spostrzegał Filiński zbo- czenia klinicznego przebiegu gruźlicy, związane z grypą, w postaci nie- typowej siedziby sprawy gruźliczej, mianowicie u 19% osób, które cho- rowały na grypę, główne ognisko gruźlicze znajdowało się nie w Szczy- tach płucnych, lecz gdziekolwiek niżej – z tyłu, od przodu lub z boku. Grypa więc, zdaniem FiLińskiego, wywiera poważny wpływ na przebieg suchot płuc, przeistaczając nieraz łagodną i ograniczoną gruźlicę płuc w złośliwą i rozlaną. [więcej w: , przedłużanie rzęs, logopeda warszawa, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries