Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Aby odróznic te przypadki od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby odróżnić te przypadki od symulacji, pamiętać trzeba o tym, że stan podniecenia psy- chóruchowego trwa krótko, od chwili do kilku godzin, po czym następuje sen terminalny. Symulant nie pamięta swoich czynów karygodnych, podczas gdy w prawdziwej niepamięci jest i niepamięć wsteczna i wyspy pamięciowe.- rzecz zresztą rzadka, lecz w uzasadnieniu orzeczenia bardzo ważna. Wyspy pamięciowe zawierają czasem wspomnienia obciążające oskarżonego, co w sy- mulacji nie może się zdarzyć. Czasem zdarza się, że alkoholik W czasie pijatyki uśnie i nagle zbudzony wpada we wściekłość o cechach upojenia patologicz- nego. Jest tu wyraźne podobieństwo z upojeniem sennym. Czasem tuż po obu- dzeniu chory zdolny jest złożyć zeznania, które świadczą o braku niepamięci. Niepamięć ta wytwarza się dopiero w ciągu dnia (an-mesia anterograda). Zezna- nia świadków zgodne ą przeważnie w tym, że w zachowaniu chorego nic poza podchmieleniem nie można było zauważyć. Właśnie zborne zachowanie prze- mawia za upojeniem chorobliwym, gdyż i chodzi tu o stan pomroczny, czasem wyraźnie o typie zamroczenia jasnego. Świadkowie nie zwracają zwykle .uwagi na wygląd chorego: nabrzmiała twarz, widoczne tętnienie tętnic szyjnych, błyszczące, nieruchome spojrzenie, wyraz lęku na twarzy. Celowość •działań w upojeniu nie przemawia przeciwko rozpoznaniu, co czasem trudno jest wy- tłumaczyć laikom: chory posługuje się sprawnie bronią palną, dokonuje pod- palenia z właściwą kolejnością czynności, po dokonaniu przestępstwa czasem ucieka i kryje się, po czym zresztą wkrótce zapada w sen. Jeżeli u tego samego osobnika stany upojenia patologicznego powtarzają się, to wykazują one podo- bieństwo przebiegu. Brak zrozumialej motywacji czynu jest również ważnym argumentem. Mowa może nie wykazywać zaburzeń znamiennych dla upojenia zwykłego. Zresztą rozpoznanie upojenia patologicznego opierało się do niedawna na zwykłych sprawdzianach psychopatologicznych. Obecnie mamy możliwość uprzedmiotowienia naszych wniosków klinicznych. W głośnym procesie S. K, milicjanta oskarżonego o dokonanie strzelaniny na zabawie, w wyniku której jedna osoba została zabita, i szereg rannych, można było ostatecznie dowieść patologicznego charakteru typowych zresztą- dla tej psychozy działań oskar-• żonego za pomocą wyniku eeg (Państwowy Instytut Psychoneurologiczny w Pruszkowie). [przypisy: , Siłownie zewnętrzne, foteliki dla dzieci, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Aby odróznic te przypadki od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Na- leży tu zaliczać naciek wczesny (typ Assmanna), naciek wczesny z wy- – siewem w tym samym płacie lub wysiewem skrzyżowanym oraz prze- wlekłe płatowe i odoskrzelowe gruźlicze zapalenie płuc. Ostre zapalenie płuc serowate. Należy tu zaliczać: ostre zrazikowe zapalenie płuc i ostre sero;wate rozlane (płatowe) zapalle- nie płuc. Gruźlica płuc jamista. Należy tu zaliczać wszystkie po- staci gruźlicy płuc przewlekłej z jamą, której istnienie zostało potwier- dzone badaniem rentgenowskim. Niedodma i marskość płuc pochodzenia gruźliczego. Należy tu zaliczać te postaci gruźlicy, w których w obra- zie rentgenowskim przeważa obraz niedodmy, a przy użyciu dostępnych metod badania wyłączone niegruźlicze przyczyny niedodmy np. nowo- twory. zamykające światło oskrzeli. Główną przyczyną tej postaci jest zamknięcie światła większych oskrzeli przez. ziarninę gruźliczą (tubercu- lama) lub zmiany bliznowate w przebiegu gruźlicy oskrzeli, rzadziej guzy gruźlicze, położone poza świ.atłem oskrzeli i uciskające oskrzela. Wysiękowe zapalenie opłucnej (gruźlicze). Należy tu zaliczać wysiękowe zapalenie opłucnej surowicze, włókni- kowe i gruźliczy ropniak opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Mianownictwo i klasyfikacja szczegółowa gruźlicy Gruźlica kostno-stawowa. Należy określić w rozpo- znaniach lokalizację oraz cechy anatomo-patologiczne i kliniczne posz- czególnych przypadków. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica skóry toczniowa. Inne postaci gruźlicy skóry. Gruźlica innych narządów. Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzew- nej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rent- genowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gru- źlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją ,jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. [patrz też: , sklep kolagen, psycholog Kraków, catering dietetyczny ]

Comments Off