Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespół ten nie jest cZynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w zna- czeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u dlugoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, miano- wicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w, znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alko- holem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u męż- czyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych auto- rów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psy- chotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodii tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycz- nego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa W począt- kach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami ma- Jaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szcze- gólne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijań- stwa; wreszcie w ogóle powstaje na Ue bardzo grubych uszkodzeń tkanki mozgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze móz- gowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionoś- nych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupelnie ściśle) poUoence- pruuui« iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze wystę- powanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkohotu etylowego uboczne skład- niki. Dawniej mowiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Kor- sakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie konczą się śmiercią, przechodzą w obraz knniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespól ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z ostrych postaci gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę najczęściej spo- strzega się ostre serowate odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneu- mania caseasa acuta). Gruźlica rozpoczyna się wyraźnymi, nieraz burz- liwymi objawami zapalenia płuc i przebiega z wysoką gorączką i z obja- wami klinicznymi i radiologicznymi, znamiennymi dla zapalenia płuc. Chorzy wyksztuszają obfitą plwocinę zawierającą prątki gruźlicy. Zgon następuje zazwyczaj przed upływem 6 miesięcy. Cukrzyca z dołączeniem się ostrej gruźlicy płuc zwykle wyraźnie się pogarsza i przechodzi w cukrzycę złośliwą (diabetes melLitus malignus), oporną na duże dawki insuliny. Z postaci przewlekłych gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę naj częstszą jest gruźlica włóknisto-serowata. Postaci przewlekłe rozpoczynają się wyraźnymi objawami płucnymi lub i to częściej zupełnie niepostrzeżenie. W przypadkach o wyraźnym po- czątku dalszy przebieg przewlekłej gruźlicy płuc bywa zwykle powolny z okresami zaostrzeń i poprawy. Dołączenie się gruźlicy płuc do cuk- rzycy objawia się w większości przypadków tylko chudnięciem, utratą łaknienia, czasami, jak to zauważyłem, skłonnością do potów, nadto stanami podgorączkowymi i pogorszeniem tolerancji węglowodanowej. Zmiany opukowe i osłuchowe w zakresie płuc są w większości przypad- ków bardzo nie znaczne albo ich nie ma, pomimo rozległyc zmian w płu- cach, tak iż przebieg choroby jest zupełnie zamaskowany. Zależy to od tego, że gruźlica u chorych na cukrzycę rozpoczyna się przeważnie we wnęce i w jej sąsiedztwie, zatem w miejscu, w którym zmiany w płucu są nieuchwytne dla badania fizycznego. Zresztą nieraz jest to sprawa o charakterze wczesnego nacieku, którego bardzo często także nie można wykryć podstawowymi metodami badania. Zmiany gruźlicze u chorych na cukrzycę dotyczą w większości przy- padków obu płuc i mają charakter rozpadowo-włóknisty (phtisis pulma- -num ulcerasofi.brosa). Jamy płucne są usadowione najczęściej w okolicy między wnęką a obojczykiem (regio intercleidohilaris) lub w okolicy wnęk (regio perihilaris), rzadziej w innych miejscach. Znajdują się one przeważnie w głębi płuc, nie zaś pod opłucną płuc. Plwociny bywa zwykle bardzo niewiele. Whrew dawniejszym poglądom, nie wykrywa się w niej prątków, gruźlicy stosunkowo rzadko. Ogólna ciepłota ciała za- chowuje się w przebiegu choroby rozmaicie. w materiale E. Steffena w 91 % przypadków (w 30 na 33) gorączka była nie- znaczna, w 3 przypadkach – trawiąca, lecz dopiero przed śmiercią. W materiale Labbego wyraźna gorączka była mniej więcej w 71%, stany podgorączkowe w 16%, natomiast wokoło 12% ogólna ciepłota ciała była prawidłowa. [więcej w: , logopeda warszawa, rwa kulszowa, trener personalny ]

Comments Off