Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Ostatnio powstalo duze pismiennictwo (Schrappe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio powstało duże piśmiennictwo (Schrappe 1959), poświęcone zagadnieniu Ilościowego określania stopnia morfinowego głodu tkankowego (physical dependence). Spośród różnych metodyk warto poświęcić parę słów tzw. hambur- skiemu systemowi punktowemu, który poza określonymi testami psy- chofarrnakologicznymi stara się wyrazić w. punktach objawy abstynencji. Do obja- wów abstynencji pierwszorzędnych zalicza się: dreszcze, uczucie zimna, gęsią skórkę, ziewanie, kichanie, kaszel, czkawkę, uczucie gorąca z potem, katar, łzawienie, śli- nienie, biegunkę, bóle brzucha ze wzmożoną perystaltyką, wyrażającą się burcze- niem i parciem na stolec, skłonność do wymiotów, rozszerzenie źrenic o 3 mm i wię- cej, niepokój psychoruchowy i ciężki stan lękowy z automatyzmami ruchowymi, bóle i parestezje mięśniowe, w postaci darcia i rwania lub palenia. Za objawy dru- gorzędne uważa się: zwyżkę ciepłoty ciała o 0,30 i więcej, przyśpieszenie oddycha- nia o 3• oddechy i więcej, rozszerzenie źrenic o 1-2 mm, wzrost ciśnienia skurcze- wego o 10 mm i więcej, lęk i niepokój wewnętrzny, nudności, bóle głowy i serca, kołatanie serca, uczucie ociężałości i opresji. Metody te mają raczej znaczenie nau- kowo-badawcze. Ich praktyczne zastosowanie jest minimalne, chociażby ze względu na bardzo wielkie trudności techniczne. Do celów klinicznych wystarczy badanie morfiny w soku żołądkowym i moczu oraz obserwacja objawów abstynencyjnych. Inne pochodne morfiny spotyka się w Polsce jako używki tylko wyjątkowo. Wymienić. tu trzeba heroine (Morphinum diacethylicum), po- dobny w działaniu do morfiny środek euforyzujący, zażywany w tabletkach lub wstrzykiwany. Charłactwo występuje jeszcze rychlej niż przy morfinizmie. Nagła wstrzemięźliwość spowodować może zapaść lub nalcpady padaczkowate, dlatego leczenie odwykowe .wprowadza się nie nagle, lecz w ciągu 8 dni. Roko- wanie zdaje się być jeszcze gorsze niż w morfinizmie. Eukoda i zalecany był swego czasu jako środek stosowany zastępczo przy odzwyczajaniu chorego od morfiny. Eukodal sam jednak może prowadzić do nałogu. To samo można po- wiedzieć o takich pochodnych morfiny, jak dikodid, dionina, paramorfina, pan- topon, laudanon. holopon, eumekon itd. Rzadkim nałogiem jest kodeinizm. Zarówno kodeina, jak i przetwory opium stosowane są często w umiarkowanych dawkach jako środek ieczniczy przeciwko kaszlowi i biegunkcm. Chorzy i ich otoczenie często nie zdają sobie sprawy z nałogu, nie dochodzi bowiem do tak dużych dawek, aby mogły wystąpić bardziej rzucające się w oczy zaburzenia psychiczne. Z biegiem czasu dawki, wciąż podnoszone, osiągają nieprawdopo- dobną wysokość, a wszelkie usiłowania zmniejszenia dawki lub odstawienia leku natrafiają na gwałtowny opór chorego z powodu objawów wstrzemięźli- wości podobnych do opisanych w morfinizmie. Na ogól biorąc można powie- dzieć, że środki zażywane wewnętrznie w tabletkach lub kroplach są mniej niebezpieczne niż środki wstrzykiwane. Opiumizm nosi też nazwę opiofagii. [więcej w: , odwrócona osmoza, ortodonta, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Ostatnio powstalo duze pismiennictwo (Schrappe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W statystyce Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego, ogłoszonej przez Janusza Zeylanda, gruźlicę ukrytą nieczynną na 89 niemowląt z dodatnim od- czynem tuberkulmowym miale 4 (4,5%). gruźlicę ukrytą czynną 6 (6,74%) zespół pierwot-ny płuc 8 (9%), naciek płuc 18 (20%), gruźlicę płuc typu dorosłych 3, gruźlicę węzłów chłonnych śródpiersia 16 (18%), obwodowych – 1, gruźlicę kości 4 (4,5%), skóry 1 i uogólnioną prosówkową oraz gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzenio- wych 28 (31,16%). Mniej więcej od drugiego roku życia odczyny wytwórcze stopniowo się wzmagają. Wskutek tego pierwotna zmiana gruźlicza nie- rzadko włóknieje i ulega zwapnieniu. Toteż umieralność na gruźlicę w tym wieku szybko spada. W przeciwieństwie do pierwszego roku życia, w którym wskutek szybkiego rozsiewania się prątków w płucach i w ustroju okres drugorzędny gruźlicy łączy się bezpośrednio z okre- sem pierwszorzędnym, okres drugorzędny powstaje od drugiego roku życia tym później i jest tym łagodniejszy, im dziecko jest starsze. O d 3 d o 12 roku życia, zwłaszcza zaś od 4 do 7, przeważa gru- źlica pozapłucna, mianowicie gruźlica kości, stawów, węzłów chłon- nych i skóry powstająca za pośrednictwem krwi. – Przewlekłe rozległe zapalenia około ogniskowe w płucach są jeszcze częste aż do ósmego roku życia. Natomiast gruźlicę płuc typu suchot wieku do- rosłego – którą cechują nawet w ostrej postaci wysiękowej wybitne zmiany włókniste i zdolność wytwarzania niweczmkow, wskutek czego przewlekła postać trwa znacznie dłużej niż gruźlica dziecięca – spotyka się u dzieci dopiero powyżej 10 roku życia, przy tym bliżej okresu doj- rzewania, i w wieku młodzieńczym. W cześniej bywa ona rzadko, a w okresie niemowlęcym zdarza się wyjątkowo (Janusz Zeyland widział w tym okresie tylko jeden przypadek na 52 przypadki gruźlicy niemo- wlęcej, badanej pośmiertnie) . Gruźlica płuc typu gruźlicy dorosłych przebiega u dzieci ostrzej niż u dorosłych – zazwyczaj jako ciężkie odoskrzelowe zapalenie płuc sero- wate. W przeciwieństwie do suchot płuc wieku dorosłego, może mu towa- rzyszyć znaczne obrzmienie węzłów chłonnych, ulegających mniej więcej rozległemu serowaceniu. Choroba kończy się prawie zawsze śmiercią. W okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe i w okresie pokwitania (pubertas), zatem w wieku od 12 do 19 roku życia, który cechują dalszy wzrost osobnika i chwiejność równowagi fizjologicznej, częstość gruźlicy płuc i umieralność na nią wybitnie się zwiększają. Zależy to przeważnie od zaostrzenia i rozbudzenia Ognisk gruźliczych, powstałych we wczesnym dzieciństwie, pierwotnej zmiany gruźliczej (primoinfectio tuoerculosa praecox, przeważnie familiaris) lub ognisk gruźliczych krwio- pochodnych, albo od zakażenia dodatkowego, rzadziej od pierwszego za- każenia prątkami gruźlicy w tym wieku. [patrz też: , firma sprzątająca, pieczenie w miejscach intymnych, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries