Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewatpliwie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewątpliwie istnieje, chociaż czasem trudno jest odróżnić ją od częstego u alkoholików przygnębie- nia. O zespole depresyjnym mamy prawo mówić, jeżeli okres jego powstania wyraźnie odcina się na. tle zwykłego nastroju osobnika. Lęk i zamiary samo- bójcze każą zawsze myśleć o melancholii. W przypadkach tych “zalewanie ro- baka” nic nie pomaga, przeciwnie, pogłębia jeszcze rozpaczliwy nastrój alko- holika, Większa część samobójstw, które u alkoholików są zjawiskiem częstym, położyć trzeba na karb nie zawsze w• porę rozpoznawanych zespołów depre- syjnych. Stosunek tych psychoz do cyklofrenii nie jest jasny. Powtarzające się okresy depresji z remisjami przemawiają za współistnieniem dwóch spraw chorobowych, mianowicie podłoża cyklofrenicznego i alkoholizmu. Jeżeli okresy depresji występują już w czasie leczenia odwykowego, to wszelkie wątpliwości co do tła cyklofrenicznego odpadają. Natomiast trwałe ustąpienie melancholii od chwili podjętej przez chorego wstrzemięźliwości przemawia raczej za zespo- łem depresyjnym, nawarstwionym epigenetyczni e na podłożu alkoholizmu prze- wlekłego. Zresztą zespól depresyjny z niewytłumaczonych bliżej przyczyn zwykle nie trwa długo, nawet jeżeli jest pochodzenia cyklofrenicznego, mianowicie najczęściej ok. 2 tyg. Inne zespoły psychotyczne i psychonerwicowe odgrywają mniejszą rolę. Histeria pod rozmaitą postacią wikłać może jak zwykle obraz kliniczny alkoholizmu. przewlekłego.
MORFINIZM Ostre zatrucie morfiną znieczula ból i sprowadza błogostan roz- nego stopnia, zależnie od dawki. Ludzie nie przyzwyczajeni do morfiny nie odczuwają przy przeciętnych dawkach euforii, czasem wręcz przeciwnie, przykry stan oszołomienia. Ponieważ najczęściej stosuje się w lecznictwie morfinę dla uśmierzenia bólu, błogostan może mieć charakter względny, może być miano- wicie zależny od przyjemności odczuwanej z powodu ustąpienia cierpienia. Dawki trujące zdają się jednak zawsze sprowadzać błogostan, zazwyczaj wśród przyjemnych myśli i omamów wzrokowych o typie wizji, w których spełniają się marzenia. U morfinistów każdorazowe wstrzyknięcie- morfiny w dużej dawce daje również euforię przede wszystkim dzięki temu, że ustępują przykre uczu- cia niepokoju, lęku, znuże6ia” przygnębienia, niechęci do życia, do pracy itd. W ostrym zatruciu morfiną apatia i bezwład wśród milej senności przechodzą stopniowo w stan półśpiączki i śpiączki z objawami porażennymi. W szczegól- ności zagrożony jest ośrodek oddechowy. [patrz też: , trener personalny, Stomatolog Kraków, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Depresja alkoholowa (melancholia alcoholica) niewatpliwie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekłe zatrucie morfiną. Morfina szczególnie łatwo pro- wadzi do nałogu. Ofiarą przewlekłego zatrucia morfiną padają najczęściej le- karze, aptekarze, pielęgniarki, dentyści, weterynarze i inne osoby, które mają łatwy dostęp do lekarstw. Powodem pierwszych wstrzyknięć morfiny, od któ- rych zaczyna się nałóg, bywają bóle wszelkiego pochodzenia, a więc napad ka- micy żółciowej, rany, crises gastriques, często także niezdrowa ciekawość lub uwiedzenie przez innegs morfinistę. Szczególnie niebezpieczni są lekarze mor- finiści z obniżoną uczuciowością wyższą, którzy znajdują radość w pozyskiwaniu prozelitów morfinizmu. Z. naciskiem trzeba też podnieść wciąż zdarzającą się lekkomyślność niektórych lekarzy, którzy bez nieodpartej konieczności prze- pisują morfinę w przypadkach nie wymagających tego niebezpiecznego środka. Są ludzie, którzy po pierwszej dawce rozsmakowują się w morfinie. U innych przeważają przykre uczucia, np. gniecenie w dołku podsercowym. Ci są też mniej zagrożeni, lecz przy wielokrotnym ponawianiu wstrzykiwań i u nich pojawia .się nałóg. W piśmiennictwie czasem przesadza się znaczenie psychopatii przed- chorobowej jako. czyrmrka usposabiającego. Jest to czynnik ważny, jednakże odgrywa on rolę tylko w pewnym stosunkowo skromnym odsetku przypad- ków. Przeważająca większość morfinistów zawdzięcza swój nałóg wyłącznie lub niemal wyłącznie wpływom środowiskowym w rodzaju przytoczonych po- wyżej. Nawet bowiem w tych przypadkach, w których podłożem morfinizmu były stany złego samopoczucia, przygnębienia, niepokoju, nerwowości, lęku, nie należy zaraz przypisywać dysforii czynnikom wewnątrzustrojowym, lecz trzeba zapytać, czy we wpływach środowiskowych nie było motywacji zapoz- nania się z morfiną i jej euforyzującym działaniem. O roli obciążenia dziedzicz- nego pomówimy w osobnym rozdziale. Tutaj można zaznaczyć, że istotnie w ro- dzinach morfinistów dość często spotyka się przypadki chorób psychicznych, psychopatii, samobójstwa itd. Nie jest to jednak bynajmniej zasadą. Nałóg wytwarza się bardzo szybko. O nałogu mówimy z chwilą, gdy chory bez mor- finy zaczyna się czuć źle i nie może się doczekać następnego wstrzyknięcia. Aby usunąć ból, trzeba po upływie pewnego. czasu coraz bardziej podwyższać dawkę. Każda nowa dawka powoduje euforię, która już po kilku godzinach zamienia się w dysforię. [więcej w: , Stomatolog Kraków, kosmetyki organiczne, powiększanie piersi ]

Comments Off