Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Morfina zaczyna sie stawac koniecznym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Morfina zaczyna się stawać koniecznym składnikiem ustroju. W wielu przypadkach już wkrótce dochodzą chorzy do nieprawdopo- dobnie wysokich dawek, osiągających w ciężkich stanach 1 do 3 g dziennie . . Przewlekłe nadużywanie morfiny może w ciągu długiego czasu, nawet w ciągu lat, nie dawać poważniejszych następstw. Sprawność intelektualna może długi czas w ogóle nie wykazywać obniżenia. Otępienia.pojawia się dopiero po wielu latach i tylko w naj cięższych przypadkach. Natomiast na pierwszym planie . występują zaburzenia charakterologiczne: osłabienie woli, rozleniwienie, zanik obowiązkowości i uczciwości, spłycenie dążeń życiowych, zwężenie zaintere- sowań, które ześrodkowują się na pogoni za morfiną. Zdolność do pracy obniża się wskutek ciągłego roztargnienia i rozdrażnienia wywołanego brakiem mor- finy albo przeciwnie, wśkutek euforycznego rozmarzenia spowodowanego za- spokojeniem głodu morfinowego. Zawodowe, życiowe, społeczne i rodzinne za- interesowania zatracają się bez śladu. Gdy chodzi o zdobycie morfiny, wszelkie hamulce rozumowe i etyczne milkną. Fałszowanie recept, kradzieże, oszustwa, nadużycia – wszelkie środki są dobre, byleby zaspokoić nałóg. Z początku mor- finista kryje się jeszcze ze swoim nałogiem i w tym celu oszukuje rodzinę i prze- łożonych, prowadząc podwójne życie. Później w to miejsce przychodzi bez- wstyd i cynizm. Nędza, w którą morfinista wtrąca rodzinę, nie wzrusza go. Samolubstwo chorego góruje nad wszelkimi ludzkimi względami. Tylko rzadko zdarza się, że początkujący morfinista zdobędzie się w porę na wysiłek woli potrzebny do poddania się dobrowolnie leczeniu odwykowemu. Większość z nich trzeba przymusić do leczenia w okresie, gdy nałóg znany jest już władzom przełożonym lub karnym, lub gdy morfinista stoczył się już na dno upodlenia lub nędzy. Zdarza się też przebieg analogiczny do dipsomanii, polegający na okresowym nasilaniu się lub podejmowaniu nałogu i na samorzutnym zmniej- szaniu dawek lub zrywaniu z nałogiem. Czasem zjawiska te można wytłuma- czyć wysiłkiem woli morfinisty, który zachował-jeszcze krytycyzm i instynkt samozachowawczy. Wf niektórych przypadkach przyjąć trzeba jednak współ- istnienie podłoża cyklofrenicznego lub padaczkowego, analogicznie do opilstwa okresowego. Tylko wyjątkowo spotkać można morfinistów, którzy w ciągu lat potrafią się utrzymać przy umiarkowanych dawkach i nie podwyższać ich po- nad pewną miarę. Wielu morfinistów kończy samobójstwem, i to często za po- mocą morfiny. Inni doprowadzają się do charłactwa i giną, zazwyczaj z powodu przypadkowych powikłań. [podobne: , wózki dziecięce, stomatolog Warszawa, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Morfina zaczyna sie stawac koniecznym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUźLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój. w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie roz- dniuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych cho- rych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do suchot płuc i do niedokrwistości złośliwej nadbarwliwej. Dotychczas jednak nie dostarczono niezbitych dowodów na to, że suchoty płuc ulegają popra- wie lub wyleczeniu, gdy się dołączy choroba Biermera. Z drugiej strony trudno przyjąć odrębną skłonność konstytucyjną do gruźlicy i do nie- dokrwistości złośliwej, gdyż gruźlicę płuc stwierdza się dość często u chorych na niedokrwistość złośliwą. Z zestawionego przez Tadeusza Kielcnowskiego materiału sekcyjnego Instytutu Anatomii Patologlcznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wynika, że wśród 48 chorych, zmarłych na niedokrwistość złośliwą typu Biermera oraz na nie, dokrwistość aplastyczną w okresie od r. 1896 do 1933, stwierdzono anatomiczne zmiany gruźlicze w 18,7% (u 9), zatem mniej więcej tak często, jak gruźlicę w ogóle, którą w wymienionym materiale w okresie od r. 1923 do 1932 stwierdzono w 19,7%. Co do samej złośliwej niedokrwistości nadbarwliwej, rozpoznanej klinicznie, hema- tologicznie i sekcyjnie, to w wymienionym materiale gruźlicę stwierdzono w 20%. Niedokrwistość złośliwa, dołączająca się do przewlekłej gruźlicy płuc: istotnie nie wpływa w większości przypadków na przebieg gruźlicy naj- prawdopodobniej (Tadeusz K1.elanowski) wskutek tego, że nie obniża nabytej swoistej odporności przeciwgruźliczej. O tym świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, utrzymujące się w toku gruźlicy płuc, powi- kłanej niedokrwistością złośliwą. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, catering dietetyczny, odzież dla dzieci ]

Comments Off