Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘trener personalny’

Z ostrych postaci gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z ostrych postaci gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę najczęściej spo- strzega się ostre serowate odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneu- mania caseasa acuta). Gruźlica rozpoczyna się wyraźnymi, nieraz burz- liwymi objawami zapalenia płuc i przebiega z wysoką gorączką i z obja- wami klinicznymi i radiologicznymi, znamiennymi dla zapalenia płuc. Chorzy wyksztuszają obfitą plwocinę zawierającą prątki gruźlicy. Zgon następuje zazwyczaj przed upływem 6 miesięcy. Cukrzyca z dołączeniem się ostrej gruźlicy płuc zwykle wyraźnie się pogarsza i przechodzi w cukrzycę złośliwą (diabetes melLitus malignus), oporną na duże dawki insuliny. Z postaci przewlekłych gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę naj częstszą jest gruźlica włóknisto-serowata. Postaci przewlekłe rozpoczynają się wyraźnymi objawami płucnymi lub i to częściej zupełnie niepostrzeżenie. W przypadkach o wyraźnym po- czątku dalszy przebieg przewlekłej gruźlicy płuc bywa zwykle powolny z okresami zaostrzeń i poprawy. Dołączenie się gruźlicy płuc do cuk- rzycy objawia się w większości przypadków tylko chudnięciem, utratą łaknienia, czasami, jak to zauważyłem, skłonnością do potów, nadto stanami podgorączkowymi i pogorszeniem tolerancji węglowodanowej. Zmiany opukowe i osłuchowe w zakresie płuc są w większości przypad- ków bardzo nie znaczne albo ich nie ma, pomimo rozległyc zmian w płu- cach, tak iż przebieg choroby jest zupełnie zamaskowany. Zależy to od tego, że gruźlica u chorych na cukrzycę rozpoczyna się przeważnie we wnęce i w jej sąsiedztwie, zatem w miejscu, w którym zmiany w płucu są nieuchwytne dla badania fizycznego. Zresztą nieraz jest to sprawa o charakterze wczesnego nacieku, którego bardzo często także nie można wykryć podstawowymi metodami badania. Zmiany gruźlicze u chorych na cukrzycę dotyczą w większości przy- padków obu płuc i mają charakter rozpadowo-włóknisty (phtisis pulma- -num ulcerasofi.brosa). Jamy płucne są usadowione najczęściej w okolicy między wnęką a obojczykiem (regio intercleidohilaris) lub w okolicy wnęk (regio perihilaris), rzadziej w innych miejscach. Znajdują się one przeważnie w głębi płuc, nie zaś pod opłucną płuc. Plwociny bywa zwykle bardzo niewiele. Whrew dawniejszym poglądom, nie wykrywa się w niej prątków, gruźlicy stosunkowo rzadko. Ogólna ciepłota ciała za- chowuje się w przebiegu choroby rozmaicie. w materiale E. Steffena w 91 % przypadków (w 30 na 33) gorączka była nie- znaczna, w 3 przypadkach – trawiąca, lecz dopiero przed śmiercią. W materiale Labbego wyraźna gorączka była mniej więcej w 71%, stany podgorączkowe w 16%, natomiast wokoło 12% ogólna ciepłota ciała była prawidłowa. [więcej w: , logopeda warszawa, rwa kulszowa, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Z ostrych postaci gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOL AMNESTYCZNY KORSAKOWA Zespół ten nie jest cZynnościowym nawarstwieniem psychotycznym w zna- czeniu epigenezy, lecz szczególną postacią zespołu psychoorganicznego. Zespół ten występuje u dlugoletnich, ciężkich alkoholików. O ile wiadomo, występuje on w związku z piciem wysokoprocentowych napojów wyskokowych, miano- wicie wódki. Nie widuje się go u piwoszów, zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie spożycie niskoprocentowych napojów nie jest rozpowszechnione. Zespół Korsakowa występuje przeciętnie w, znacznie późniejszym wieku niż psychozy nawarstwione. Przypuszcza się dlatego, że obok uszkodzeń spowodowanych alko- holem pewną rolę, przynajmniej przygotowującą grunt, mogą tu odgrywać zmiany inwolucyjne. U kobiet zdarza się zespół Korsakowa częściej niż u męż- czyzn. Niejednokrotnie powstaje on stopniowo, często jednak stanowi zejście majaczenia drżennego, rzadziej ostre halucynozy, a zdaniem niektórych auto- rów nigdy, chyba że powikłany jest majaczeniem. Także i inne zespoły psy- chotyczne, gdy są podbarwione majaczeniowo, mogą się skończyć zespołem Korsakowa. Prawdopodobnie zachodii tu szczególnie wybitne nasilenie czynnika toksycz- nego, który sprowadza zmiany nieodwracalne. Zespół Korsakowa W począt- kach swego przebiegu może być od czasu do czasu przetkany epizodami ma- Jaczenia. Przypuszczenie, że warunkiem wystąpienia zespołu Korsakowa musi być szcze- gólne nasilenie czynnika toksycznego, opiera się na kilku argumentach: w wielu przypadkach przebiega on z zapaleniem wielonerwowym, na co pierwszy zwrócił uwagę sam Korsakow; dalej, zespół ten występuje po wielu latach ciężkiego pijań- stwa; wreszcie w ogóle powstaje na Ue bardzo grubych uszkodzeń tkanki mozgowej. Właśnie tutaj najczęściej znaleźć można pośmiertnie wynaczynienia w korze móz- gowej i pod wyściółką, a także szczególnie ciężkie zmiany w naczyniach krwionoś- nych, prowadzące do obrazu, który Wernicke nazwał (niezupelnie ściśle) poUoence- pruuui« iuiemorrtuunca superior. Niektórzy starają się wytłumaczyć częstsze wystę- powanie zespołu Korsakowa u kobiet niż u mężczyzn spożywaniem nie tyle wódek co likierów i innych napojów, zawierających obok alkohotu etylowego uboczne skład- niki. Dawniej mowiono, że przypadki zejścia śmiertelnego w przebiegu zespołu Kor- sakowa są rzadkością. Dzisiaj raczej stoi się na stanowisku, że pseudoencephalltis Wernickego jest z zasady pierwszym okresem tego zespołu. Mianowicie, przypadki które nie konczą się śmiercią, przechodzą w obraz knniczny zespołu Korsakowa. Obie te sprawy należałoby więc utożsamić. [podobne: , olejek arganowy do włosów, trener personalny, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries