Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania eeg dokonane trzykrotnie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania eeg dokonane trzykrotnie w okresie od 28. VI. do 29. VII. 1958 wykazaly: zapis spoczynkowy ze zmianami patologicznymi nieznacznego stopnia w odprowa- dzeniu centralnociemieniowym po stronie lewej. •Podczas hiperwentylacji, a zwlasz- cza pod jej koniec, pojawiają się występujące w sposób napadowy wyładowania średnio- i. wysokonapięciowych serii fal wolnych, obfitsze i O wyższej amplitudzie w odprowadzeniach lewostronnych, szczególnie w okolicy przedniej skroniowej lewej. Po trzytygodniowym Ieczeniu mysoliną (3 tabletki .dzlennie) prz.eprowadzono kon- trolne badanie: zapis spoczynkowy wykazuje pojawienie się sporadycznych fal 6-7 na sekundę do 40 miliwoltów. W czasie hiperwentylacji pojawiają się liczne serie fal 5-6 na sekundę o amplitudzie 50-120 mV oraz 2-5 na sek. o amplitudzie 1ao-2M mV (najwyraźniej w odprowadzeniach czołowych). Interpretacja: zapis wy- bitnie patologiczny o zmianach charakteru napadowego, występuiących w czasie hiperwentylacji. Na dnie upojenia patologicznego szukać więc należy podłoża patologicznego, w tym przypadku padaczkowego. Alkohol jest tylko czynnikiem wyzwalającym. Dzięki badaniom nad psychopatologią płatów skroniowych inaczej się dzisiaj zapatrujemy na problem upojenia patologicznego i podobne stany. Marinacci (1963) przebadał 402 pijaków, którzy pod wpływem alkoholu stracili chwilowo przytomność, zachowywali się nienormalnie, mieli stany psychotyczne, stany wściekłości z niszczycielstwem oraz napady drgawkowe. V 322 chorych eeg był prawidłowy, u 80 wykazywał pewne odchylenia od stanu prawidłowego. Ba- danym podano napoje wyskokowe, po których u 55 wystąpiły krzywe eeg ty- powe dla przednich płatów skroniowych, z tego u 13 obustronne: u 42 jed- nostronne. Pod względem klinicznym alkohol wyzwolił z tej grupy 55 ludzi u 18 epizody psychomotoryczne, u 21 różne inne zaburzenia psychiczne (nazy- wane w piśmiennictwie anglosaskim i francuskim confusion), 16 badanych nie wykazywało w czasie wyładowań bioelektrycznych żadnych objawów klinicz- nych. Z badań tych wynika, że alkohol zdolny jest wyzwolić napady padaczkowe typu psychoruchowego. Stany upojenia patologicznego wiązać więc dzisiaj na- leży ze schorzeniem płatów skroniowych. Do tego rzędu należy zaliczyć przyto- czony wyżej przypadek. [podobne: , protetyka, olejek kokosowy, uprawnienia sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania eeg dokonane trzykrotnie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

GRUZLICA A GOŚCIEC Dotychczas przeważał pogląd przeciwstawności gruźlicy i goscca. W uzasadnieniu tego zapatrywania powoływano się na spostrzeżenia przemiawiające za oszczędzaniem przez zakażenie gośćcowe narządów i układów (płuca, węzły chłonne, przewód pokarmowy), w których naj- częściej usadawia się gruźlica. Odwrotnie zakażenie gruźlicze oszczędza tkanki (mięsień sercowy, osierdzie, ścięgna, torebki stawowe), które są siedliskiem zmian gośćcowych. Powoływano się także na rzadkość gru- źlicy płuc w wadach serca, na częstość w rodzinach gruźliczych pląsa- wicy i innych zmian gośćcowych u dzieci, które nie zapadają na gru- źlicę itd. Pogląd ten o przeciwstawności gruźlicy i gośćca został zachwiany przez Ksawerego LewkOwicza. Na podstawie swych mozolnych badań :pad rumieniem guzowatym, którego pochodzenie przypisywano dotych- czas zakażeniu gośćcowemu, doszedł on do wniosku o gruźliczym pocho- dzeniu tej choroby i o jedności etiologicznej gruźlicy i gośćca. Wyraz temu dał Leuikouiicz w mianie: “choroba gruźliczo – goścowa”. Rumień guzowaty ma być wynikiem masowych zatorów tętniczek tkanki podskórnej prątkami gruźlicy. Jego powstaniu towarzyszy wy- sokie swoiste uodpornienie oraz uczulenie tkanek stanowiące cechy zna- mienne tzw. alergii pierowtnej. W związku z tym prątki mogą ulec nawet doszczętnemu zniszczeniu, często jednak zostają uszkodzone i. wtenczas stwierdzić można w rumieniu obok nie uległych zniszczeniu prątków ziarniste, mało kwasoodporne prątki, nazwane przez Lewko- wicza tuberkulokokoidami. Gdy następnie odporność ustroju się obniży, mogą powstawać posocznice prątkowo-kokoidowe z odczynem tkankowym w postaci guzków Aschoffa, znamiennych dla zakażenia gość- cowego. Zatem według Lewkowicza istotnym zarazkiem gośćcowym są tuberkulokokoidy, nie zaś paciorkowce. Nie wyłącza to zI1fłczenia prze- wlekłych, od czasu do czasu zaostrzających się ognisk, przeważnie pa- ciorkowcowych, którym dotychczas przypisuje się rolę w powstawaniu gośćca. Zdaniem Lewkowicza mają one znaczenie- jedynie jako czynniki osłabiające odporność ustroju i przez, to przyczyniające się do nawrotów posocznic. Natomiast istotnym ogniskiem, z którego może wychodzić po- .socznica gruźliczo-gośćcowa, wywołująca zmiany gośćcowe, jest według Leuikouncza ser gruźliczy zespołu pierwotnego czy też zmian później- szych zawierający tuberkulokokoidy. [więcej w: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries