Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Nagle odstawienie morfiny powoduje objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nagłe odstawienie morfiny powoduje objawy wstrzemięźliwości. Polegają one na gwałtownym niepokoju i lęku, drżeniu całego ciała, bólu określonych części ciała lub na ogólnych bólach i nudnościach, które wśród potów i. objawów kurczowych mogą dochodzić do wymiotów, dalej na biegunce, biciu serca z przyśpieszeniem i osłabternem napięcia tętna. Niepokój chorego przybiera niekiedy ogromne rozmiary. Aby wymusić na lekarzu morfinę, może chory wszystkie wymienione objawy histeryczne agrawować. Objawy przymusowej wstrzemięźliwości szczególnie ostro występują przy leczeniu odwykowym. Wszyscy są zgodni z tym, że leczenie odwykowe przeprowadzać należy w wa-. runkach oddziału zamkniętego przez nagłe odcięcie choremu morfiny. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy chory przestaje jeść i szybko traci na wadze, odstępuje się od tej zasady, wstrzykując jeszcze jakiś czas mniejsze dawki morfiny. Przykre te objawy można łagodzić insuliną i largaktylem. Chorzy po kilku dniach uspokajają się i czynności ich ustroju powracają do stanu pra-. widłowego. Nie wynika z tego, aby wolno było chorego uważać za wyleczonego. Zmiany charakterologiczne, zależnie od ciężkości przypadku, są rzeczą trudną do wyleczenia. Skłonność do nawrotów jest ogromna. Opium, którego pochodną jest morfina, daje podobne objawy nałogu. Pa- lenie opium jest w Europie, a zwłaszcza w naszym kraju, nałogiem nieznanym. Nie posiadamy też własnego doświadczenia w tym kierunku. W każdym razi€ wiadomo, że zatrucie opium powoduje stany. majaczeniowe z omamami wzro- kowymi .i skoordynowanymi z nimi omamami innych zmysłów, treści przy- jemnej, często z zabarwieniem erotycznym. Takie same stany majaczeniowe widyj e się, zresztą bardzo rzadko, u morfinistów. Niektórzy podają, że w okre- sie leczenia odwykowego nagła wstrzemięźliwość wywołać może zespól maja- czeniowy, który przypomina delirium tremens. Z niewytłumaczonych powodów w ogóle zespoły psychotyczne na tle zatrucia morfiną są wielką rzadkością. Do niezwykłych rzadkości należą halucynozy na tle zatrucia morfiną, przypo- minające halucynozy alkoholiczne. Majaczenie występuje zasadniczo w ostrym zatruciu morfiną, a zwłaszcza opium, najłatwiej na tle przewlekłego morfi- nizmu lub opiumizmu. Sprawa przedstawia się więc analogicznie do delirium tremens, do którego wystąpienia potrzebne jest podłoże przewlekłego zatrucia alkoholem. [patrz też: , protetyka, ból pleców, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Nagle odstawienie morfiny powoduje objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

DRGAWKI I PSYCHOZY PO NAGŁEJ ABSTYNENCJI Już dawno było wiadomo, że nagle odstawienie środka, którym narkoman za- truwa się przewlekle, prowadzi do zespołu bardzo przykrych objawów somatycz- nych i psychicznych: lęku, niepokoju, przygnębienia, rozdrażnienia, biegunki, bez- senności itd. Wiadomo również, ze nagłe odstawienie barbituranów u chorych na padaczkę może wywołać zwiększenie liczby napadów, a nawet stan padaczkowy. Ostatnio jednak Kalinowsky (1958) dokonał przypadkiem nowego spostrzeżenia. Otóż w jednym z amerykańskich szpitali psychiatrycznych stosowano na oddziale dla chroników w ciągu półtora roku u przebywających tam schizofreników wysokie dawki medynalu. Kiedy pewnego dnia w aptece nagle zabrakło tego leku, 7 schi- zofreników zareagowało na nagłe przerwanie leczenia na 4-5 dzień jednym lub wieloma napadami drgawkowymi. Żaden z tych chorych nie cierpiał przedtem na padaczkę i u wszystkich po pewnym czasie krzywa eeg byla prawidłowa. W jednym ze szpitali dla nałogowców dokonano wśród 35 pacientów, którzy dobrowolnie się na to zgodzili, doświadczenia polegającego na tym, że zażywali oni w ciągu 19-40 dni do 2,6 g sekobarbitalu dziennie. Nagła wstrzemięźliwość spowodowała u wszyst- kich lęk, skłonność do omdleń, bezsenność, zaburzenia łaknienia i utratę wagi ciała, ponadto u 79010 pacjentów wystąpiły po 2-3 dniach pojedyncze lub do 4 napadów drgawkowych, a między 5-7 dniem u 65% psychozy typu majaczeniowego. Podobne następstwa widywano już dawniej po nagłym odstawieniu wodzianu chloralu i par- aldehydu. Natomiast nagłe przerwanie pochodnych opium albo leków neuroplegicz- nych nigdy nie pociąga za sobą takich następstw. W przeciwieństwie do tych leków Meprobamate (Miltown) przy nagłym odstawieniu może prowadzić do drgawek i psy- choz. Kalinowsky sądzi również wbrew powszechnie panującym zapatrywaniom, że nagłe odstawienie alkoholu może prowadzić do napadów drgawkowych i do de- lirium tremens. We wspomnianym wyżej szpitalu dla narkomanów (Lexington, Ken- tucky) 10 ochotników poddało się pijaństwu dzieli i noc. Czterech przerwało doświad- czenie przedwcześnie; lecz sześciu wytrwało 48 dni i więcej. Po nagłym przerwaniu pijaństwa z pozostałych sześciu; 2 dostało napady drgawkowe, 3 typowe delirium tremens, 2 halucynowało tak jakby chodziło o tielirtumi poronne, tylko jeden nie mial ani drgawek, ani psychozy. U wszystkich występowało drżenie, poty, biegunka, gorączka, podobnie jak w doświadczeniu z barbituranami, Kalinowsky tłumaczy to tym, że wielkie dawki alkoholu działają przeciw drgawkowo, tak iż nagła wstrze- mięźliwość u ciężkich alkoholików prowadzi do takich samych następstw, jak nagłe odstawienie innych leków przeciwdrgawkowych. Ze spostrzeżeń tych płynie nie- jedna przestroga. W Ameryce zwłaszcza masowe zatruwanie się ludności niewinnymi -rzekomo “uspokajaczarni” staje się zjawiskiem groźnym społecznie. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Zdrowa żywność, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries