Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Przewlekla gruzlica pluc wieloogniskowa. Na-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Na- leży tu zaliczać naciek wczesny (typ Assmanna), naciek wczesny z wy- – siewem w tym samym płacie lub wysiewem skrzyżowanym oraz prze- wlekłe płatowe i odoskrzelowe gruźlicze zapalenie płuc. Ostre zapalenie płuc serowate. Należy tu zaliczać: ostre zrazikowe zapalenie płuc i ostre sero;wate rozlane (płatowe) zapalle- nie płuc. Gruźlica płuc jamista. Należy tu zaliczać wszystkie po- staci gruźlicy płuc przewlekłej z jamą, której istnienie zostało potwier- dzone badaniem rentgenowskim. Niedodma i marskość płuc pochodzenia gruźliczego. Należy tu zaliczać te postaci gruźlicy, w których w obra- zie rentgenowskim przeważa obraz niedodmy, a przy użyciu dostępnych metod badania wyłączone niegruźlicze przyczyny niedodmy np. nowo- twory. zamykające światło oskrzeli. Główną przyczyną tej postaci jest zamknięcie światła większych oskrzeli przez. ziarninę gruźliczą (tubercu- lama) lub zmiany bliznowate w przebiegu gruźlicy oskrzeli, rzadziej guzy gruźlicze, położone poza świ.atłem oskrzeli i uciskające oskrzela. Wysiękowe zapalenie opłucnej (gruźlicze). Należy tu zaliczać wysiękowe zapalenie opłucnej surowicze, włókni- kowe i gruźliczy ropniak opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Mianownictwo i klasyfikacja szczegółowa gruźlicy Gruźlica kostno-stawowa. Należy określić w rozpo- znaniach lokalizację oraz cechy anatomo-patologiczne i kliniczne posz- czególnych przypadków. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica skóry toczniowa. Inne postaci gruźlicy skóry. Gruźlica innych narządów. Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzew- nej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rent- genowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gru- źlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją ,jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. [patrz też: , sklep kolagen, psycholog Kraków, catering dietetyczny ]

Comments are closed.