Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Smiertelnosc kobiet chorych na gruzlice

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Śmiertelność kobiet chorych na gruźlicę płuc, które zachodziły w ciążę, jest o wiele mniej- sza w uzdrowiskach niż poza nimi. Dowodzi to dużego wpływu warun- ków społecznych na przebieg gruźlicy płuc w ostatnich miesią- cach ciąży i w okresie poporodowym. Okoliczność ta nakłada na państwo obowiązek stworzenia w drodze ustawodawczej takich warunków; któ- re by dozwalały ciężarnej chorej na gruźlicę płuc uniknąć szkodliwego działania powyższych czynników. Zatem należy na drodze ustawodawczej otaczać ciężarną, dotkniętą gruźlicą płuc, naj troskliwszą opieką, zwła- szcza w ostatnim okresie ciąży i w okresie poporodowym. Akt porodowy należy ile możności skracać. Należy otoczyć troskliwą opieką także dziec- ko, tak iżby matka nie potrzebowała karmić sama. To jest jedynie słuszna i godna droga postępowania w każdym przypadku ciąży u kobiety chorej na gruźlicę płuc. Takie postępowanie musi, zupełnie wyrugować inne, bez wątpienia łatwiejsze, które polega na przerywaniu ciąży w począt- kowym jej okresie, a jest połączone ze zniszczeniem rozpoczynającego się nowego życia. Wskazania do przerywania ciąży u chorych na gruźlicę płuc ze względu na matkę powstają tylko wtedy, gdy życiu matki grozi wielkie niebezpieczeństwo, które da się usunąć jedynie przez przerwanie ciąży. Takimi wskazaniami są: 1. Przewlekłe suchoty rozpoczynające się. oraz, rozwinięte okazujące wyraźną skłonność do postępu, oraz przebiegające z wyraźnymi obja- wami toksycznymi; przerwanie ciąży musi być poprzedzone nowo- czesnym leczeniem stosowanym w gruźlicy płuc dla zapobieżenia wysiewaniu prątków gruźlicy podczas zabiegu przerywania ciąży; 2. ostre zapalenie serowate – postać gruźlicy, która do niedawna stale kończyła się śmiercią; obecnie poleca się w niej przerywanie ciąży po uprzednim stosowaniu streptomycyny, gdyż takim skojarzeniem udaje się stępić ostrość sprawy gruźliczej i przez to chociażby prze- dłużyć życie; 3. gruźlica płuc, powikłana gruźlicą krtani, nie ustępującą w krótkim czasie przy leczeniu streptomycyną, ciąża bowiem wybitnie pogarsza w takich przypadkach przebieg gruźlicy krtani; natomiast w przy- padkach gruźlicy krtani bardzo ciężkich, z daleko posuniętymi zmia- nami opornymi na leczenie streptomycyną, przerywanie ciąży naj- częściej nie tylko chybia celu, ale może nawet przyśpieszyć śmierć. W okresie poporodowym Sergent poleca wytworzenie odmy opłucnej po obu stronach, by tym usunąć szkodliwe działanie rozprostowania się płuc, uciśniętych w końcowym okresie ciąży przez wysoko ustawioną przeponę. [patrz też: , opieka medyczna, odwrócona osmoza, olejek do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.