Zdrowie na talerzu
Zdrowe jedzenie oraz zdrowa dieta

Zmiany nawet nierozlegle, lecz wyraznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany nawet nierozległe, lecz wyraźnie postępujące i wywołujące toksemię, pozbawiają chorego zdolności do pracy. Na od- wrót sprawa gruźlicza rozległa, lecz cofająca się i przebiegająca bez wy- raźnych objawów toksycznych, mo ze wywołać niezdolność tylko przej- ściową i częściową. Trudność w orzecznictwie polega nieraz na tym, że przy jednorazowym badaniu chorego nie zawsze można określić kierunek rozwoju sprawy gruźliczej, tzn. rozstrzygnąć, czy sprawa postępuje (tuber- culosis puimonum. progrediens), czy też zostaje jakby zahamowana (tu- bercuLosis puLmonum stationaris), czy cofa się (tuberculosu pulmonum regrediens), czy też jest już wygojona (tuberculosis pulmonum oosoleta), Rozwiązaniu tego pytania mogą nieraz dopomóc dokładne wywiady wy- jaśniające dotychczasowy przebieg choroby, często jednak niezbędne jest dłuższe spostrzeganie chorego z zastosowaniem metod badania. By orzeczenie było słuszne, nieodzowny warunek stanowi dokładna znajomość kliniki gru- źlicy płuc. Prócz wymienionych trzech składowych rozpoznania, przy orzekaniu należy uwzględnić także zawódchorego i warunki jego pracy. W orzecznictwie społecznym wchodzi w rachubę tylko ten zawód, który chory wykonuje. Do ciężkich zawodów w gruźlicy płuc należą takie, które wymagają dużych wysiłków fizycznych, jak np. praca w ciężkim przemyśle, praca kowala, tragarza i in. Lecz i praca fizyczna nie ciężka musi być uznana za ciężką dla chorych na gruźlice płuc, jeżeli ją wyko- nuje się stale wśród zmiennych wpływów atmosferycznych (posterunkowi> policji, stróże nocni, dorożkarze itd.) albo w warunkach urągających podstawowym wymaganiom higieny. Na orzekanie co do zdolności do pracy w gruźlicy płuc wywiera wpływ także leczenie. W idealnym ujęciu zagadnienia należy uznać za nie- zdolnych do pracy wszystkich chorych na gruźlicę płuc potrzebujących leczenia. Tak samo należałoby orzekać o leczących się odmą opłucną aż do czasu zupełnego wyleczenia. Niestety warunki życiowe bardzo często zmuszają tych chorych do wczesnego powrotu do pracy, nieraz z wy- raźną szkodą dla dalszego ich losu. Bądź co bądź, wszakże nie należy uznawać chorych leczących się za zdolnych do pracy przynajmniej przez 6 miesięcy od wytworzenia odmy, i to pod warunkiem, że odma jest skuteczna i przebiega bez powikłań. Szczegółowe wiadomości dotyczące orzecznictwa w gruźlicy płuc czy- telnik znajdzie w pracy HeLeny Kotarskiej-DettLoft i WitoLda Moczar- skiego pt. “Ocena niezdolności do pracy w gruźlicy płuc, z uwzględnie- niem stanów przy stosowaniu odmy sztucznej, ze stanowiska klinicznego oraz tzw. leczenie pracą (Polskie Archiwium Medycyny Wewnętrznej 1932, tom X). [podobne: , olejek kokosowy na włosy, witamina b6, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.